Hervormd Woudenberg

 

Wijkbeleidsplan 2018-2021
De geldigheid van dit beleidsplan is verlengd totdat een nieuwe beleidsplan voor de periode vanaf 2024 door de kerkenraad is vastgesteld. Dat zal in de loop van dit jaar gebeuren.Nieuw moderamen kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van  16 januari 2024 is het nieuwe moderamen van onze wijkgemeente als volgt vastgesteld: 

Predikant: ds. H.J.T. Lubbers
Preses: ouderling J. van der Wind
Scriba: ouderling S.P.E.L. Pirruccio
Diaken: G.H. de Soeten
Ouderling-kerkrentmeester: W.H. van Essen


Informatie over huwelijksjubilea
Bij huwelijksjubilea worden betrokkenen in het algemeen enkele weken voor het gebeuren benaderd door de wijkpredikant of een andere ambtsdrager met de vraag of zij prijs stellen op voorbede en/of een melding in de kerkbode.
Afgesproken is dat dit voor onze wijk betrekking heeft op degenen die hun 25, 40, 50 , 55 of 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. EENklank
Iedere week verschijnt op zaterdag de wekelijkse
wijkbrief van wijkgemeente 1, onder de naam ‘EENklank’ 
deze is te lezen in de app 'HervormdWoudenberg'

400