Hervormd Woudenberg

Missie en doelstelling

I. AANLEIDING.
Het kringenwerk in de gemeente heeft in het verleden aandacht besteed aan het thema Kerk en Israël. Er werden thema-avonden georganiseerd en tijdens de kringavonden en op de thema-avonden werd geconstateerd dat het goed zou zijn wanneer we ook in de Hervormde Gemeente van Woudenberg structureel aandacht gaan besteden aan Israël. Nog niet zo lang geleden werd dit opnieuw geconstateerd na een gemeenteavond waarop Dr. M. van Campen uit Zwartebroek een inleiding hield. 
Ook individuele gemeenteleden geven regelmatig de wens te kennen om ons te blijven bezinnen op Israël en de problematiek in het Midden-Oosten. De complexiteit van de problematiek met betrekking tot de positie van Israël, de interpretatie van de profetieën voor het volk Israël en de zogeheten landsbeloften houdt vele christenen bezig. Ook wordt hier heel verschillend over gedacht. Israël krijgt terecht én onterecht veel kritiek en de Palestijnen in Israël leven vaak onder heel moeilijke omstandigheden. Nog niet zo lang geleden is in de P.K.N. de onopgeefbare verbondenheid met Israël vastgesteld. In de kringleidersvergadering van 9 september 2009 is na een gesprek met het Groot Moderamen van onze gemeente gezegd dat het een goede zaak is om de brede thematiek vanuit het kringen aan de orde te stellen. Het groot moderamen hecht eraan - en stelt tevens als voorwaarde - dat eenzijdigheid in deze voorkomen wordt. Vanuit de kringencommissie zal binnenkort het initiatief worden genomen een studiekring te starten.

Meer en meer blijkt dat ook veel christenen moeite krijgen met de politieke keuzes die Israël maakt. Dit draagt het risico in zich dat de centrale positie die Israël inneemt in de heilsgeschiedenis en Gods beloften aan Zijn volk, op de achtergrond verdwijnen. De wijze waarop de kerk inhoud geeft aan de onopgeefbare verbondenheid met Israël vraagt doordenking.

II.    INLEIDING.
De bezinning op deze thematiek is bijna overmoedig te noemen. Als oprecht gelovige christenen al zo verschillend denken over het Bijbels getuigenis over Israël en er diverse stichtingen, verenigingen en comités zich hierover buigen, kan de vraag gesteld worden welke waarde het heeft dat er ook in onze Hervormde gemeente hieraan aandacht wordt besteed. Toch is dit zinvol en van belang. Niet in de eerste plaats om een bijdrage te leveren aan de discussie, maar vooral om in de gemeente het gesprek hierover te voeren en ons meer en meer bewust te worden van de positie van Israël in de wereld en in de heilsgeschiedenis, die direct verbonden is met de wederkomst van Christus. De kerk is er dankzij de God van Israël. Daarnaast is Israël ook voor veel christenen een land en een volk dat een bijzondere plaats heeft in hun leven. 
Vandaar dit werkplan, waarin de doelstellingen staan vermeld om de behoefte aan bezinning inhoud en vorm te geven.

III.    DOELSTELLINGEN.
Bezinning op en gesprek over:
A.    de positie van Israël in de Bijbel;
B.    de positie van Israël in het Midden-Oosten en de impact hiervan op de gehele wereld;
C.    de verhouding Jodendom - christendom – islam;
D.    de positie van Messiasbelijdende joden;
E.    de positie van Palestijnse christenen;

IV.    CONCRETISERING.
A.    De commissie ‘Kerk en Israël’ bestaat uit maximaal 6 personen en organiseert voor alle gemeenteleden en belangstellenden gemeenteavonden in Eben Haëzer. Hiervoor worden per-sonen uitgenodigd die ons informeren en inspireren om de doelstellingen genoemd onder III te realiseren. Er worden 1 lezing gehouden per seizoen en in het voorjaar. De bedoeling is de starten in het voorjaar 2011.
B.    De commissie staat onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
C.    Tevens stimuleert de commissie dat in de kerkelijke verenigingen voorlichting en informatie wordt gegeven over de positie van Israël.

V.    KOSTEN.
De kosten die worden gemaakt voor het organiseren van de gemeenteavonden en om verenigingen e.d. voor te lichten, komen voor rekening van het fonds dat hiervoor beschikbaar is gesteld door de Algemene Kerkenraad.

VI.    SAMENSTELLING COMMISSIE.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
Adriaan Bos(voorz.) tel. 033-286291
Bram de Ronde(secr.) tel. 033-2862176
Wilma van Grootheest, tel. 06-15571060
Beppie de Kok, tel. 033-2587487
Anneke van Reenen, tel. 06-18153409
Ben Provoost, tel. 06-46027409

354