Hervormd Woudenberg

Heilig Avondmaal

Een kleine commissie uit de AK heeft nagedacht over de wijze waarop we het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Dit vraagt nog wat concretere uitwerking juist nu de maatregelen weer zijn aangescherpt.
Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gehouden in de gemeente. Het zijn diensten die vallen onder verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraden. Wie belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente heeft afgelegd, heeft het kerkelijk recht om aan het avondmaal deel te nemen.
Aan de viering van het Heilig Avondmaal gaat voor de gehele gemeente een week van voorbereiding vooraf. Op de zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag staat in de morgendiensten de voorbereiding op het Heilig Avondmaal centraal. Verder wordt er op de donderdagavond voor de avondmaalsbediening om 20.00 uur een bezinningssamenkomst gehouden in Eben-Haëzer. De middag- en de avonddienst op de zondag van de avondmaalsbediening staan in het teken van nabetrachting en dankzegging. Tijdens de avonddienst wordt ook de voortgezette bediening van het Heilig Avondmaal gehouden. Avondmaalsgangers worden, wanneer maar enigszins mogelijk, ook in de voorbereidingsdienst en in de dankzeggingsdienst verwacht.
In de week van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal wordt er gelegenheid gegeven tot Censura Morum (letterlijk: toezicht op de zeden). De bedoeling van Censura Morum is toe te zien en te bevorderen dat het sacrament in heiligheid gehouden kan worden. Eventuele verhinderingen die de kerkenraad bekend zijn of gemeld worden, worden behandeld door pastorale zorg of vermaning. Zaken voor Censura Morum kunnen telefonisch worden gemeld aan de wijkpredikant op de maandagavond voorafgaand aan de avondmaalszondag van 19.00 - 19.30 uur.

Geen plaats?
Dankbaar zijn wij als gemeente voor de goed bezochte avondmaals-diensten. Op een avondmaals-zondag wordt in wel vijf diensten het Heilig Avondmaal bediend: 's ochtend en 's avonds in de Dorpskerk, twee maal 's ochtends in Eben-Haëzer en ook nog in Groenewoude. Wat een rijkdom!
De diensten in Eben-Haëzer worden goed bezocht. Soms zelfs zo goed dat de zaal vol is en er geen mensen meer bij kunnen. Het is heel vervelend als de eerste dienst vol is en je moet wachten op de tweede dienst of moet uitwijken naar de dienst van de andere wijk, die een half uur later in de kerk plaatsvindt. Bij de avondmaalsdienst van 8 december gold dit voor ruim 30 gemeenteleden. Als de tweede dienst in Eben-Haëzer vol zit is er geen ochtenddienst meer om naar uit te wijken. Dat is niet hoe we het graag zouden zien. Er is immers altijd plaats aan de tafel van de Heere?
Toch is de ruimte niet onbeperkt. Vanwege de veiligheid van iedereen is het aantal zitplaatsen gemaximeerd. Sommigen verwachten van onze kosters dat zij wel stoelen bijplaatsen. Zij hebben echter de verantwoordelijkheid om iedere kerkdienst veilig te laten plaatsvinden en daarom de opdracht om het maximum aantal zitplaatsen te handhaven.
Wij vragen u hiervoor begrip te tonen. Onze kosters doen hun uiterste best om de kerkdiensten in alle orde te laten verlopen. Volgt u hun instructies daarbij op en houdt alstublieft rekening met de mogelijkheden die er zijn.

Data viering Heilig Avondmaal
  9 februari 2020
14 juni 2020(niet vanwege corona)
13 september 2020(niet vanwege corona)
  6 december 2020

Deze vieringen worden op de volgende locaties gehouden:
Dorpskerk om 9.30 uur
Eben-Haëzer om 9.00 uur en 11.00 uur
Groenewoude om 10.00 uur

Voorbereidingsbijeenkomsten:
   6 februari 2020
 11 juni 2020(niet vanwege corona)
 10 september 2020(niet vanwege corona)
   3 december 2020

 

390