Hervormd Woudenberg

Het Tuinhuis in Woudenberg

Ontstaan:
De diaconie van de Hervormde Gemeente te Woudenberg had een stuk grond liggen naast het Zorgcentrum Groenewoude (onderdeel van de stichting Zeisterwoude), zoals dat voor 2004 gesitueerd was. Deze grond is in vroeger dagen uit erflatingen aan de diaconie geschonken. Tot voor de verkoop van deze grond werd ze verhuurd als volkstuin. In 2004 werd het college, eerst via de gemeente Woudenberg en later door de stichting Zeisterwoude, benaderd om de mogelijkheid van aankoop te onderzoeken. De diaconie heeft van meet af aan als uitgangspunt genomen dat bij een verkoop de grond dienstbaar zou moeten zijn aan de gemeenschap en met name ook aan de huisgenoten des geloofs. Nu valt ouderenzorg daar ook onder, maar de diaconie vroeg zich af op welke wijze voorgaand doel nog meer tot zijn recht zou kunnen komen. Zo werd het plan geboren om de mogelijkheid te onderzoek om te komen tot een woonvorm voor mensen met een beperking, waar deze bewoner toch min of meer de zelfstandigheid behoudt. Toen het bleek dat er meerdere van deze woonvormen bestonden en ook in grotere zorgwooneenheden opgenomen waren, heeft de diaconie contact gezocht met Op weg met de ander en een grote zorginstelling met dezelfde identiteit. De heer Brinkman van Sjalom- Zorg heeft reeds een soortgelijk project in samenwerking met Philadelphia zorg op poten gezet. In alle verdere ontwikkelingen zijn de heer G. v.d. Berg van OWMDA en de heer Brinkman van Sjalom-Zorg steeds de adviseurs van de diaconie geweest. Het Schoutenhuis in de persoon van de heer Sijpveld heeft met hen meegedacht en de wettelijke mogelijkheden, maar ook de financiële kant  geregeld. Na een zeer grondig onderzoek naar alle mogelijke vormen van bestuur en beheer is men  tot de conclusie gekomen om de grond te verkopen en de uitvoering en beheer van het te stichten huis uit te besteden. Een deel van de grond is verkocht aan de woningbouw vereniging Vallei Wonen en een deel aan de kerk (kerkrentmeesters). Bij de verkoop is (contractueel in de overeenkomst) overeengekomen dat een deel van de grond voor bovengenoemd doel gebruikt zal gaan worden. Uiteindelijk  had Zeisterwoude meer grond nodig om haar plan te realiseren en is de diaconie overeengekomen dat een deel van de bestaande aanleunwoningen zal weggebroken worden en dat dáár het beoogde huis zal komen. De verkoop vond plaats op 19 april 2007. Zo huren zowel Philadelphia als Zeisterwoude de benodigde woonruimten van Vallei Wonen. De vrij gekomen gelden zullen indien nodig mede ingezet worden als extra ondersteuning bij het tot stand komen en in stand houden van het op te richten huis.SVWW
De diaconie heeft inmiddels een stichting in het leven geroepen om de zorg voor de identiteit m.b.v. Op weg met de ander in het huis dat Philadelphia gaat beheren te waarborgen. De stichting draagt de naam: "Christelijke Stichting voor Verzorgd Wonen op Hervormd Gereformeerde Grondslag te Woudenberg”, kortweg: "stichting SVWW".  De stichting heeft als grondslag de Bijbel, als het onfeilbaar Woord van God, zoals dit is verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619.

De stichting heeft als algemeen doel om op basis van de grondslag het welzijn van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking te bevorderen vanuit de overtuiging dat hun belangen centraal staan en dat zij als iedere andere burger het recht hebben om zo volledig mogelijk opgenomen te worden in de gemeenschap.

De stichting heeft in het bijzonder ten doel de ondersteuning bij het opzetten en in stand houden van een woonvoorziening met hervormd-gereformeerde identiteit voor verstandelijk, lichamelijk en meervoudig gehandicapten te Woudenberg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting heeft door de diaconie gefiatteerde statuten die de grondslag zijn voor al het handelen van het bestuur.

De bestuursleden, worden ter benoeming voorgedragen aan de diaconie door het bestuur.

De stichting heeft een belangrijke rol in de aanname van personeel en cliënten, waar het om de identiteit gaat. Deze rol is vooral adviserend, want uiteindelijk is Philadelphia verantwoordelijk voor het beheer en de zorg. Zij zijn beslissend wat de certificatie van de zorgbehoefte betreft.  Belangrijk is dat er een goede vertrouwensband is tussen het bestuur van SVWW en de directie van Philadelphia. Het moet voor Philadelphia duidelijk zijn dat zij te maken hebben met een huis met een eigen identiteit. De stichting moet daarom ook steeds als ‘waakhond’ blijven fungeren. In de overeenkomst is het één en ander gewaarborgd, voor zover dat wettelijk mogelijk is.  De diaconie zal dan ook bij het (nog) niet volledig bezet zijn van alle plaatsten aangesproken worden door zijn stichting SVWW m.b.t. eventuele financiële gevolgen van leegstand i.v.m. ontbreken van cliënten met de gewenste identiteit .

Het bestuur van de stichting is aanspreekpunt voor cliënten, belangenbehartigers, de stichting Philadelphia Zorg, de diaconie en kerkenraden der Hervormde Gemeente te Woudenberg en voor allen die meer informatie wensen ten behoeve van het welzijn van de bewoners en eventuele problematiek die zich zou kunnen voordoen met betrekking tot identiteit, aanname beleid e.d.  De stichting legt jaarlijks in een rapport verantwoording af voor het gevoerde beleid. Uiteraard ligt er tussen belangenbehartigers, cliënten en personeel een eerste lijn en verantwoording naar de stichting Philadelphia Zorg.

Informatie over aanmelding: bij de locatiemanager: Margreet van Doorn-Boeve, margreet.vandoorn-boeve@philadelphia.nl

Adres woonvoorziening:
Het Tuinhuis, Kersentuin 28, 3931 SR Woudenberg, Tel.033-2866193.

518