Hervormd Woudenberg

Het diaconaat

De diakenen zijn gekozen om namens de gemeente de dienst der barmhartigheid te verrichten. De basis van de diaconale opdracht vinden we in Deuteronomium 10:17 en 18, “Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren; …..  Die het recht van de wees en van de weduwe doet; en de vreemdeling liefheeft, dat Hij hem brood en kleding geve.”

Over de oorsprong en instelling van de diaconie lezen we in de Handelingen der Apostelen. Om de apostelen te ontlasten, verkoos de gemeente diakenen om de armen te helpen. De diaconale zorg richt zich niet alleen tot de minder draagkrachtige, maar strekt zich uit over bijstand in het gezin, zorg voor zieken, ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en andere hulpbehoevenden. Ook is de diaconie er voor de naaste in nood buiten de gemeente. Inzamelen van gelden t.b.v. zending en evangelisatie behoort ook tot de taken van onze diaconie. De leden van de gemeente zijn de ogen en oren van de diakenen. Door hen worden zij gewezen op diegene die hulp behoeft. Daarom bouwt de diaconie ook voortdurend aan de diaconale bewustwording van de gemeente.

238