Hervormd Woudenberg

ANBI informatie

De Hervormde gemeente Woudenberg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. 
De aftrekbaarheid van giften is aan regels gebonden. 

  1. Gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan € 60 en 1% van het drempelinkomen
    (inkomen uit box 1 + box 2 +box 3 voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten) met een maximum van 10%
  2. Periodieke giften die minimaal 5 jaar achtereen worden gedaan zijn volledig aftrekbaar. U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst. Meer informatie en formulieren vindt u op de website van de Belastingdienst:  ' de belastingdienst' of vraag de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. 

De Hervormde gemeente Woudenberg heeft een ANBI status.

  • Naam ANBI: Hervormde gemeente Woudenberg
  • RSIN/Fiscaal nummer: 002585832

Iedere ANBI is verplicht om een aantal gegevens via de website openbaar te maken. De gegevens zijn hieronder weergegeven:

A. Algemene gegevens 
Naam ANBI: Hervormde gemeente Woudenberg
RSIN/Fiscaal nummer: 002585832
Website adres: www.hervormdwoudenberg.nl
E-mail: kerkelijk.bureau@hervormdwoudenberg.nl
Adres: Kerkelijk Bureau, Schoutstraat 8a, 3931 HT Woudenberg
Postadres:  Postbus 117, 3930 EC Woudenberg
Bankrekening: NL22 RABO 0372 4036 11

De Hervormde gemeente Woudenberg is een geloofsgemeenschap op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraden van de beide wijkgemeenten en de Algemene Kerkenraad, die worden gevormd door de ambtsdragers van deze wijkgemeenten. De taken en verantwoordelijkheden voor vermogensrechtelijke aangelegenheden ligt vast in de Kerkorde in ordinantie 11, artikelen 1 en 2. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van kerkrentmeesters bestaat uit 8 leden. Verder hebben zowel de Algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het
regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
Missie en Visie
Onze gemeente is een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de PKN en staat daarmee in de gereformeerde traditie.
Wij verlangen een gemeente te zijn waar het Woord tot ons komt en ons oproept tot geloof en bekering van hart en leven en waar mensen toegerust worden om volgeling te zijn van Jezus Christus, de Heere van de kerk. Wij verlangen ook een gemeente te zijn waar mensen de eenheid in Christus ervaren en ook daadwerkelijk samen beleven. Vanuit deze eenheid willen we de mensen in de breedte van onze gemeente, maar ook breder in de samenleving zorg en aandacht geven en er voor elkaar zijn in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, die de enige en onfeilbare bron van en norm voor ons belijden is.
De leden van de gemeente worden in het geloof geleid door de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. Zij zijn geroepen tot bekering in discipelschap van onze Heere Jezus Christus en een leven tot eer van God. 
Vanuit de realiteit van de zonde en de gebrokenheid van de schepping, zien we uit naar vervulling van de verlossing in Christus. De leden van Christus' gemeente krijgen gezamenlijk en persoonlijk deel aan de genadegaven van Christus. Zij zetten al hun gaven - zowel geestelijk als materieel - in ten nutte van anderen in de gemeente als het lichaam van Christus. De gemeente van Christus belijdt haar vreemdelingschap in de wereld en heeft de opdracht zich in liefde tot de naaste te wenden.
De gemeente weet zich een klein onderdeel van Gods wereldwijde kerk en oefent de broederlijke gemeenschap met andere gemeenten dichtbij en ver weg. De gemeente heeft de roeping zicht te krijgen op haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
De beleidsplannen van de beide wijkgemeenten van de Hervormde gemeente Woudenberg zijn elders te vinden op deze website.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de "Generale regeling rechtspositie predikanten". De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de "Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland".
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 
Op de website www.hervormdwoudenberg.nl  vindt u de actuele agenda van onze gemeente.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar en de  vergelijking met begroting en resultaten van het afgelopen jaar.                                                                                                          


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 
De Hervormde gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Realisatie netto resultaat 2019 en begroting 2020
Het nettoresultaat over 2019 betreft: € 75.500 dit is € 43.500 hoger dan begroot.
De drie belangrijkste oorzaken zijn:
1. de hogere bijdragen vanuit de gemeente zoals vrijwillige bijdrage en collecte.
2. lagere onderhoudskosten gebouwen en algemene kosten, voornamelijk door de lagere uitgaven in de wijken en   lagere onderhoudsuitgaven voor de diverse gebouwen.
3. de lagere pastoraatskosten als gevolg van de vacante predikantsplaats in wijkgemeente 1 gedurende de eerste 4 maanden van 2019
In 2019 zijn er geen rechtstreekse vermogensmutaties geweest. Op basis van het resultaat over 2019 en de verwachte ontwikkelingen voor 2020 hebben wij de begroting 2020 opgesteld. De begroting sluit met een voordelig saldo van € 42.000.

358