Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 2

Zondagmiddag 14 april hebben 6 gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof aflegd in het midden van de gemeente. Ze kregen daarbij de volgende teksten mee:

- Matthijs BergackerLeer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land. Psalm 143: 10

- Ruben Klaare - Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12: 9a

- Ruth van der Meij - Dien de HEERE met blijdschap, want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Psalm 110: 2a en 5a

- Wilco Methorst - Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Romeinen 10: 11

- Janneke Methorst - Looijen - Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! Romeinen 8: 15

- Everika van de Peut - Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.  Jesaja 43: 1


In de preek stonden we stil bij de woorden van Jezus uit Lukas 22: 31 en 32a:
En de Heere zei: Simon, Simon, zie,  de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.
Thema voor de preek was: Eén die voor je bidt!

We wensen de nieuwe lidmaten van harte Gods zegen op het vervolg van hun levens-  en geloofsweg.

443