Hervormd Woudenberg

Het diaconaat

Taak direct herleidbaar uit de Bijbel
In het zesde hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen lezen we over het ontstaan van het ambt van diakenen en de verkiezing van de eerste zeven diakenen. Om de apostelen te ontlasten, verkiest deze eerste christengemeente diakenen om de armen te helpen. Daarbij gaat diaconale zorg verder dan aanvulling van het financieel tekort alleen. Overal waar mensen gebrek lijden – om welke oorzaak dan ook – ligt voor diakenen én de gemeente een taak. Deze taak beperkt zich bovendien niet tot de eigen christelijke gemeente. Bewogen diaconaat kan een middel zijn om niet-gelovigen in aanraking te brengen met het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Overigens is diaconaat ook in het Oude Testament een belangrijke zaak. Dit blijkt onder meer uit de wetten gericht op armenzorg en de vele voorbeelden van hulp in de praktijk. Een mooi voorbeeld staat in Deuteronomium 24:19: ‘Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald, en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de wees en de weduwe. Diaconaat is ‘van kaft tot kaft’ een voluit Bijbelse zaak.

De ander zien
Het leven van onze Heere Jezus Christus biedt ons handvatten om ons gemeente-zijn t.a.v. het diaconaat in te vullen. Een roeping om er te zijn, dienstbaar en delend, als lidmaten onderling, maar ook delend en dienstbaar aan het dorp Woudenberg en de wereld op die plekken waar er nood is. Onze omgeving merkt iets van onze diaconale inzet. Onderling in de betrokkenheid bij elkaar, maar ook aanwezig in de wereld. Dichtbij en ver weg. Immers, volgelingen van Jezus Christus zijn het zout en het licht in deze wereld (Mattheus 5, 13-16). Als zij het niet zijn, wie dan wel? Ons licht, dat we van God hebben gekregen, moet dus schijnen voor iedereen. Dat wordt onder andere zichtbaar door de goede werken, die de volgelingen van de Heere Jezus dienen te doen. Deze goede werken zijn bedoeld om het verschil te maken in deze wereld. Daardoor zijn we zout en licht. Door die goede werken zien anderen een licht schijnen, waardoor ze eer gaan bewijzen aan onze Vader in de hemel (vers 16). Deze goede werken hebben niet tot doel om in de hemel te komen. Dat kan ook niet. We ontvangen onze redding doordat God het ons geeft (zie Efeziërs 2:8 en 9), en wij het aannemen. Deze goede werken zijn bedoeld om iedereen, die God nog niet kent, in staat te stellen Zijn licht te zien, Zijn zout te proeven als het ware, en Hem te gaan zoeken en vinden. Zo zijn we dienend en delend bezig. We hebben lief, omdat God van ons houdt.

Visie: dienen en delen
Vanuit deze Bijbelse opdracht hebben we deze beleidsplanperiode een visie opgesteld. Deze sluit aan op de visie op het gemeente-zijn zoals door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld:

De Hervormde Gemeente Woudenberg wil werken in (de Woudenbergse) samenleving vanuit de overtuiging dat zij en de samenleving aan elkaar gegeven zijn. Het is onze Bijbelse roeping om oog te hebben voor de ander en om te zien naar elkaar, gelovig of niet gelovig.

We werken vanuit een ‘en-en benadering’.

We willen én onze diaconale roeping vertalen naar hulp voor medemensen in nood (van allerlei aard en waar ook ter wereld) én onze diaconale activiteiten ook vormgeven vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt om zodoende door praktisch aanwezig te zijn zichtbaar invulling te geven aan ons christen-zijn in ons dorp.

We willen in verbinding staan met ons dorp, zodat noden dragelijker worden en we ook in directe verbinding staan met elkaar. Het aangaan en onderhouden van relaties vinden we belangrijk: het vormt onze gemeenschap en relatiebouw schept mogelijkheden voor geloofsgesprek met de inwoners van Woudenberg.

We willen een delende en dienende gemeente zijn.

Bijlage 1: DSW tbv 2e locatie
Bijlage 2: Toewijzing individuele ondersteuning
Bijlage 3: Invulformat hulpverlening

238