Hervormd Woudenberg

Afscheid broeder van Duijvenbooden
Het verheugt de kerkenraad u te kunnen meedelen dat er in de afgelopen tijd gesprekken hebben plaats gevonden tussen de wijkkerkenraad en zijn oud-scriba broeder W. van Duijvenbooden. Daarin heeft men open en eerlijk de grieven uitgesproken die men jegens elkaar koesterde en de pijn die men daardoor geleden heeft. Maar ook werd duidelijk dat bij allen het verlangen leefde naar herstel van de relatie en naar een toekomst waarin we weer voluit samen gemeente kunnen zijn. Men heeft tegenover elkaar verklaard dat men betreurde de ander pijn te hebben gedaan en spijt betuigd over wat niet goed geweest is. Tenslotte heeft men uitgesproken het verleden achter zich te willen laten en samen een nieuwe weg te willen gaan.
In vervolg hierop heeft er ook een gesprek plaats gevonden tussen broeder van Duijvenbooden en enkele gemeenteleden met wie de relatie eveneens beschadigd was geraakt. Ook dit gesprek vond in een goede sfeer plaats en leidde eveneens tot verzoening.
Dit betekent dat wij als gemeente nu officieel afscheid kunnen nemen van onze oud-scriba, die gedurende zo vele jaren zijn beste krachten aan onze gemeente heeft gegeven. Dit afscheid zal plaats vinden op zondag 2 juni in de dienst van 18.30 uur waarin onze consulent ds. Wessels voorgaat.


Wijkbeleidsplan 2018-2021Nieuw moderamen kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van donderdag 28 maart 2019 is het nieuwe moderamen van onze wijkgemeente als volgt vastgesteld: 

Preses: ouderling C.A. van Beusekom
Scriba: ouderling D.A. Lokhorst
Assessor: ouderling J van der Wind
Ouderling: S. van den Bosch
Ouderling-kerkrentmeester: D. Lokhorst
Diaken: G.H. de Soeten


Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.Evaluatie Bijbeluur
De Algemene Kerkenraad heeft besloten het Bijbeluur definitief te maken en daarbij de huidige wijze van uitvoering in de 2e morgendiensten te continueren (de ene week Zondagsschool en de andere week Bijbeluur). De AK dankt de leiding van het Bijbeluur en de ZS voor de betrokken inzet en we hopen en bidden op een zegenrijk vervolg.Besluit gemeentezang:
Vanaf 23 september 2018 wordt er volledig ritmisch gezongen.Informatie over huwelijksjubilea
Bij huwelijksjubilea worden betrokkenen in het algemeen enkele weken voor het gebeuren benaderd door de wijkpredikant of een andere ambtsdrager met de vraag of zij prijs stellen op voorbede en/of een melding in de kerkbode.
Afgesproken is dat dit voor onze wijk betrekking heeft op degenen die hun 25, 40, 50 , 55 of 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. 

400