Hervormd Woudenberg

Geschiedenis

De Hervormde Gemeente Woudenberg is de afgelopen eeuwen door vele predikanten gediend. U kunt hieronder een overzicht vinden van de dienaren van het Woord, met daarbij vermeldt een aantal wetenswaardigheden waaronder de intrede en het afscheid. De lijst van predikanten gaat terug tot het jaar 1593 tot en met heden, met als duidelijke bewijs dat God, door middel van het zenden van dienstknechten, met Zijn verlossingswerk doorgaat, ook in Woudenberg.
 
Cornelis Jansz. van Wijk bij Duurstede 1593 - ?
In 1593 lag de kerk “geheel woest”. Ds.Cornelis Jansz. van Wijk bij Duurstede is hier predikant, alhoewel hij door de examencommissie van Utrecht is afgewezen. Hij geeft de visitatoren te kennen binnenkort te vertrekken. Onder het kopje “Onlijdelycke en onstichtelycke predikanten in het quartier van der Eem” schrijven de visitatoren hierover: “Cornelis Jansen van Duerstede, tot Woudenberch, omme d’empechementen ende verstooring, die hij doet in den dienst tot Doorn ende elders, tegen sijn eygen conciëntie.”
 
Gerrit Hendricksz.Bree 1606- ?
Hij noemde de staat van zijn gemeente “ellendig”, met name door het gedrag van zijn voorganger. Hij had 150 kerkgangers, maar geen deelnemers aan het Heilig Avondmaal. Hij klaagde dat er bijna geen dopelingen waren en dat de meeste kinderen werden gedoopt bij de “paap”.
 
Johannes Nederlagius 16... - 1619
Ds.J. Nederlagius werd door de synode van 1618-1619 wegens remonstrantse gezindheid veroordeeld en vervolgens door de provinciale synode op 19 augustus 1619 afgezet. Hij achtte de besluiten van de Dordse synode niet schrifttuurlijk en onderschreef evenmin de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Heidelberger catechismus.
 
Nicolaus Ketelius 1620 - 1640
Blijkens de acten van de classis Amersfoort verzocht hij deze om na zijn bevestiging tot predikant in Woudenberg formeel een kerkenraad in te stellen en toestemming om het Heilig Avondmaal weer te bedienen. In 1640 nam hij een beroep van de classis Amsterdam om als predikant naar Brazilië te gaan aan.
 
Petrus Pollion 1640 - 1676
Van zijn hand zijn de oudst bewaard gebleven notulen van de kerkenraad; ze beginnen 17 december 1665. Ook zijn enkele door hem ondertekende acten van de Sint Anna Broederschap bewaard gebleven. Hij vertrok in 1676 “door gunstig aposti - van haer Ed.mogende heeren Staaten ‘s Lants van Utrecht was gehouden als Emeritus, sijn Ed. Staende de volle Emolumenten van den dienst, sijn leven langh, geduurende, na 37 jaar stichteliken en gewenschten dienst.”
 
Jacobus Pollion Pzn 1676 - 1683
Jacobus Pollion wordt bevestigd door zijn vader, Petrus Pollion. In 1683 werd hij afgezet wegens 6 punten van ergerlijk gedrag, waaronder het niet afdragen van renten van armengeld en van geld bestemd voor de reparatie van de kerk.
 
Arnoldus Cortcampius 1683 - 1690
Ds. A. Cortcampius werd beroepen vanuit Ophemert en werd op 14 november 1683 “vriendelijk verwelcomt” op de eerste kerkenraadsvergadering. De laatste door hem geschreven acte is van 9 oktober 1685. Hij is in Woudenberg overleden op 4 maart 1690.
 
Theodorus van Toll 1690 - 1746
Ds.Th. van Toll werd als kandidaat te Utrecht beroepen naar Woudenberg. De laatste notulen van zijn hand zijn van 15 december 1707. De andere kerkelijke boeken zijn wel door hem tot 1746 bijgehouden. Op 27 april 1746 werd hij op de leeftijd van 80 jaar, op zijn verzoek tot emeritus verklaard, omdat hij “door ouderdom zeer verzwakt was, nadat hij de dienst in de gemeente Woudenberg 56 jaren had waargenomen.” Van de Staten van Utrecht verkreeg hij de toezegging dat zijn vrouw (68 jaren oud) na zijn dood een weduwentractement en kindergeld zou genieten. Van zijn hand verscheen een uitlegging van de profeet Micha (1709) en van de profeet Zefanja (1730).
 
Cornelis Pieter Pronkert 1746 - 1768
Cornelis P. Pronkert kwam als kandidaat van Utrecht. Door hem werden in 1763 alle Resoluties vanuit het Oud Kerkeboek overgeschreven in een nieuw “Kerkeboek”. Wegens zijn vertrek naar Montfoort preekte hij op 19 juni 1768 afscheid met de tekst Prediker 12 : 13.
 
Arnoldus Voorduin 1768 - 1777
Ds Voorduin kwam als kandidaat te Utrecht naar Woudenberg. Hij werd op 28 juni beroepen; op 17 augustus keurde de classis het beroep goed, nadat kandidaat Voorduin voor de classis examen had afgelegd. Hij werd op 18 november bevestigd tot predikant. In 1777 nam hij een beroep aan naar Hien en Doodewaard en nam op 11 maart 1777 afscheid van de kerkenraad.
 
Bartholomeus Eickma 1777 - 1778
Ds. Eickma   kreeg als kandidaat te Utrecht op 14 maart 1777 een beroep naar Woudenberg. Op 23 mei 1778 nam hij een beroep aan naar Oostzaan en nam vervolgens op 18 augustus 1778 afscheid van de kerkenraad. Voordat het zo ver was ging hij op 9 augustus 1778 in Woudenberg in ondertrouw met   Agatha Voorduin, waarmee hij op 26 augustus in Gouda in het huwelijk trad.
 
Cornelis van Rossum 1779 - 1780
Als kandidaat in de classis Schieland kreeg ds.v.Rossum op 13 oktober 1778 een beroep naar Woudenberg. De eerste notulen van zijn hand zijn gedateerd op 22 januari 1779. Op 12 juni 1780 nam hij een beroep aan naar Pijnacker. Op 3 september 1780 nam hij afscheid van de gemeente met als afscheidstekst 2 Joh. : 3   “genade, barmhartigheid, vrede zij ulieden van God de Vader …..”.   
 
Arend van Ysendijk 1781 - 1782
Arend van Ysendijk werd als kandidaat te Amsterdam beroepen naar Woudenberg . Op 2 november 1781 nam hij een beroep aan naar Wageningen en nam vervolgens op 2 januari 1782 afscheid van Woudenberg.
 
Samuel van Beuningen 1782 - 1784
Samuel van Beuningen werd op 5 februari 1782 als kandidaat onder Utrecht beroepen   naar Woudenberg en vertrok op 29 november 1784 naar Oud-Beyerland.
 
Michiel Christiaan Vos 1785 - 1789 (foto)
Michiel Christiaan Vos kwam uit Zuid Afrika naar Utrecht, waar hij voor predikant studeerde. Woudenberg was zijn eerste gemeente. Op 3 juli 1785 werd hij bevestigd door zijn voorganger in Woudenberg, ds. S. van Beuningen. Zijn intreetekst was Zacharia 6 : 15   “En die verre zijn, zullen komen …” . Op 27 september 1789 vertrok hij naar Pijnacker met als afscheidstekst Hand.11 : 23 “ … en vermaande ze allen …”. Later is hij nog predikant te Woerden, Rodezand (Zuid-Afrika) en Ceylon. Hij overleed in 1825. In 1824 verscheen van zijn hand het boek “Merkwaardig Verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos.” Hij schrijft hierin ook over zijn lotgevallen in Woudenberg. Onder de titel “Ik zal u niet verlaten” verscheen in 1999 bij Den Hertog B.V. te Houten een herdruk van dit boek.
 
Henricus van Yssel-Groothuis 1790 - 1794
Deze voorganger werd op 11 maart als kandidaat in de classis Utrecht naar Woudenberg beroepen. Op 23 juli 1794 nam hij een beroep aan naar Berkel en nam vervolgens op 22 september 1794 afscheid van de kerkenraad.
 
Samuel Kam 1795 - 1798
Samuel Kam werd als kandidaat te Utrecht op 29 oktober 1794 naar Woudenberg beroepen. Op 18 april 1798 nam hij een beroep aan naar Berkel en nam op 12 juni afscheid van de kerkenraad.
 
Otto Jacobus van Griethuyzen 1799 - 1806
Hij werd op 10 september 1798 als kandidaat te Buuren beroepen naar Woudenberg. Na een bedanken voor een beroep naar De Lier verbond hij zich op 14 augustus 1803 opnieuw aan de gemeente met een preek uit 2 Cor.4 : 3. In 1806 nam hij een beroep aan naar Voorburg en vertrok vervolgens op 10 juni 1806.
 
Nanning Berkhout 1806 - 1808
Kandidaat Berkhout werd op 20 augustus 1806 naar Woudenberg beroepen en werd op 21 september 1806 bevestigd. Op 14 april 1808 nam hij een beroep aan naar Velsen, waarheen hij vertrok op 14 juni 1808.
 
Willem Huibert van Griethuysen 1808 - 1816
Deze voorganger ontving als kandidaat bij de classis Neder Veluwe op 27 juli 1808 een beroep naar Woudenberg. In 1816 naam hij een beroep aan naar Thamen a/d Uithoorn en vertrok daarheen op 11 augustus 1816.
 
Lucas Merens 1817 - 1819
Kandidaat Merens ontving op 15 oktober 1816 een beroep naar Woudenberg. Op 14 november 1818 nam hij een beroep aan naar Edam en vertrok daarheen op 19 februari 1819.
 
Petrus Hermanus Hugenholtz 1819 - 1823
Hij werd als kandidaat op 14 mei 1819 naar Woudenberg beroepen. Op 23 november 1822 nam hij een beroep aan naar Doetinchem. De volgende dag preekte hij over Hand. 21 : 14 “En … de wil des Heeren geschiede”. Hij vertrok op 15 april 1823.
 
Johan Herman van Yssel - Groothuis 1823 - 1829
Op 20 mei 1823 werd hij als kandidaat naar Woudenberg beroepen. Op 27 september 1829 nam hij een beroep aan naar Lochem, waarheen hij op 26 november 1829 vertrok.
 
Theodoor Cornelis Reinier Huydecoper 1830 - 1834
Ds. Huydecoper ontving als kandidaat bij het prov. kerkbestuur te Gelderland op 5 januari 1830 een beroep naar Woudenberg. In 1834 nam hij een beroep aan naar Zutphen. Dit besluit maakte hij de gemeente bekend in een preek over Mattheus 28 : 20 “En zie, Ik ben met ulieden”. Hij vertrok op 30 oktober 1834.
 
Jacobus Cornelis van Marken 1835 - 1841
Ds. van Marken ontving als kandidaat bij het prov. kerkbestuur van Gelderland op 3 september 1834 een beroep naar Woudenberg. Op 9 mei 1841 naam hij een beroep aan naar Dordrecht en   vertrok op 29 september 1841 “na een zeer hartelijk en roerend afscheid van de kerkenraad”.
 
Hermanus Mensinga 1841 - 1866
Ds. Mensinga werd op 31 augustus 1841 als kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Overijssel naar Woudenberg beroepen en werd bevestigd op 31 oktober 1841. Op 7 oktober 1860 werd door hem het eerste orgel “plegtig in gebruik gesteld.” De bouw van de orgelgalerij en het orgel (harmonium) kostte f. 1700 . Op 10 februari 1866 overleed ds. Mensinga te Woudenberg op de leeftijd van bijna 50 jaar.
 
David George Escher 1867 - 1870
Ds. Escher werd als kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Gelderland op 25 februari 1867 naar Woudenberg beroepen en werd bevestigd op 24 juni 1867. In 1868 werd door de orgelbouwer H. Knipscheer & Co een nieuw orgel gebouwd voor de som van f. 3100 . Het orgel werd op 1 januari 1869 in gebruik genomen. Wegens een beroep naar Warnsveld nam ds. Escher op 20 maart 1870 afscheid van Woudenberg.
 
Lodewijk Christiaan Schuller tot Peursum 1871 - 1875
Ds. Schuller tot Peursum kreeg, als kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Overijssel, op 10 oktober 1870 een beroep naar Woudenberg. Op 5 februari 1871 werd hij door dr.D.C. de la Saussaye van Rotterdam met de tekst 2 Cor.4 : 7, over de schat in aarden vaten, bevestigd. Hij deed intrede met de tekst uit Joh.16 : 33 “Deze dingen heb ik tot u gesproken”. Op 5 december 1875 vertrok hij naar Helvoirt en Haren. In 1917 schreef hij het boekje “Weggevlotene jaren”, waarin hij ook zijn komst en belevenissen in Woudenberg beschrijft.
 
Lodewijk Hendrik Frederik Creutzberg 1876 - 1885
Ds. Creutzberg nam, als predikant te Zeist, op 10 januari 1876 een beroep aan naar Woudenberg. Hij werd op 5 maart bevestigd door ds.E.E. Gewin van Abcoude met de tekst uit Lucas 22 : 32b “Maar Ik heb voor u gebeden”. Zijn intreetekst was uit 1 Cor.2 : 2 “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en dien gekruisigd”. Op 15 januari 1879 herdacht hij in Woudenberg zijn 25-jarig ambtsjubileum. Op 10 mei 1885 nam hij afscheid van Woudenberg wegens zijn benoeming tot directeur van de Chr.Philantropische Stichtingen te Haarlem. Zijn afscheidstekst was Efeze 3 : 14 - 21.
 
Louis Henry Frederik Alewijn Faure 1885 - 1888
Ds. Faure kwam als predikant van Hengelo (Gld) naar Woudenberg en werd op 14 juni 1885 bevestigd door ds. Stoop, Waals predikant te Nijmegen met als tekst Hand.1 : 18 “Gij zult mijne getuigen zijn”. Zij intreetekst was Joh. 1 : 43a “En hij leidde hem tot Jezus.” Op 24 april vertrok hij naar Rheden met als afscheidstekst 2 Tim.2 : 4 “Niemand die in de krijg dient, ..”.
 
Hendrikus Marinus van Nes 1888 - 1892
Ds. v.Nes kwam als kandidaat van Driebergen naar Woudenberg. Op 15 juni 1888 werd hij door Prof. Gunning bevestigd met als tekst Efeze 4 : 11 “En dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen”. Zijn intreetekst was 1 Cor. 2 : 2 “Want ik heb niet voorgenomen …”. Op 24 januari 1892 vertrok hij naar Rotterdam met als afscheidstekst Matth.13 : 3b “Zie, een zaaier ging uit om te zaaien”. Later schreef hij een boek   “Uit mijn leven”, met o.a. herinneringen uit zijn Woudenbergse periode.
 
Jan Visser Kzn 1892 - 1902
Ds. Visser kwam als kandidaat van Buiksloot naar Woudenberg. Op 24 april werd hij bevestigd door ds.E. Barger uit Amsterdam met als tekst Joh.20 : 19-23, over de uitzending van de discipelen. Zijn intreetekst was Lukas 5 : 5b “Doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen”. In Woudenberg hield hij voor de Chr. Mannenvereniging een lezing getiteld “Uit Woudenbergs verleden”. Deze lezing is in 1900 als boekje uitgegeven. De hierin opgenomen tekst is integraal overgenomen in het in 2000 uitgekomen “Eeuwboek Woudenberg”. Op 15 juni 1902 vertrok hij naar Enkhuizen met als afscheidstekst Psalm 138 : 8 “De Heere zal het voor mij voleindigen.”
 
Bart Kleywegt 1902 - 1927
Ds. Kleywegt kwam op 17 augustus over van Lopikerkapel. Hij werd bevestigd door ds.M.A. Rouwenhorst van Leersum met als tekst Jac.1 : 21b “Ontvangt met zachtmoedigheid het Woord” en deed intrede met als tekst Hand.10 : 29 en 33b “ … om te horen, al hetgeen u van God bevolen is.” Hij overleed te Woudenberg op 13 mei 1927. Zijn laatste preek van 8 mei 1927 over Hand.17 : 32-34 werd uitgegeven als “De prediking der opstanding.”
 
Johannes Lambertus Klomp 1928 - 1941
Ds. Klomp kwam van Capelle a/d IJssel en werd op 21 oktober 1928 bevestigd door ds.M. Barendrecht van Austerlitz met de tekst Matth.28 : 18-20, over de uitzending der discipelen. Zij intreetekst was 1 Cor.1 : 23a “Doch wij prediken Christus de Gekruisigde”. De laatste notulen van zijn hand waren van 17 september 1941. Drie dagen later, op 20 september 1941, overleed hij.
 
Pieter Bouw 1944 - 1949
Ds. Bouw kwam van Haaften en werd op 9 januari 1944 bevestigd door ds.K.v.d. Pol van Ede, met als tekst Hand.10 : 33b “ …. om te horen al hetgeen u van God bevolen is.” De intredetekst was 2 Cor.5 : 18 “ … en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.” In april 1946 gaf ds. Bouw een boekje uit “Gedenken en danken”, met 2 bevrijdingspreken en een “In Memoriam” over elk der 10 slachtoffers in de gemeente, met foto’s. Op 30 oktober 1949 vertrok hij naar Ridderkerk. Zijn afscheidspreek was gebaseerd op Hand. 20 : 32 en werd later uitgegeven met als titel “De troost des Heeren”. Ds. Bouw was de eerste Geref. Bonds predikant in Woudenberg.
 
Jan Hendrik Cirkel 1952 - 1957
Ds. Cirkel kwam van Ede en werd op 30 november 1952 in Woudenberg bevestigd door ds.J. van Sliedregt van Ede, met als tekst Joh. 1 : 23 “Ik ben de stem des roependen.” Zijn intreetekst was Zach.6 : 12-13 “En spreek tot hem, zeggende: …”. Op 13 oktober 1957 vertrok hij naar Huizen (N.H.) met als afscheidstekst Zef. 3 : 12 “over hen die op de Naam des Heeren betrouwen.” Na zijn emeritaat vestigde hij zich weer in Woudenberg, waar hij op 8 oktober 1995 overleed.
 
Jeremias Cornelis Stelwagen 1957 - 1962
Ds. Stelwagen kwam van Hilligersberg en werd 1 december 1957 te Woudenberg bevestigd door ds.W. de Bruyn van Ermelo met de tekst Jer. 1 : 11-12 “ … want Ik zal wakker zijn over mijn Woord.” Zijn intreetekst was uit Hand. 26 : 18, over de taak van de prediker. Op 28 oktober 1962 vertrok hij naar Zwijndrecht met als afscheidstekst Matth.23 : 37b “hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen ….. en gij hebt niet gewild.”
 
Bastiaan Maarten Meyndert 1964 - 1971
 Ds. Meyndert kwam op 30 augustus 1964 van Waarder naar Woudenberg. Hij werd bevestigd door ds.J.C. Terlouw van Lage Vuursche met als tekst 2 Tim.4 : 2a “Predik het Woord.” Zijn intreetekst was Hand.4 : 12 “En de zaligheid is in geen andere; …”. Op 22 augustus 1971 vertrok hij naar Lunteren met de afscheidstekst Hebr.13 : 8 “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.”
 
Adriaan Jacob Timmer 1967 - 1973 (wijk Oost)
Ds. Timmer kwam van Elspeet en werd op 26 november 1967 door ds.J.J. Timmer, em.predikant te Woerden, bevestigd met de tekst Jes. 62 : 6-7 “Ik heb wachters op uw muren besteld, ..”. Zijn intreetekst was 2 Cor.5 : 19-21 “Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege,….”. Ds. Timmer was de eerste predikant van wijk Oost. Op 7 januari 1973 vertrok hij naar Lunteren. Zijn afscheidstekst was 2 Cor.5 : 11 “Wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof.”
 
Arie den Hartogh 1972 - 1979 (wijk West)
Ds. den Hartogh kwam van Ede en werd op 26 maart 1972 te Woudenberg bevestigd door ds.A. Talsma van Brandwijk. De bevestigingstekst was Lucas 23 : 39-43; de intreetekst Joh.19 : 18 “Alwaar zij Hem kruisten, …. en Jezus in het midden.” Op 21 oktober 1979 vertrok hij met vervroegd emeritaat
naar Leusden. Zijn afscheidstekst was Col.1 : 28 “Dewelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens.”
 
Jan Herman Vlijm 1975 - 1978 (wijk Oost)
Ds. Vlijm kwam van Ysselmuiden-Grafhorst naar Woudenberg. Hij werd op 16 november 1975 door ds.A. den Hartogh bevestigd met de tekst Hand.10 : 33b “Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig …”. Zijn intreetekst was Hand.10 : 42-43 “En heeft ons geboden den volke te prediken..”. Ds. Vlijm ging op 15 maart 1978 met vervroegd emeritaat. Op 15 maart 1981 vertrok hij naar Rijssen. Op 15 febr.1981 nam hij afscheid van de gemeente Woudenberg met als tekst Hebr.12 : 1-2 “ …. laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is …”.
 
Cornelis den Boer 1978 - 1984 (wijk Midden)
Ds. den Boer kwam van Wageningen en werd op 26 september door ds.W.L. Tukker te Woudenberg bevestigd met de tekst 2 Tim.2 : 2 “En hetgeen gij van mij gehoord hebt,    “. De intreetekst was Joh. 17 : 1 “Dit heeft Jezus gesproken …”. Ds.C. den Boer was de eerste predikant van wijk Midden. Op 17 juni 1984 vertrok ds.den Boer naar Bilthoven. De afscheidstekst was Hand.8 : 8 “En er werd grote blijdschap in die stad.”
 
Pieter van der Kraan 1979 - 1984 (wijk Oost)
Ds.v.d. Kraan kwam als kandidaat van Zeist en werd op 29 augustus tot predikant bevestigd door ds.C. den Boer met als tekst 2 Cor.2 : 14-17 “En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus….”. Zijn intreetekst was 1 Petrus 1 : 23-25 “ … maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid.” Op 9 september 1984 vertrok ds.v.d. Kraan naar Bleskensgraaf. Zijn afscheidstekst was Hand.20 : 26-27 “Want ik heb niets achtergehouden …”.
 
Frans Luitjes 1980 -2004     (wijk West)
Ds. Luitjes kwam van Kootwijkerbroek naar Woudenberg. Op 23 maart 1980 werd hij in Woudenberg bevestigd door ds.C. Treure, em. predikant te Veenendaal. De bevestigingstekst was 1 Petrus 5 : 4-5 “En als de overste Herder verschenen zal zijn, …”. De intreetekst van ds. Luitjes was 1 Cor.2 : 2 “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u …”.   Op 25 april 2004 nam ds. Luitjes afscheid wegens emiritaat. Zijn afscheidstekst was Mattheüs 28 : 20 “En ziet, Ik ben met ulieden alle de dagen tot de voleinding der wereld.”
 
Peter Koeman 1984 - 1992 (wijk Midden)
Ds. Koeman kwam van Rijssen en werd op 30 september te Woudenberg bevestgd door ds.A.v.d. Meer van Wierden met als tekst Jes.52 : 6-7 “die de goede boodschap brengt, die heil doet horen, …”. De intreetekst was Jes. 52 : 9-10 “de Heere heeft zijn volk getroost..”. Ds. Koeman vertrok op 20 september 1992 naar Bilthoven. Zijn afscheidstekst was Openb.22 : 17 “En de Geest en de bruid zegge: Kom…”.
 
Hendrik Visser 1985 - 1986 (wijk Oost)
Ds. Visser kwam van Katwijk. Hij werd op 10 maart 1986 door ds.F.van Roest van Groot Ammers te Woudenberg bevestigd. De bevestigingstekst was 1 Tim.2 : 4-7 met als onderwerp “Onze Zaligmaker”. De intreetekst was 1 Tim.3 : 16 met als thema “Een lofzang op de heerlijkheid van Christus”. Na ontvangen dispensatie, in verband met ziekte van zijn vrouw, nam hij opnieuw een beroep aan naar Katwijk en nam op 5 oktober 1986 afscheid met als tekst Hand.20 : 32 “En nu, broeders! Ik bevele u Gode …”.
 
Wim Westland 1987 - 1992 (wijk Oost)
Ds. Westland kwam van Putten en werd op 5 april 1987 te Woudenberg bevestigd door ds.L. Kruijmer te Sommelsdijk. De bevestigingstekst was 1 Petrus 5 : 2 “Weidt de kudde Gods, die onder u is.” De intreetekst was Joh.19 : 14 “Zie uw Koning”. Op 22 maart 1992 vertrok ds.Westland naar Middelharnis. Zijn afscheidspreek was gebaseerd op Jes.53 : 10 “en het welbehagen des HEEREN zal door Zijne hand gelukkiglijk voortgaan.”
 
Pieter Molenaar 1992 - 1998 (wijk Oost)
Ds. Molenaar kwam van Lekkerkerk. Hij werd op 13 september 1992 te Woudenberg bevestigd door ds.F. Luitjes. De bevestigingstekst was 1 Tim.4 : 16 “Heb acht op uzelf en op de leer ….”. Ds. Molenaar deed intrede met de tekst 1 Cor.1 : 23-24 “Doch wij prediken Christus de Gekruisigde…”. Op 3 mei 1998 vertrok ds. Molenaar naar Dordrecht. Zijn afscheidstekst was 1 Cor.1 : 30-31 “Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, …”.
 
Cornelis van de Scheur 1995 - 2002   (wijk Midden)
Ds.v d. Scheur kwam van Bodegraven. Hij werd op 23 april 1995 in Woudenberg bevestigd door ds. P. Molenaar. De prediking werd gehouden door ds.F. Luitjes. De door hem behandelde bevestigingstekst was 2 Timotheus 2 : 8 “Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit het zaad van David, naar Mijn Evangelie”.     Ds.van de Scheur deed intrede met de tekst Johannes 1 : 36b “Zie, het Lam Gods.” Op 8 december 2002 vertrok ds.v.d. Scheur naar Veenendaal. Zijn afscheidstekst was uit Handelingen 20, de verzen 28 en 32 “Zo hebt dan acht op uzelve, en op de gehele kudde.”   en “En nu broeders, ik beveel u Gode en den woorde Zijner genade.”
 
Cornelis Johannes Pieter van der Bas 1998 -2004     (wijk Oost)
Ds.v.d. Bas kwam van Putten. Hij werd op 6 september 1998 in Woudenberg bevestigd door ds.J. Veldhuyzen van Putten. De bevestigingstekst was Efeze 4 : 8 en   11 “Daarom zegt Hij: nadat Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven   ….. En deze heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot proferen en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars.”   Ds.v.d. Bas deed intrede met de tekst Jesaja 62 : 1 “Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid te voorschijn komt als een glans, en haar heil als een fakkel die brandt.” Op 1 mei 2004 onttrok ds.v.d. Bas zich aan de gemeente door zijn overgang naar de Hersteld Hervormde Kerk.
 
Arnoldus Laurentius van Zwet 2004 - 2011 (wijk I)
Ds.v. Zwet kwam van Hoevelaken. Hij werd op 3 oktober 2004 bevestigd door ds. E.F. Vergunst, em. Predikant te Ridderkerk. De bevestigingstekst was Exodus 4 : 20 (slot) “… en Mozes nam de staf Gods in zijn hand.” Ds.v. Zwet deed intrede met de tekst   Handelingen 11 : 23 “dewelke daar gekomen zijnde, en de genade Gods ziende, verblijd werd, en vermaande ze allen, dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven”. Na 7 jaar nam ds. Van Zwet op 28 augustus 2011 afscheid met als tekst Judas vers 20 en 21 en als thema "blijven bij de Heere". Ds. A.L. van Zwet vertrok naar Putten.
 
Cornelis Bertus Stam 2006 - 2013   (wijk II)
Ds. Stam kwam van Papendrecht. Op 27 augustus 2006 werd hij bevestigd door ds. A.L. van Zwet met de tekst Zacharia 4 : 6b “Niet door kracht of door geweld, maar door mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen.” Ds. Stam deed intrede met de tekst Openbaringen 3 : 8a “Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven.” Op 13 oktober 2013 vertrok ds. Stam naar Veenendaal. Zijn afscheidstekst was Filippenzen 1 vers 6 en als thema: "God maakt Zijn werk af".
 
Marinus Messemaker 2012 - 2017 (wijk I)
Ds. Messemaker kwam van Monster. Hij werd op 5 februari 2012 bevestigd door ds. E. de Mots uit Rijssen. De bevestigingstekst was 2 Tim. 2 vers 1 "Nu dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is". Ds. Messemaker deed intrede met de tekst uit Handelingen 8 vers 29b: "Ga er naar toe en voeg u bij deze wagen", geroepen tot onderricht. Op 14 mei 2017 vertrok ds. Messemaker naar Nijkerk. Zijn afscheidstekst was:
Handelingen 8:39b... en hij reisde zijn weg met blijdschap.

Alex Dirk Jan Wessels 2015- .......(wijk II)
Ds. Wessels kwam van Schelluinen. Hij werd op 28 juni 2015 bevestigd door ds. M. Messemaker. 
De bevestigingstekst was Mattheus 24 vers 45+46: Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.
Ds. Wessels deed intrede met de tekst: 
Efeze 3 vers 14-21: Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Hendrik Jan Teunis Lubbers 2019-.....(wijk 1)
Ds. Lubbers kwam van IJsselmuiden-Grafhorst. Hij werd op 14 juli 2019 bevestigd door ds. H.I. Methorst.
De bevestigingstekst was Mattheus 25 vers 6: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet!
Ds. Lubbers deed intrede met de tekst:
1 Corinthe 2 vers 2: want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.

 

207