Hervormd Woudenberg

Het diaconaat

De diakenen zijn gekozen om namens de gemeente de dienst der barmhartigheid te verrichten. De basis van de diaconale opdracht vinden we in Deuteronomium 10:17 en 18, “Want de HEERE, uw God, is een God der goden, en een Heere der heren( …..)  Die het recht van de wees en van de weduwe doet; en de vreemdeling liefheeft, dat Hij hem brood en kleding geve.”

Over de oorsprong en instelling van de diaconie lezen we in de Handelingen der Apostelen. Om de apostelen te ontlasten, verkoos de gemeente diakenen om de armen te helpen. De diaconale zorg richt zich niet alleen tot de minder draagkrachtige, maar strekt zich uit over bijstand in het gezin, zorg voor zieken, ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en andere hulpbehoevenden. Ook is de diaconie er voor de naaste in nood buiten de gemeente. Inzamelen van gelden t.b.v. zending en evangelisatie behoort ook tot de taken van onze diaconie. De leden van de gemeente zijn de ogen en oren van de diakenen. Door hen worden zij gewezen op diegene die hulp behoeft. Daarom bouwt de diaconie ook voortdurend aan de diaconale bewustwording van de gemeente.

Betrokkenheid, bij wie?
Diaconaat is werk gericht op de eer van God en het heil van mensen. In de praktijk komt de diaken echter te staan voor dilemma’s, het is onmogelijk alle leed te verzachten of iedere nood te ondersteunen. De vraag dient zich daarom aan: bij wie zijn wij als diaconie van de hervormde gemeente Woudenberg betrokken. De Bijbel geeft hierover in de brief aan de Galaten onderricht als er in hoofdstuk 6 vers 10 staat geschreven: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”. Het woord ‘huis’ geeft aan dat diakenen de eerste zorg moeten verlenen aan hen die het meest nabij zijn. Maar dat betekent niet dat anderen geen zorg zullen ontvangen; integendeel.

Voor de diaconie zijn vijf niveaus van betrokkenheid te formuleren:

  • Het individuele gemeentelid/gezin in nood
  • Leden van de eigen hervormde gemeente en leden van die gemeenten in Woudenberg aan wie we vanuit de reformatie verbonden zijn
  • Inwoners van het eigen dorp en haar omgeving
  • Landelijke verbanden met wie we in leer en leven verbonden zijn
  • De wereld met al haar nood.

Persoonlijke ondersteuning
Gemeenteleden en/of gemeentegezinnen mogen bij knelsituaties rekenen op ondersteuning van de diaconie, zowel stoffelijk als niet-stoffelijk. Bij complexe probleemsituaties, wordt indien nodig, deskundigheid van buiten ingeschakeld. Kent u een gemeentelid dat het moeilijk heeft? Geef dit dan door aan één van de diakenen. Gemeenteleden zijn de spreekwoordelijke ogen en oren van de diakenen.
Bent u in de omstandigheden dat u (financiële) hulp nodig heeft? Dan kun u middels het formulier, individuele ondersteuning, een hulpvraag indienen bij het College van diakenen van de Hervormde Gemeente te Woudenberg. U kunt dit formulier vinden op de website www.hervormdwoudenberg.nl onder het tabblad Diaconie. Mocht u niet de beschikking hebben over een internetaansluiting dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen zoals u hierboven kunt vinden.

Beleidsplan
De Diaconie van de Hervormde Gemeente Woudenberg heeft tevens een beleidsplan ontwikkeld. Altijd al geinteresseerd geweest in wat de Diaconie zoal bezighoudt?

Hieronder een link naar het beleidsplan:
20180330-beleidsplan-cvd-2018-2021.pdf

238