Hervormd Woudenberg

Tijdens de vergadering van 25 april jl. is onder andere over de volgende onderwerpen gesproken.
- Beleidsplan
In dankbaarheid is teruggekeken op de gemeenteavond van 27 maart, waarbij veel gemeenteleden aanwezig waren. Er is waardevolle input ontvangen voor het beleidsplan van onze wijk. Deze bijdragen zullen in de komende nader worden uitgewerkt.  
- Belijdeniscatechisatie
Met elkaar is gesproken over manieren waarop we onze jongeren kunnen stimuleren om belijdeniscatechisatie te gaan volgen. Dit zal in de komende periode nader worden uitgewerkt.
- Consideraties Kerk 2025
Vanuit de synode is aan de kerkenraden een aantal wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de kerkorde voorgelegd. Deze zijn doorgenomen en geven geen aanleiding tot opmerkingen vanuit onze kerkenraad. Nadere info kunt u vinden via: www.protestantsekerk.nl/thema/kerk2025/
- Afkondiging bij overlijden
Op dit moment wordt van het overlijden van een gemeentelid mededeling gedaan tijdens de (soms vele) afkondigingen voorafgaand aan de dienst. Met ingang van september 2019 (het nieuwe winterseizoen) zal dit veranderen en krijgt de afkondiging van overlijden een aparte plaats binnen de dienst. Wij zullen u hierover te zijner tijd nader informeren.Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.Evaluatie Bijbeluur
De Algemene Kerkenraad heeft besloten het Bijbeluur definitief te maken en daarbij de huidige wijze van uitvoering in de 2e morgendiensten te continueren (de ene week Zondagsschool en de andere week Bijbeluur). De reacties op de proefperiode met het Bijbeluur waren overwegend positief. De wijkkerkenraden is om advies gevraagd en unaniem is geadviseerd de ingeslagen route voort te zetten. De AK heeft wijkkerkenraad 2 gevraagd te uitvoering verder ter hand te nemen. De kerkenraad van wijk 2 heeft daarmee ingestemd en de AK is daar dankbaar voor. Afgesproken is rond de ingebruikname van het 2e Kerkelijk Centrum, het Bijbeluur opnieuw te evalueren. De AK dankt de leiding van het Bijbeluur en de ZS voor de betrokken inzet en we hopen en bidden op een zegenrijk vervolg.


423