Hervormd Woudenberg

 

Nieuw moderamen kerkenraad
In de kerkenraadsvergadering van afgelopen woensdag 10 januari is het nieuwe moderamen van onze wijkgemeente als volgt vastgesteld: 
Preses: ouderling C.A. van Beusekom 
Ouderling: S. van den Bosch 
Ouderling-kerkrentmeester: D. Lokhorst 
Ouderling: J. van der Wind 
Tevens heeft de heer J. de Kok in de vergadering de belofte van geheimhouding afgelegd.
De heer De Kok zal de komende tijd de kerkenraad ondersteunen als ambtelijk secretaris.


Besluit gemeentezang

Geacht gemeentelid,
In het voorjaar van 2017 heeft de kerkenraad van onze wijkgemeente een voorlopig besluit genomen om ingaande 1 januari 2018 gedragen ritmisch te gaan zingen. Op 25 oktober jl. hebben we de gemeente in het kader van het nieuwe beleidsplan onder meer hierover gehoord. Een en ander heeft veel reacties uit de gemeente opgeleverd. Om te beginnen willen we u dankzeggen voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. In de bijlage vind u de gestelde vragen en opmerkingen met daarbij onze antwoorden. Hoewel het niet om een principiële zaak gaat, is de wijze van zingen een gevoelige zaak. Het raakt het hart, en dat is mooi!!

De kerkenraad heeft vanwege de verschillende reacties geworsteld met de besluitvorming hieromtrent. Na veel gebed en wikken en wegen is de kerkenraad tot het volgende definitieve besluit gekomen: We gaan het ritmisch zingen in 2018 gefaseerd invoeren. Dat wil zeggen dat we vanaf D.V. 1 januari bij alle wijkgebonden activiteiten ritmisch gaan zingen. In de zondagse erediensten gaan we vanaf D.V. 1 januari alleen de voorzang ritmisch zingen en met ingang van:
(D.V. 23 september 2018)
zal volledig ritmisch worden gezongen.

Zoals gezegd was het geen makkelijk besluit, temeer omdat er in de aanloop naar het besluit en daarna de nodige misverstanden zijn ontstaan tussen de gemeente en de kerkenraad.Voor zover datu heeft geraakt, willen wij daar onze excuses voor aanbieden. Desondanks hopen wij met hetgenomen besluit de gemeente zoveel mogelijk te dienen en dat we ook in de toekomst samen metveel vreugde en eerbied de psalmen mogen blijven zingen.

De kerkenraad,

Bijlage: Vragen en antwoorden
 


Wijkbeleidsplan 2018-2021


Terugblik Gemeenteavond over de eredienst
We mogen terugzien op een goed verlopen wijkavond die stond in het teken van het concept-wijkbeleidsplan en een boeiende lezing die drs. P.J. Vergunst verzorgde over de betekenis van de liturgie. Wilt u daar meer van weten, dan kunt u dat vinden in het boekje “In de kerk, bij God; aspecten van de reformatorische eredienst” dat onder redactie van drs. P.J. Vergunst verscheen in de Artios-reeks en in de boekhandel verkrijgbaar is. Verder werd een groot aantal vragen en opmerkingen ingezameld, vooral betrekking hebbend op de voorgenomen invoering van ritmisch zingen in wijkgemeente 1. In het kader van de finale vaststelling van het wijkbeleidsplan zal de kerkenraad zich hierop bezinnen. Over de resultaten daarvan zult u te zijner tijd worden geïnformeerd.


Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit gebeurt op zondag 24 september. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.


Informatie over huwelijksjubilea
Bij huwelijksjubilea worden betrokkenen in het algemeen enkele weken voor het gebeuren benaderd door de wijkpredikant of een andere ambtsdrager met de vraag of zij prijs stellen op voorbede en/of een melding in de kerkbode.
Afgesproken is dat dit voor onze wijk betrekking heeft op degenen die hun 25, 40, 50 , 55 of 60-jarig huwelijksjubileum gedenken. 

400