Hervormd Woudenberg

Belijdeniscatechese wijk 1

Dankbaar denken we terug aan de belijdenisdienst van zondagmorgen 14 april.
Twintig jonge gemeenteleden deden openbare geloofsbelijdenis.
Niet zozeer van ‘hun’ geloof, alsof dat de moeite waard zou zijn; als wel van ‘het’ geloof, geopenbaard in het Woord. Ons kleine ‘ja’ mag immers rusten op Gods grote ‘JA’, bevestigd in de doop.
Belijden is uiteindelijk niets anders dan antwoorden op Gods stem, gewerkt door de Heilige Geest:
‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad!’

Johannes Jonathan van den Belt (Jonatan) Psalm 19:15: Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Esther Rhodé Frens (Rhodé) Psalm 138:8: De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.

Arieke Charlotte Breugem (Charlotte) Psalm 42:9: Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; ’s nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.

Jacoba Johanna Dekker (Anneko) Psalm 73:28: Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.

Geurt den Dunnen Romeinen 12:12: Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.

Nynke Christine den Dunnen-De Leeuw (Nynke) Kolossenzen 3:1: Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.

Rodèl Lenard Henrico Dunsbergen (Rodèl) 1 Johannes 3:1: Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.

Hanna Margaretha Dunsbergen-Van Dijken (Marianne) Psalm 119:105: Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Gerritje de Greef (Gertine) Filippenzen 3:10a: Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding.

Cornelia Antonia Theodora Holleman-Schimmel (Caroline) Romeinen 15:13: De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Arie Huigen Psalm 119:18: Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.

Luisa Pirruccio Mattheüs 11:28: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

Loïs Janique van Pijkeren (Loïs) Psalm 25:4-5: HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.

Albertus van de Vliert (Bart) Psalm 16:8: Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Lydia van Dam 2 Korinthe 12:9m: Mijn genade is voor u genoeg.

Dirk Jan van Vliet Hebreeën 12:1b-2a: Laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Jacoba Alberta Verloop (Julia) Romeinen 8:32: Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Anna Maaitje Wever (Anne-Marije) Psalm 37:4: Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Teunis Jonathan van der Wind (Jonathan) Spreuken 3:6: Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Dirkje Verbeek (Dieke) 1 Thessalonicenzen 5:23-24: En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Teunis Van Garderen Psalm 23:1: De HEERE is mijn Herder. Mij ontbreekt niets.

438