Hervormd Woudenberg

De Algemene Kerkenraad heeft een werkgroep externe fondswerving ingesteld, die bestaat uit de volgende leden:
Jos van der Lee (voorzitter)
Meindert Wijnberg (gemeentelid) 
Timo Leenstra 
Rinke Schuitemaker (CvD)

Voor de coronaperiode heeft het college van Diakenen het rapport
“Een delende en dienende gemeente” vastgesteld en aangenomen.
Dit rapport is ook aan de gemeente gepresenteerd. In dit rapport staan een aantal suggestie voor activiteiten beschreven die we als gemeente kunnen organiseren en uitvoeren om voor elkaar maar ook voor de Woudenbergse bevolking te dienen. Doel is diaconaal en sociaal-maatschappelijke taken op te pakken. Een aantal thema’s zijn geïdentificeerd waarin het delen en dienen tot uitdrukking komt. Deze thema’s zijn: Ontmoeting voor Woudenbergers, Zorg & Welzijn, Missionair kerk zijn, de Kerk als gastheer en persoonlijke ontwikkeling.

U zult begrijpen dat hiervoor financiële middelen nodig zijn. Er zijn landelijk fondsen die voor activiteiten op de genoemde terreinen financiële middelen beschikbaar stellen.

De taak van de werkgroep is om fondsen te werven voor activiteiten die vanuit de gemeente worden ontwikkeld. Gebleken is dat de indruk bestaat dat deze werkgroep fondsen werft voor het kerkelijk centrum “De Oosterpoort”.
Dit is niet het geval. Acties die hiervoor worden gehouden vallen niet onder de taak van deze werkgroep. De werkgroep ontwikkelt zelf ook geen plannen op de terreinen die hierboven zijn vermeld. Het is de bedoeling dat deze plannen vanuit de gemeente komen, bijvoorbeeld vanuit de Jeugdraad, het College van Diakenen, het college van Kerkrentmeesters enz. Als deze plannen zijn ontwikkeld kunnen die aan de werkgroep worden voorgelegd, waarna mogelijk fondsen worden aangeschreven. De werkgroep zal inventariseren welke plannen er zijn bij het CvK, het CvD, de Jeugdraad enz. Daarom wordt de gemeente uitgedaagd om zich te beraden op nieuwe activiteiten die de we als christelijke gemeente kunnen uitvoeren en dragen.

Omdat het alweer geruime tijd geleden is dat het rapport “een delende en dienende gemeente” is gepresenteerd, is dit rapport geplaatst op de website, zodat u inspiratie uit dit rapport kunt halen.

621