Hervormd Woudenberg

Privacyverklaring

De Hervormde Gemeente Woudenberg | Hervormd Woudenberg
verstrekt via de website www.hervormdwoudenberg.nl allerlei informatie over de activiteiten van de kerkelijke gemeente. Daarbij worden ook de namen van de contactpersonen vermeld.
Wij vinden uw en jouw privacy en een veilige omgeving erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u/ je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

• de door leden verstrekte persoonlijke informatie;

• informatie ontvangen via de GBA; en

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw/jouw gegevens
Hervormd Woudenberg houdt een ledenadministratie bij. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om invulling te kunnen geven aan het lidmaatschap van onze kerk en ons kerkverband, het naar elkaar omzien in de gemeente, u/ jou gericht te kunnen informeren over onze activiteiten en om u/je te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of brief wanneer u zich/ jij je aanmeldt. Of via de Gemeentelijke Basis Administratie als een lid van een PKN gemeente buiten de gemeentegrenzen binnen de gemeentegrenzen van Woudenberg komt wonen.
Persoonsgegevens en financiële data worden verzameld om uitvoering te geven aan het lidmaatschap aan onze gemeente. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Deze gegevens zijn niet online, maar worden bewaard in de goed beveiligde administratie van respectievelijk de Ledenadministratie en Financiële administratie. De scriba bewaart de stukken van de kerkenraad. Een groot deel daarvan wordt na verloop van één jaar ook in een beveiligde omgeving geplaatst, zodat het beschikbaar blijft in geval van calamiteiten. Persoonsgevoelige informatie (bijvoorbeeld de notulen van de vergaderingen die ‘in comité’ plaatsvinden) worden in een goed beveiligde (cloud) omgeving opgeslagen en bewaard.
Hervormd Woudenberg beschikt over de ANBI-status, financiële feiten worden accuraat geadministreerd, wanneer uw gelden overmaakt ten behoeve van de actie kerkbalans, collecten of anderszins, wordt uw/ jouw naam en uw bijdrage in onze administratie vastgelegd. Deze informatie is goed beveiligd. Controle op onze administratie vindt jaarlijks plaats door de kascontrole commissie.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U/jij kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u/ jou hebben vastgelegd, deze laten wijzigen of onder bepaalde omstandigheden verwijderen. U/ jij kunt wijzigingen doorgeven aan de scriba van de Hervormd Woudenberg scribawijk1@hervormdwoudenberg.nl of scribawijk2@hervormdwoudenberg.nl
Daarnaast hebt u/ jij ook het recht op dataportabiliteit, vergetelheid, beperking van verwerking, om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken en het recht met betrekking geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Hier kunt u/je ook terecht als u/je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Hervormd Woudenberg is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u/je informatie mogen verstrekken over uw/jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. U/je kunt een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Privacy
Er worden geen adressen, telefoonnummers en e-mailadressen en foto’s van personen op de website gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven (opt in) of wanneer dit vanuit een (bestuurlijke) taak of rol redelijkerwijs te verwachten kan zijn (opt out).

Foto’s en video
Foto’s en video’s van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom Hervormd Woudenberg vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van de vastgelegde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kan u/jij altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon. Er kunnen video-opnames van kerkdiensten of andere samenkomsten, voor de beperkte periode van één maand online worden gepubliceerd, daarna blijft de content op aanvraag beschikbaar maar is de content niet meer publiekelijk toegankelijk. De gemeente is de plek waar we ons met elkaar verbonden weten in woord en gebed en onderlinge persoonlijke contacten. Omdat we een betrokken gemeente willen zijn, leven we met elkaar mee. Wanneer u/jij lid bent van de Hervormd Woudenberg delen we mooie en verdrietige gebeurtenissen, maar ook andere belangrijke momenten met de gemeente, bijvoorbeeld bij: geboorte, ziekte, overlijden of jubilea. Regulier delen we deze gebeurtenis via een afkondiging tijdens een dienst, of bidden we voor elkaar in de voorbede, ook deze afkondiging of voorbede wordt in beginsel opgenomen en (tijdelijk) online beschikbaar gesteld.

Bezwaar
Wanneer u/ jij bezwaar hebt tegen een geplaatste foto of andere content, dan kunt u/jij dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar webmasterwijk1@hervormdwoudenberg.nl of webmasterwijk2@hervormdwoudenberg.nl. Het betreffende item wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Wanneer u/ jij bezwaar hebt tegen een afkondiging in de gemeente of voorbede, waarbij uw/ jouw naam en adres en reden van afkondiging of voorbede wordt genoemd dan kunt u dit in algemene zin aangeven via scriba van de Hervormd Woudenberg scribawijk1@hervormdwoudenberg.nl of scribawijk2@hervormdwoudenberg.nl of in een specifieke situatie via uw aanspreekpunt van de gemeente op dat moment, bijvoorbeeld uw wijkouderling, predikant of pastoraal werker.

Gebruik van uw/jouw persoonsgegevens
Wanneer u zich/ jij je via de website of een ander Hervormd Woudenberg communicatiekanaal voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw/ jouw naam, emailadres en mogelijk enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor u/jij ze verstrekt hebt. Het verwerken van persoonsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG.

Het meest actuele privacyreglement vind u/jij altijd op onze website. Deze versie is op 23 juni 2020 opgesteld en indien noodzakelijk daarna voorzien van (kleine) updates.

603