Hervormd Woudenberg

Uit de Algemene Kerkenraad

Viering Heilig Avondmaal
We zijn blij en dankbaar u te kunnen berichten dat de door Christus ingestelde viering van het Heilig Avondmaal in deze coronacrisis opnieuw bediend kan worden.
Vanwege de toch nog kwetsbare omstandigheden zal dit evenals in november 2020 niet op de gebruikelijke kunnen omdat per dienst een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Ook dit keer vraagt dit van iedereen weer de nodige medewerking, flexibiliteit en inzet. In dit bericht willen wij u hierover informeren.

Week van viering H.A.
Om de gemeenteleden de gelegenheid te geven het H.A. te vieren, is besloten een week van viering in te stellen. Dit betekent het volgende:

 1. Op D.V. zondag, 18 april 2021 vindt de voorbereiding op het H.A. plaats. Wijk 1 tijdens  de 2e morgendienst en wijk 2 tijdens de 3e middagdienst.
 2. Op D.V. zondag, 25 april 2021 vindt in zowel de beide morgendiensten als de middag- en avonddienst de viering van het H.A. plaats. Deze diensten zijn via de livestream te volgen ook in Eben Haëzer wanneer hiervoor belangstelling bestaat, waarbij de avonddienst gereserveerd is voor de jongeren.
 3. Op  D.V. maandagavond, 26 april, en woensdag- t/m vrijdagvond 29 april 2021 zal het H.A. worden gevierd om 19.00 en om 20.15 uur. De verdeling over de wijken is als volgt:
 • Wijk 1 viert het avondmaal op 26 en 30 april.
 • Wijk 2 viert het avondmaal op 28 en 29 april.
 1. Deze diensten zullen ongeveer 45 minuten duren. Tussentijds is er dan voldoende ruimte voor ventilatie en schoonmaken. Deze diensten worden niet via de livestream uitgezonden.
 2. Het aantal aanmeldingen is bepalend of er op genoemde avonden vieringen plaatsvinden.
 3. Op D.V. zondag, 2 mei 2021 zal indien nodig nog een voorgezette bediening plaatsvinden en ook de dankzegging op het H.A.

Wijze van viering

 1. Voor in de kerk staat een korte avondmaalstafel. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal blijven we op onze plaats zitten. Op aanwijzing van de koster nemen we, na binnenkomst in de kerk, plaats in de voorste rijen van zowel de zijbeuken als het middenschip, om het gezamenlijk vieren optimaal te realiseren.
 2. Brood (van tevoren gebroken en op cupjes gelegd) en wijn (van tevoren in plastic bekertjes geschonken) worden in twee rondes rondgedeeld door een ouderling en een diaken, die dan een mondkapje dragen. 
 3. We wachten totdat ieder het brood heeft ontvangen en de ouderling en diaken samen met de predikant aan de avondmaalstafel hebben plaatsgenomen. De predikant spreekt het sursum corda en ‘het brood dat wij breken...’, waarna allen het brood gelijktijdig gebruiken.
 4. We wachten vervolgens totdat elk gemeentelid de wijn heeft ontvangen en de ouderling en diaken samen met de predikant aan de avondmaalstafel hebben plaatsgenomen. De predikant spreekt hierna ‘de beker der dankzegging...’, waarna allen de wijn drinken.
 5. In de banken liggen plastic afvalzakjes waar de gebruikte bekertjes in kunnen worden gedaan. Deze wordt door het gemeentelid bij het verlaten van de kerk meegenomen en gedeponeerd in de afvalbak bij de uitgang van de kerk.
 6. Bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Regels voor aanmelding

 1. Aanmelden is alleen voor belijdende leden van onze gemeente, die ook het voornemen hebben deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
 2. Kinderen kunnen helaas op de zondag niet meekomen naar de Avondmaalsdiensten. Zij kunnen eventueel de dienst online in Eben Haëzer bijwonen.
 3. Aanmelden kan uitsluitend door middel van een e-mail naar: kerktijd@hervormdwoudenberg.nl. Als u geen gebruik van e-mail kunt maken, kunt u contact opnemen met uw sectie-ouderling.
 4. U kunt geen voorkeur voor een dag of tijdstip opgeven.
 5. Indien u een beroep hebt met onregelmatige diensten kunt u opgeven wanneer u beslist niet in de gelegenheid bent te komen.
 6. U kunt uw voorkeurswijk opgeven.
 7. U kunt zich vanaf nu aanmelden tot uiterlijk 20 april 2021 Hieronder staat vermeld wat u daarvoor moet doen.
 • U stuurt de e-mail naar kerktijd@hervormdwoudenberg.nl met als onderwerp “Aanmelden Avondmaalsdienst”.
 • U vermeldt uw familienaam, het aantal belijdende leden dat u aanmeldt, uw voorkeurswijk en uw telefoonnummer.
 • Indien van toepassing kunt u aangeven dat u een beroep heeft met onregelmatige diensten en wanneer u daardoor niet in de gelegenheid bent te komen.

U ontvangt de bevestiging van uw aanmelding en het moment waarop u wordt uitgenodigd. Let dus s.v.p. op uw e-mail of check uw spambox.

Consequenties overige activiteiten

 1. Er is tijdens de Avondmaalsdiensten geen kinderoppas. Als u wel om oppas verlegen bent, doen we een beroep op uw eigen creativiteit om hier zelf een weg in te vinden. Laten we elkaar als gemeenteleden helpen op dit punt.
 2. Indien nodig worden ook andere activiteiten en vergaderingen in deze week verplaatst of geannuleerd. De communicatie daarover verloopt via de betreffende vereniging/kerkenraad/college/catecheet.

Groenewoude

Helaas kunnen we in zorgcentrum 'Groenewoude' het Heilig Avondmaal nog niet vieren vanwege de nog geldende beperkingen vanwege de coronacrisis. Dit is heel jammer en verdrietig, maar helaas niet op te lossen.

 

 

 
Onder normale omstandigheden wordt het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gehouden in de gemeente. Het zijn diensten die vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Wie belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente heeft afgelegd, heeft het kerkelijk recht om aan het avondmaal deel te nemen.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat voor de gehele gemeente een week van voorbereiding vooraf. Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag staat in de morgendiensten de voorbereiding op het Heilig Avondmaal centraal. Verder wordt er op de donderdagavond voor de avondmaalsbediening om 20.00 uur een bezinningssamenkomst gehouden in Eben-Haëzer. De middag- en de avonddienst op de zondag van de avondmaalsbediening staan in het teken van nabetrachting en dankzegging. Tijdens de avonddienst wordt ook de voortgezette bediening van het Heilig Avondmaal gehouden. Avondmaalsgangers worden, wanneer maar enigszins mogelijk, ook in de voorbereidingsdienst en in de dankzeggingsdienst verwacht.
In de week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal wordt er gelegenheid gegeven tot Censura Morum (letterlijk: toezicht op de zeden). De bedoeling van Censura Morum is toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg of vermaning. Zaken voor Censura Morum kunnen telefonisch worden gemeld aan de wijkpredikant op de maandagavond voorafgaand aan de avondmaalszondag van 19.00 - 19.30 uur.

390