Hervormd Woudenberg

Hulpverlenende instanties

 

PDC De Herberg

Vermoeid? Vastgelopen? De het Pastoraal Diaconaal Centrum deHerberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.
De Herberg biedt de gasten gedurende het verblijf van 3 tot 6 weken:

  • een christelijke leefgemeenschap;
  • individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders;
  • een beperkt dagprogramma, rust en ruimte en
  • advies m.b.t. nazorg

Voor meer informatie: de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek, 026-3342225, (www.pdcdeherberg.nl)

 

In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar 25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten.
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De Herberg is een organisatie waar meer dan 200 vrijwilligers bij betrokken zijn.
Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken. 
Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileumdag gehouden worden met ’s morgens een dankdienst in de Vredebergkerk in Oosterbeek en daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg.
Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal medewerkers en leden van pastorale teams wordt op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. Het thema van deze dag is “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”. 
Sprekers zijn deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk). Ook is er een ronde tafelgesprek met onder andere de heer Anne van Laar. 
 


Eleos
Landelijke instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg. Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een ernstig psychosociaal probleem, die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. Aanmeldingen via tel. 033-4571717 (www.eleos.nl).


Stichting Philadelphia Zorg
Philadelphia is een landelijke zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen. Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.
Adres regio Utrecht: Landjuweel 11, 3905 PE Veenendaal, tel. 0318-656642(www.philadelphia.nl)


Op weg met de ander
Landelijke vereniging van en voor mensen met een handicap. Plaatselijke werkgroepen hebben o.a. tot doel de christelijke gemeente te attenderen op de plaats die mensen met een handicap in haar midden mogen en behoren in te nemen en mogelijkheden te bieden voor onderling contact en ontmoeting van gehandicapten en hun familieleden. Informatie: Woudenbergse werkgroep, mevrouw M. Donselaar, tel. 033-2864356 (www.opwegmetdeander.nl).


Siriz(voorgeen VBOK)
Siriz biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies en geeft voorlichting op scholen en verenigingen. Informatie: tel. 033-4605070; Noodtelefoonnummer: 0900-2021088 (www.siriz.nl).


Nederlandse Patiënten Vereniging
De NPV is een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de algemene belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn. De NPV gaat uit van bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Informatie: tel. 0318-547888 (www.npvzorg.nl).


Zorgloket
Neem contact op met het loket De Kleine Schans. Tel. 033 - 286 91 65.
Email: loketdekleineschans@gemwoudenberg.nl  
Bezoekadres: Schans 29 in Woudenberg

245