Hervormd Woudenberg

Kerkenraden

Inzage beleidsdocumenten.

De algemene kerkenraad heeft in haar vergadering van 26 november 2020 besloten de volgende beleidsdocumenten voorlopig vast te stellen:

  1. Het beleidsplan algemene kerkenraad 2021-2022.
  2. De plaatselijke regeling 2021-2022.
  3. De verkiezingsregeling 2021-2022.

Na deze vaststelling zijn de documenten voorgelegd aan de beide wijkkerkenraden, waarna enkele wijzigingen zijn aangebracht.
Op grond van ordinantie 4.8.5. van de kerkorde wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld hun mening over bovengenoemde documenten kenbaar te maken.
Hierbij wordt aangetekend dat de documenten niet voor 4 jaar zijn vastgesteld, zoals gebruikelijk. Vanwege de komst van de Oosterpoort en de coronacrisis hebben we besloten de documenten te actualiseren en een aantal beleidsvoornemens te formuleren voor de periode tot 2023. Grote veranderingen zijn er dus niet aangebracht in het beleidsplan en de regelingen. Hierna zal de gebruikelijk cyclus van 4 jaar weer worden gehanteerd.
Het is vanwege de coronacrisis helaas niet mogelijk een gemeenteavond te organiseren om deze plannen te presenteren en de mening van de gemeente te horen.
Om die reden hebben we besloten de plannen te plaatsen op de website en u in de gelegenheid te stellen hierover vragen te stellen, uw wijzigingsvoorstellen in te dienen en/of ons opmerkingen te doen toekomen. De bijlagen die vermeld worden in het beleidsplan zijn nu niet allen geplaatst omdat deze al eerder zijn vastgesteld.
De algemene kerkenraad wil de documenten definitief vaststellen in haar vergadering van 18 maart 2021.
In verband hiermee verzoeken wij uw vragen/opmerking/voorstellen uiterlijk vóór 20 februari 2021 schriftelijk (graag via de e-mail) in te dienen bij de scriba van de algemene kerkenraad.
Het e-mailadres is a.c.bos@hervormdwoudenberg.nl

Na 20 februari 2021 zal de scriba alle reacties verwerken en voorleggen aan de algemene kerkenraad.
Over de wijze van indienen wordt u verzocht om duidelijk aan te geven waarop uw vragen e.d. betrekking hebben en hierbij te verwijzen naar het betreffende document en de betreffende paragrafen. Dit vergemakkelijkt de verwerking hiervan, waarvoor dank.

Woudenberg, 28 januari 2021
Adriaan Bos

Concept Beleidsplan AK 2021-2022

Concept Verkiezingsregeling 2021-2022

Concept Plaatselijke regeling 2021-2022
Hervormd Woudenberg telt twee wijkgemeenten. Elke wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad, die gevormd wordt door de predikant, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeester en de diakenen van de wijkgemeente. De ouderlingen hebben o.a. tot taak om opzicht uit te oefenen ten opzichte van hun predikant en van de wijkgemeente. De ouderlingen-kerkrentmeester hebben de specifieke opdracht zorg te dragen voor de stoffelijke belangen van de plaatselijke gemeente voor zover die niet van diaconale aard zijn. De diakenen zijn er om de nood (in allerlei vorm) van de naaste te lenigen, zowel in de plaatselijke gemeente en in de eigen omgeving als landelijk en wereldwijd.


De Algemene Kerkenraad telt 12 leden en is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht, zoals de scriba van de Algemene Kerkenraad. Het presidiaat wisselt per jaar. In de even jaren is een ambtsdrager van Wijk 1 preses en in de oneven jaren een ambtsdrager van Wijk 2. Een van de predikanten is assessor (plaatsvervangend preses).

Algemene kerkenraad in 2021:

Ouderling-Kerkrentmeester L.A.J. Pots Voorzitter
Ds. A.D.J. Wessels Assessor, wijk 2
Ouderling A.C. Bos Scriba AK
Ouderling S.P.E.L. Pirruccio Scriba wijk 1
Vacature Scriba wijk 2
Ds. H.J.T. Lubbers Predikant wijk 1
Ouderling J. van der Wind Lid wijk 1
Evangelisatie-ouderling J.P.M. Breugem Lid wijk 1
Diaken G.H. de Soeten Lid wijk 1
Ouderling N.P. Mantel Lid wijk 2
Jeugouderling R.M.J. van Vliet Lid wijk 2
Ouderling-Kerkrentmeester B.H. de Man Lid wijk 2
Diaken R. van Wikselaar Lid wijk 2

Groot Moderamen 2021

L.A.J. Pots Voorzitter
Ds. A.D.J. Wessels Assessor wijk 2
A.C. Bos Sriba AK
S.P.E.L. Pirruccio Scriba wijk 1
Vacature Scriba wijk 2
Ds. H.J.T. Lubbers Lid wijk 1
J. van der Wind Lid wijk1
N.P. Mantel Lid wijk 2

 

Beide kerkenraden hebben beleidsplannen. U kunt ze hieronder downloaden.

Beleidsplanwijk1.pdf

Beleidsplanwijk2.pdf

213