Hervormd Woudenberg

Hulpverlenende instanties

 

PDC De Herberg
Vermoeid? Vastgelopen? De het Pastoraal Diaconaal Centrum deHerberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.
De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van 3 tot 6 weken:

  • een christelijke leefgemeenschap
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte en
  • advies m.b.t. nazorg

Informatie: de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek; tel. 026-3342225 
www.pdcdeherberg.nl


Eleos
Landelijke instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een ernstig psychosociaal probleem, die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Aanmeldingen via tel. 088-8920040
www.eleos.nl


Stichting Philadelphia Zorg
De Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke netwerkorganisatie voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ongeacht oorzaak, beperking of leeftijd, zodat zij zo zelfstandig mogelijk vorm en invulling kunnen geven aan hun leven. Deze zorg varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, van logeeropvang tot dag- besteding en begeleide werkvormen.
Regiokantoor: Wijersstraat 1, 3811 MZ Amersfoort; tel. 033-7602000
 www.philadelphia.nl


Op weg met de ander
Landelijke vereniging van en voor mensen met een handicap. Plaatselijke werkgroepen hebben o.a. tot doel de christelijke gemeente te attenderen op de plaats die mensen met een handicap in haar midden mogen en behoren in te nemen en mogelijkheden te bieden voor onderling contact en ontmoeting van gehandicapten en hun familieleden. Informatie: Woudenbergse werkgroep, mevrouw M. Donselaar, tel. 033-2864356 
www.opwegmetdeander.nl


Siriz(voorgeen VBOK)
Siriz biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scholen en verenigingen. Informatie: tel. 0800-4400003 
www.siriz.nl


Nederlandse Patiënten Vereniging
De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn. De NPV gaat uit van bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Informatie: tel. 0318-547888 
www.npvzorg.nl


Zorgloket
Voor hulp of doorverwijzing kan ook contact opgenomen worden met het Zorgloket van de gemeente Woudenberg in de Kleine Schans, Schans 29. Open maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.00 uur. Tel. 085-0669700.
www.dekleineschans.nl

245