Hervormd Woudenberg

Pastorale notitie

Naar aanleiding van enkele vragen uit de gemeente:
Sinds 2019 zijn we als kerkenraad uitvoerig bezig geweest met een bezinningstraject rondom genderdysforie. Voor dit traject zijn diverse bronnen geraadpleegd en hebben we ons laten informeren door een deskundige op het gebied van genderdysforie. In het kader van de herziening van ons beleidsplan zijn we ook bezig met een bezinning wat betreft pastoraat rondom het zevende gebod. In een later stadium gaat u er ongetwijfeld meer van horen, maar het is goed dat u er alvast van op de hoogte bent.

Als kerkenraad weten we ons geroepen om, ook waar het gaat om tere en complexe vragen, herderlijk leiding te geven aan de gemeente.
Dat houdt in: Liefdevol omzien naar elkaar en tegelijk bewogen leidinggeven, richting wijzen, in het geloof dat God Zelf ons de weg wijst door Zijn Woord en Geest.

We realiseren ons dat we leven in een tijd waarin de vrijheid en autonomie van het individu hoog in het vaandel staat. Dat uit zich hierin dat wij ons in onze keuzes en beslissingen sterk laten leiden door het eigen inzicht en het eigen gevoel, en door wat het eigen welbevinden ten goede komt.
Vooral op het terrein van huwelijk, relaties, gezin en seksualiteit is dit de voorbije decennia zichtbaar geworden. Grenzen worden verlegd.

We merken dat ook wijzelf door dit klimaat worden beïnvloed. En in een klimaat waarin mensen zelf uitmaken wat wel en niet kan, wordt het gezag van de Bijbel steeds verder teruggedrongen. Toch is het onopgeefbaar voor ons: Wat betreft ons geloof en concrete leven willen wij ons steeds opnieuw laten leiden door de Bijbel en Gods heilzame geboden daarin.
Want wij geloven dat God ook vandaag ons hierdoor richting wijst en weten laat wat bij Hem en Zijn koninkrijk past.

Dat de Bijbel voor ons richtinggevend en gezaghebbend is, wil nog niet zeggen dat wij in de Bijbel altijd meteen een antwoord vinden op al onze vragen. Het komt aan op aandachtig Bijbellezen, speurend naar het doorgaande getuigenis van de Bijbel betreffende seksualiteit, huwelijk en relaties. Dat is een opdracht voor ons allen: kerkenraad en gemeente.

Mogen we als kerkenraad rekenen op uw gebed?
We zijn verlegen om de hulp van de Heilige Geest.

627