Hervormd Woudenberg

Uit de Algemene Kerkenraad

Onder normale omstandigheden wordt het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gehouden in de gemeente. Het zijn diensten die vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Wie belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente heeft afgelegd, heeft het kerkelijk recht om aan het avondmaal deel te nemen.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat voor de gehele gemeente een week van voorbereiding vooraf. Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag staat in de morgendiensten de voorbereiding op het Heilig Avondmaal centraal. Verder wordt er op de donderdagavond voor de avondmaalsbediening om 20.00 uur een bezinningssamenkomst gehouden in de kerk. De middag- en de avonddienst op de zondag van de avondmaalsbediening staan in het teken van nabetrachting en dankzegging. Tijdens de avonddienst wordt ook de voortgezette bediening van het Heilig Avondmaal gehouden. Avondmaalsgangers worden, wanneer maar enigszins mogelijk, ook in de voorbereidingsdienst en in de dankzeggingsdienst verwacht.
In de week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal wordt er gelegenheid gegeven tot Censura Morum (letterlijk: toezicht op de zeden). De bedoeling van Censura Morum is toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg of vermaning. Zaken voor Censura Morum kunnen telefonisch worden gemeld aan de wijkpredikant op de maandagavond voorafgaand aan de avondmaalszondag van 19.00 - 19.30 uur.

De data voor de komende Avondsmaalszondagen zijn:
05-12-2021
20-02-2022
26-06-2022
04-09-2022
 

390