Hervormd Woudenberg

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gehouden in de gemeente. Het zijn diensten die vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Wie belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente heeft afgelegd, heeft het kerkelijk recht om aan het Avondmaal deel te nemen.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat voor de gehele gemeente een week van voorbereiding vooraf.
Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalszondag staat in de morgendiensten de voorbereiding op het
Heilig Avondmaal centraal. Verder wordt er op de donderdagavond voor de Avondmaalsbediening om 20.00 uur een bezinningssamenkomst gehouden in Eben-Haëzer. De middag- en de avonddienst op de zondag van de Avondmaalsbediening staan in het teken van nabetrachting en dankzegging. Tijdens de avonddienst wordt ook de voortgezette bediening van het Heilig Avondmaal gehouden. Avondmaalsgangers worden, wanneer maar enigszins mogelijk, ook in de voorbereidingsdienst en in de dankzeggingsdienst verwacht.
In de week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal wordt er gelegenheid gegeven tot Censura Morum (letterlijk: toezicht op de zeden). De bedoeling van Censura Morum is toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg of vermaning. Zaken voor Censura Morum kunnen telefonisch worden gemeld aan de wijkpredikant op de maandagavond voorafgaand aan de Avondmaalszondag van
19.00 - 19.30 uur.


Gebruik kerk en viering Heilig Avondmaal.
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 31 maart 2022 is besloten om op de zaterdagen voorafgaan aan de viering van het Heilig Avondmaal en op de zondagen zelf geen toestemming meer te geven voor andere activiteiten in de kerk. Dit besluit werd genomen omdat de kosters vaak na de activiteit opnieuw werkzaamheden moesten verrichten om de viering van het Heilig Avondmaal waardig en zorgvuldig te kunnen laten plaatsvinden. We kunnen op dit besluit geen uitzonderingen maken omdat dit dan weer allerlei discussies oproept.
We hopen dat u hiervoor begrip hebt.

Voor de planning treft u hieronder de data aan waarop dus geen gebruik van de kerk kan worden gemaakt.

  • 8 en 9 juni 2024
  • 14 en 15 september 2024
  • 7 en 8 december 2024
390