Hervormd Woudenberg

Informatie

Hervormd Woudenberg telt twee wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad, die gevormd wordt door de predikant, de ouderlingen, de ouderlingen- kerkrentmeester en de diakenen van de wijkgemeente. De ouderlingen hebben o.a. tot taak om opzicht uit te oefenen ten opzichte van hun predikant en van de wijkgemeente. De ouderlingen-kerkrentmeester hebben de specifieke opdracht zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van de plaatselijke gemeente voor zover die niet van diaconale aard zijn. De diakenen zijn er om de nood (in allerlei vorm) van de naaste te lenigen, zowel in de plaatselijke gemeente en in de eigen omgeving als landelijk en wereldwijd.      

388