Hervormd Woudenberg

Commissie Slowakije

De Algemene Kerkenraad stelt zich tot doel om de contacten met de hervormde gemeente van Horná Potôň in Slowakije te verbreden en te verdiepen. De contacten bestaan uit:

  • het bezoeken van elkaars gemeente
  • het verstevigen van de onderlinge, geestelijke band door toerusting
  • het uitwisselen van de jeugd via, bijvoorbeeld, zomerkampen
  • het verlenen van noodzakelijke financiële en/of materiële hulp aan onze zustergemeente

De Algemene Kerkenraad heeft een werkgroep benoemd om hen in dit werk te ondersteunen.
Contactpersonen zijn:
Voorzitter: Steven van den Bosch, Henschoterlaan 47; tel. 033-2863037
Secretaris: Wim van Eck, Willem de Zwijgerlaan 7; tel. 033-2862365

Bankrekening: NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horná Potôň (ANBI).


Zustergemeente - Horná Potôň
De delegatie van de AK commissie Slowakije is weer thuis. We zijn dankbaar dat de reis goed is verlopen. Zondag 7 april na de eredienst hebben wij de groet overgebracht namens de Hervormde Gemeente van Woudenberg. Wederkerig laten de Hervormde Gemeente van Horná Potôň en ds. Vamos Béla u groeten, en wensen u van harte Gods zegen toe. Ook spreken zij de wens uit dat de genade van Christus overvloedig in u is.
Wij hebben een bespreking gehad met kerkenraad en bouwcommissie over het nieuwe dak van de pastorie en andere afsluitende werkzaamheden betreffende de totale renovatie. De planning is dat de vervanging van het dak gaat starten in de maand augustus. De aannemer, die de renovatie van de begane grond heeft uitgevoerd, gaat ook deze klus klaren. Naast het vernieuwen van het dak, worden de muren van de pastorie opgetrokken om meer ruimte te krijgen op de bovenverdieping. De bedoeling is dat de bovenverdieping casco wordt opgeleverd. Het aftimmeren zal zoveel als mogelijk door vrijwilligers worden gedaan. De kosten van het nieuwe dak zijn begroot op € 50.000. De kosten voor aftimmering bovenverdieping en muurisolatie van de gehele pastorie zijn begroot op € 30.000.
Aan de commissie is gevraagd of de Hervormde Gemeente Woudenberg € 20.000 – 25.000 kan bijdragen in de kosten. De commissie heeft dit bedrag toegezegd. Wetende dat dit verzoek zou komen, heeft de commissie in de voorbije jaren hard gespaard en verwacht zij het bedrag aan het einde van het jaar bij elkaar te hebben. De commissie gaat er wel van uit dat de nog openstaande acties voor dit jaar, zoals Lentefair, goulash maaltijd, fruit plukken, en niet te vergeten giften vanuit de gemeente, minimaal € 5.000 zullen opbrengen. Als commissie zijn we dankbaar en verwonderd dat door acties en giften het gevraagde bedrag gespaard kan worden.
Met name het creëren van ruimte op de bovenverdieping geeft mogelijkheden voor gemeenteopbouw en activiteiten voor de jeugd. De commissie heeft de kerkenraad gevraagd om plannen te ontwikkelen met betrekking tot toekomstige activiteiten gericht op gemeenteopbouw. Wij hebben ook aangegeven dat in de toekomst, nadat de renovatie van de pastorie gerealiseerd is, Woudenberg bereid is om deze activiteiten zo nodig financieel te ondersteunen.
We kunnen terugzien op een gezegende en goede ontmoeting. We zijn dankbaar voor de onderlinge geloofsband. Die verbondenheid wordt ook gevoeld in de gezinnen waar we mochten verblijven.
Naar omstandigheden mag het goed gaan met Anita, de vrouw van ds. Béla. Vanaf oktober zullen hersteloperaties plaatsvinden. We hopen en bidden voor haar dat er geen tegenslagen komen en dat zij verder mag aansterken. Dit jaar zal het nog niet mogelijk zijn dat zij haar werk buitenshuis weer kan oppakken.
Wij zijn dankbaar dat de gemeente daar, hoewel langzaam, groeit. Ook het kerkbezoek. We hoorden over vele kerkelijke activiteiten waarvoor belangstelling is vanuit de gemeente.
Wij danken onze goede God voor alles wat we in afgelopen dagen hebben ontvangen. Dat dit bezoek mag zijn tot eer van God en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.


1. Ds. Vamos Bela
Wilt u meeleven met een berichtje?
Het adres is:
    Ds. Vamos Béla
    Benkova Potôň 99
    93036 Horná Potôň
    Slowakei

2. Pastoraat en Evangelisatiewerk
Het is opmerkelijk dat in de contacten met ds. Béla hij altijd de trouw van God aan de hervormde gemeente van Horná Potôň benoemt. Het kerkbezoek blijft goed op peil en misschien is er een lichte toename. Op de zondag van het bezoek waren er naast de Woudenbergers 35 mensen in de dienst. Opnieuw was hij zeer positief over de bijbelstudiegroep die gegroeid is van 4 naar 20 leden. Er zijn zorgen over de jeugd van de kerk. Veel jongeren vertrekken naar de grote steden of naar het buitenland.

3. Financiële steun
a. Kerkbanken en klokkentoren
De Hongaarse regering heeft dit jaar subsidies verstrekt aan de Hongaarse minderheid in Slowakije. De hervormde gemeente van Horná Potôň ontving een subsidie om de kerkbanken te vervangen, een nieuwe vloer aan te brengen en de klokkentoren te renoveren. De kosten zijn gedekt door de subsidie en een bijdrage van € 1500 van onze gemeente. Dit bedrag is opgebracht door acties van de commissie. De gemeente daar blijft dus niet met een restschuld zitten.
b. Renovatie pastorie
Zoals u weet is de renovatie van de benedenverdieping van de pastorie afgerond. Op dit deel rust nog een lening van € 5000,-  tegen een rente van 4,5 %. De kerkenraad van de gemeente Horná Potôň
is van mening dat de renovatie plus isolatie van het dak pas kan beginnen (fase 1) als de schuld is afgelost en hij beschikt over € 30.000 aan fondsen bestaande uit spaargeld eigen gemeente, nieuwe lening, subsidie landelijke kerk en een toezegging vanuit Woudenberg. Na deze eerste fase is er nog een bedrag van ca. € 12.000 nodig voor de indeling en afwerking van de bovenverdieping. De commissie heeft voorlopig besloten om, zo nodig, tot de helft van het bedrag voor de eerste fase te willen bijdragen. Over een eventuele bijdrage in de kosten van de indeling van de bovenverdieping wordt later besloten. De commissie denkt verder aan een versnelde aflossing van de hierboven genoemde restschuld om het proces van de renovatie te versnellen.  
c. De jaarlijkse diaconale collecte
voor Horná Potôň is niet toegevoegd aan de middelen voor de renovatie maar is overgemaakt voor algemeen kerkenwerk.
d. Fruitplukactie
Ook dit jaar heeft een groot aantal gemeenteleden fruit geplukt voor Horná Potôň. Wij hebben 4 weken, 24 dagen, geplukt op het fruitteeltbedrijf ‘Landrust’van de fam. Hans van der Wind in Werkhoven. Wij kunnen u melden dat de actie heeft opgebracht € 6496,-. Iedereen die meegeholpen heeft zeggen we heel hartelijk dank ook namens de hervormde gemeente van Horná Potôň.
Verder hebben we een gift van € 600,- ontvangen die, op verzoek, toegevoegd wordt aan de opbrengst van het fruit plukken. Heel veel dank voor deze mooie gift.
e. Stamppottenmaaltijd
Wij serveren dan een traditioneel stamppottenbuffet en een heerlijk  dessertbuffet.
De kosten zijn € 22,50 per persoon.
U kunt zich opgeven bij mw. Tineke Hol, tel. 06-48255989 of bij mw. Nelie van den Bosch, 033- 2863037. De kosten kunnen ter plekke worden voldaan of overgemaakt worden op bankrekening NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horna Poton (ANBI).
e. De commissie dankt de gemeente
voor de vele giften die we dit jaar mochten ontvangen.
Het bedrag aan giften is ruim € 2300.


De commissie dankt u hartelijk voor uw meedoen en uw betrokkenheid, en bovenal uw gebed. Wilt u onze zustergemeente steunen met een gift? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening NL04ABNA0472369245 t.n.v. Hervormde Gemeente Woudenberg inzake Horna Poton. (uw gift is aftrekbaar voor de belasting).
AK commissie Slowakije 


Hongaase kookpot huren?
De commissie Slowakije heeft van de gemeente van Horna Poton een Hongaarse kookpot ontvangen. De inhoud van de pot is voldoende voor het voeden van 30 tot 40 hongerige magen! Heeft u een familieweekend, bedrijfsuitje of bijeenkomst en wilt u bijvoorbeeld soep of goulash maken? De kookpot is te huur, waarbij de opbrengst ten goede komt aan het werk in Horna Poton. Belangstelling? Neem contact op met Tineke Hol, tel. 06-48255989.


Zondag 8 juli 2012: Foto's zondag
 
Maandag 9 juli 2012: Foto's Spelmiddag/ Henschotermeer/ BBQ
 
Dinsdag 10 juli 2012: Foto's Kinderdijk/ Naarden Vesting/ Utrecht
 
Woensdag 11 juli 2012: Foto's Den Haag/ Binnehof/ Paleis Noordeinde
 
Donderdag 12 juli 2012: Foto's Afscheidavond
 

308