Hervormd Woudenberg

Verhuur kerkgebouw

De historische dorpskerk van Woudenberg wordt soms gebruikt voor trouwdiensten en in enkele gevallen voor koorconcerten. Voor leden van andere kerken, die nauw aansluiten bij de identiteit van de Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat de mogelijkheid de kerk te huren voor trouwdiensten. Dit gebeurt uitsluitend als voldaan wordt aan bepaalde huurvoorwaarden. De kerk is immers Gods huis en daarom wordt het gebouw uitsluitend verhuurd voor activiteiten die passen bij de hoofdfunctie ervan: de zondagse erediensten van onze hervormde gemeente.


Overzicht huur kerk 2018                  
Concerten of bijeenkomsten:                    
Dagdeel 1   08.00 uur  - 13.00 uur            € 250,00    
Dagdeel 2   13.00 uur -  18.00 uur            € 250,00    
Dagdeel 3   18.00 uur -  23.00 uur            € 250,00    
Toeslag op feestdagen:  50%                    
Toeslag stookkosten kerk per dag (1 okt – 1 april)    € 150,00    
Gebruik Knipscheerorgel                             € 75,00    

Huwelijk of begrafenis:                     
Voor niet-gemeenteleden                          € 300,00    
Begrafenis gemeenteleden                        € 150,00
Huwelijk gemeenteleden                            € 200,00
Kopieerkosten liturgie                                 €   50,00
Vergoeding organist                                    €   50,00
Als er voor nevenactiviteiten ook van Eben-Haëzer gebruik gemaakt wil worden dient hiervoor apart betaald.
Zie hier voor de tarieven.


Voorwaarden

Het kerkgebouw kan op verzoek gebruikt worden t.b.v. van bijzondere diensten en bijeenkomsten. De algemene regel is dat het karakter van deze bijeenkomsten moet passen bij het karakter van het gebouw en de hoofdfunctie ervan, te weten de Zondagse erediensten van de Hervormde Gemeente ter plaatse.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die gelden voor het ter beschikking stellen van het kerkgebouw en Eben- Haëzer zijn:
1. Vrouwelijke voorgangers of -ambtsdragers in diensten met een kerkelijk karakter zijn niet toegestaan, omdat dit in strijd is met het beleid van de Hervormde Gemeente die eigenaar is van het kerkgebouw.
2. De viering van sacramenten (protestants of katholiek) en de uitvoering van bijzondere rituelen anders dan gebruikelijk in de protestantse erediensten is niet toegestaan, omdat deze in het kerkgebouw uitsluitend onder de eigen ambtelijke verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente plaats hebben.
Bijzondere (algemene) voorwaarden m.b.t. huwelijksdiensten zijn:
3. Voor de Hervormde gemeente van Woudenberg ziet het huwelijk als exclusief voorbehouden aan een trouwbelofte tussenman en vrouw. Derhalve is er in het kerkgebouw ook niet toegestaan het vieren of bevestigen van een verbintenis tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht.
4. Een kerkelijke bevestiging van het huwelijk van een bruidspaar dat voorafgaand aan het huwelijk heeft samengewoond is niet onvoorwaardelijk mogelijk. Hiervoor geldt de volgende voorwaarde die ook in de eigen gemeente van toepassing is en in het beleidsplan is opgenomen: “Mede hierom kan een huwelijk tussen hen, die tevoren reeds samenleefden alleen bevestigd en gezegend worden na schuldbelijdenis voor (een deel van) de (wijk)kerkenraad en een daadwerkelijke verandering in hun levenswijze”.
5. Een huwelijksbevestiging van een ‘tweede’ huwelijk is eveneens aan voorwaarden gebonden. Hiervoor geldt het volgende (zoals verwoord in het beleidsplan: “Hertrouw na scheiding is op grond van Gods Woord niet in alle gevallen uitgesloten, zodat dus ook kerkelijke bevestiging van een ‘tweede’ huwelijk mogelijk kan zijn. Dit zal voor iedere situatie afzonderlijk bezien en besproken worden”.
Indien er sprake is van een van de onder de punten 4 en 5 genoemde situaties zullen de aspirant- huurders contact moeten opnemen met de voorzitter of de secretaris van het College van Kerkrentmeesters. Zij zullen hierover een besluit nemen, eventueel na nader overleg met de (wijk)kerkenraad.

Huwelijksdiensten (praktische regels en tarieven)
1. De kerk kan gebruikt worden voor huwelijksdiensten van leden van de Hervormde Gemeente die vallen onder ambtelijke verantwoordelijkheid van de (wijk)kerkenraden. In die gevallen gelden er geen bijzondere regels anders dan de kerkenraden zelf bepalen.
2. Men kan desgewenst zelf voor een organist zorgen, mits die ervaring heeft in het bespelen van een kerkorgel. Dit wordt beoordeeld door de vaste organist van de huwelijksdiensten.
3. In het geval dat derden (= niet-leden der gemeente) van de kerk gebruik wensen te maken voor de bevestiging en inzegening van een huwelijk, dient men daartoe via de koster een verzoek in te dienen bij de kerkrentmeesters. Dit verzoek dient gemotiveerd te worden met daarin aangegeven een beschrijving van de voorgenomen liturgie, de voorganger, organist en/of anderen die een actieve rol vervullen in de dienst. Elk individueel verzoek zal beoordeeld worden door de kerkrentmeesters. Het verzoek dient uiterlijk 10 weken voor de betreffende datum te worden ingediend. Een verzoek kan zonder opgave van redenen geweigerd worden.
4. Voor oud-leden van onze Hervormde Gemeente die zijn overgegaan naar de HHK geldt in afwijking van punt 3 dat, indien de dienst onder ambtelijke verantwoordelijkheid van de HHK valt, volstaan kan worden met een mondeling verzoek aan de voorzitter of secretaris van het College van Kerkrentmeesters. Dit verzoek zal in de regel zonder nadere voorwaarden ingewilligd worden, waarna verder met de koster de datum geregeld kan worden.
5. Het maken van foto’s en filmen in de kerk is alleen toegestaan in overleg met en binnen de regels die de kerkenraad heeft gesteld onder wiens verantwoordelijkheid de dienst plaats vindt. Bescherming van persoonlijke privacy dient te worden gewaarborgd. 
Dit document is onderdeel van de huurovereenkomst en de huurder verklaart door het aangaan van de overeenkomst hiervan kennis te hebben genomen en aan de voorwaarden te voldoen.
De tarieven voor huur en overige kosten van het kerkgebouw treft u bovenaan deze pagina.

262