Hervormd Woudenberg

Pastoraat

Huisbezoek
De wijken zijn verdeeld in secties, met voor iedere sectie een eigen wijkouderling. Uitgangspunt voor het huisbezoek is, dat alle geregistreerde adressen eens in de twee jaar worden benaderd voor huisbezoek. Bezoek vindt volgens afspraak plaats in de periode “oktober-mei”. In de regel gaat de ouderling op bezoek met een vaste bezoekbroeder. Deelname van de kinderen aan het huisbezoek wordt op prijs gesteld. De huisbezoekers leven graag mee in het wel en wee van elk gemeentelid. Ze willen ook hun zorg besteden en hun hulp bieden in de vragen van bekering en geloof. We sporen u aan hen zoveel mogelijk tegemoet te komen bij het maken van een afspraak. Zegt u alstublieft niet zonder werkelijke noodzaak een eenmaal gemaakte afspraak af. Eén en ander bevordert een goede voortgang van dit belangrijke stukje kerkenwerk.

Pastoraat bij zieken
In geval van opname wordt door de ziekenhuizen, verpleeginrichtingen enz. geen bericht gedaan aan kerkelijke instanties. In voorkomende gevallen dient u dus zelf uw wijkpredikant en/of wijkouderling hiervan in kennis te stellen.
Gemeenteleden die in een ziekenhuis worden opgenomen worden wekelijks door de predikant bezocht. Ook na thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Laat zo nodig even weten, wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Langdurig zieken, die thuis worden verpleegd, krijgen bezoek van hun wijkouderling en predikant.

Ouderenbezoek/bezoek in verpleegtehuizen
De wijkpredikanten en ouderlingen ouderenpastoraat proberen de ouderen in de gemeente zo trouw mogelijk te bezoeken. Daarbij willen ze extra oog hebben voor hen die veel zorgen kennen (bijvoorbeeld door rouw of door lichamelijke of andere moeiten). Aan hen die verblijven in een verpleegtehuis wordt eveneens pastorale zorg besteed.

Begrafenis
Bij een sterfgeval neemt men zo spoedig mogelijk contact op met de wijkpredikant. Hij is desgevraagd bereid om de rouwdienst en de begrafenis te leiden. Op verzoek van de familie kan er thuis, in de aula van een begraafplaats, in Eben-Haëzer en in de kerk een rouwdienst worden gehouden, voorafgaand aan de begrafenis. Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van de nabestaanden op zich.

Crisispastoraat
Crisispastoraat, o.a. stervensbegeleiding, psychische nood, aandacht voor huwelijksproblemen en nood rondom homoseksuele geaardheid behoort tot de taak van de predikant. Zo nodig wordt doorverwezen naar professionele hulp.

187