Hervormd Woudenberg

Kerkenraden

Hervormd Woudenberg telt twee wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad, die gevormd wordt door de predikant, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeester en de diakenen van de wijkgemeente. De ouderlingen hebben o.a. tot taak om opzicht uit te oefenen ten opzichte van hun predikant en van de wijkgemeente. De ouderlingen-kerkrentmeester hebben de specifieke opdracht zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van de plaatselijke gemeente voor zover die niet van diaconale aard zijn. De diakenen zijn er om de nood (in allerlei vorm) van de naaste te lenigen, zowel in de plaatselijke gemeente en in de eigen omgeving als landelijk en wereldwijd.


De Algemene Kerkenraad telt 12 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht, zoals de scriba van de Algemene Kerkenraad. Het presidiaat wisselt per jaar. In de even jaren is een ambtsdrager van Wijk 1 preses en in de oneven jaren een ambtsdrager van Wijk 2. Een van de predikanten is assessor (plaatsvervangend preses).

Algemene kerkenraad in 2024

J. Heijstek(ouderling) Interim-voorzitter
Ds. H.J.T. Lubbers Predikant wijk 1
A.C. Bos(ouderling-scriba) Scriba
J. Munneke(ouderling) Secretaris
S.P.E.L. Pirruccio(ouderling) Scriba wijk 1
L. Amersfoort(ouderling) Scriba wijk 2
Ds. A.D.J. Wessels Assessor, predikant wijk 2
J. van der Wind(ouderling) Voorzitter wijk 1
G.H. de Soeten(diaken) Lid wijk 1
J. Heijstek(ouderling) Voorzitter wijk 2
J. van Dam(jeugdouderling) Lid wijk 2
L. Kok(ouderling-kerkrentmeester) Lid wijk 2
W. van Essen(ouderling-kerkrentmeester) Lid wijk 1
H.A. Schuitemaker(diaken) Lid wijk 2
J.P.M. Breugem(evangelisatie ouderling) Lid wijk 1


Groot Moderamen 2024

J. Heijstek Interim voorzitter
A.C. Bos Scriba AK
S.P.E.L. Pirruccio Scriba wijk 1
L. Amersfoort Scriba wijk 2
J. van der Wind Voorzitter wijk1
J. Heijstek Voorzitter wijk 2

 

De beleidsplannen staan bij beide wijken vermeld.

213