Hervormd Woudenberg

Kerkenraden

Hervormd Woudenberg telt twee wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad, die gevormd wordt door de predikant, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeester en de diakenen van de wijkgemeente. De ouderlingen hebben o.a. tot taak om opzicht uit te oefenen ten opzichte van hun predikant en van de wijkgemeente. De ouderlingen-kerkrentmeester hebben de specifieke opdracht zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van de plaatselijke gemeente voor zover die niet van diaconale aard zijn. De diakenen zijn er om de nood (in allerlei vorm) van de naaste te lenigen, zowel in de plaatselijke gemeente en in de eigen omgeving als landelijk en wereldwijd.


De Algemene Kerkenraad telt 12 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht, zoals de scriba van de Algemene Kerkenraad. Het presidiaat wisselt per jaar. In de even jaren is een ambtsdrager van Wijk 1 preses en in de oneven jaren een ambtsdrager van Wijk 2. Een van de predikanten is assessor (plaatsvervangend preses).

Algemene kerkenraad in 2023

J. Heijstek(ouderling) Voorzitter
Ds. H.J.T. Lubbers Assessor-predikant, wijk 1
A.C. Bos(ouderling-scriba) Scriba
J. Munneke Secretaris
S.P.E.L. Pirruccio(ouderling) Scriba wijk 1
L. Amersfoort(ouderling) Scriba wijk 2
Ds. A.D.J. Wessels Predikant wijk 2
J. van der Wind(ouderling) Lid wijk 1
L.A.J. Pots (ouderling-kerkrentmeester) Lid wijk 1
E.G. de Voogd(evangelisatie-ouderling) Lid wijk 2
G.H. de Soeten(diaken) Lid wijk 1
N.P. Mantel(ouderling) Lid wijk 2
R.A. Driver(jeugdouderling) Lid wijk 1
B.H. de Man(ouderling-kerkrentmeester) Lid wijk 2
H.A. Schuitemaker(diaken) Lid wijk 2


Groot Moderamen 2022

J. Heijstek Voorzitter
A.C. Bos Scriba AK
S.P.E.L. Pirruccio Scriba wijk 1
L. Amersfoort Scriba wijk 2
J. van der Wind Lid wijk1
N.P. Mantel Lid wijk 2

 

Beide kerkenraden hebben beleidsplannen. U kunt ze hieronder downloaden.

Beleidsplanwijk1.pdf

Beleidsplanwijk2.pdf

213