Hervormd Woudenberg

Kerkdiensten

De zondagse eredienst
Het hart van het gemeenteleven klopt in de zondagse erediensten. De prediking is de kern van die erediensten. God gebruikt de prediking van Zijn Woord om het ware en zaligmakende geloof te geven en om dat geloof te versterken; dat alles door de werking van Zijn Heilige Geest.

Er zijn 2 diensten per wijkgemeente per zondag. De avonddiensten hebben doorgaans een wat ander karakter dan de morgendiensten. In de morgendiensten vindt uitleg en toepassing van een gedeelte uit Gods Woord plaats; de avonddiensten hebben gedurende 25 zondagen het karakter van een leerdienst. 
 
In de erediensten wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling. 

Er wordt in beide wijken ritmisch gezongen uit de Psalmberijming van 1773 en de Enige Gezangen. 
In wijk 2 wordt er naast de Psalmberijming van 1773 ook gezongen uit de bundel 'Weerklank'.

De kerkdiensten worden gehouden in de Dorpskerk en in de Oosterpoort:
Morgendiensten om   9.30 uur 
Avonddiensten om   18.30 uur

De Avondmaalsdiensten beginnen om 9.30 uur in de kerken en om 10.00 uur in Zorgcentrum Groenewoude. Oudere gemeenteleden die de wat langere avondmaalsdienst in de kerk niet kunnen bijwonen, kunnen ook deelnemen aan de dienst in genoemd zorgcentrum.
Tijdens de avonddienst wordt voorafgaand aan de dankzegging de voortgezette bediening van het Heilig Avondmaal gehouden voor hen die niet in de gelegenheid zijn de morgendienst te bezoeken.
Gasten die deel willen nemen aan het Heilig Avondmaal wordt verzocht dit vooraf te melden aan één van de ambtsdragers of, direct voorafgaand aan de dienst, in de consistoriekamer.

Voorzieningen voor mindervaliden:
Slechthorenden kunnen in het middenschip van de kerk via de ringleiding de diensten volgen. Voor wie slecht ter been is, is er een rolstoel beschikbaar. Voor het gebruik daarvan kan men de koster benaderen.
Voor in de kerk, voor de kerkbanken, staat een aantal comfortabele stoelen voor hen die moeilijk in de kerkbanken kunnen zitten.

Afkondigingen tijdens morgendiensten
Tijdens de morgendiensten is er ruimte voor afkondigingen. Graag wil de AK de lengte van deze afkondigen beperkt houden omdat veelal kan worden verwezen naar de website, de kerkbode, de eenklank en de wijk2app. Graag vragen we u hiermee rekening te houden en de afkondigen tot enkele regels te beperken.
Berichten voor de afkondigingen kunnen om goed te kunnen worden verwerkt uiterlijk tot zaterdagmorgen,
12.00 uur worden ge-e-maild naar afkondigingen@hervormdwoudenberg.nl.
Uitzondering hierop zijn geboorte- en overlijdensberichten. Deze berichten kunnen zo nodig later worden doorgegeven.

 

Klik hier voor de agenda met kerkdiensten!

216