Hervormd Woudenberg

ANBI Informatie

ANBI Informatie van de Diaconie van de Hervormde gemeente Woudenberg
De Hervormde gemeente Woudenberg is een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dit betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.
De aftrekbaarheid van giften is aan regels gebonden. 

  1. Gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze meer bedragen dan € 60 en 1% van het drempelinkomen (inkomen uit box 1 + box 2 +box 3 voor aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten) met een maximum van 10%
  2. Periodieke giften die minimaal 5 jaar achtereen worden gedaan zijn volledig aftrekbaar. U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst. Meer informatie en formulieren vindt u op de website van de Belastingdienst:    
    ' de belastingdienst' of vraag de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. 

De Hervormde gemeente Woudenberg heeft een ANBI status.

  • Naam ANBI: Hervormde gemeente Woudenberg
  • RSIN/Fiscaal nummer: 002585832

Iedere ANBI is verplicht om een aantal gegevens via de website openbaar te maken. De gegevens zijn hieronder  weergegeven:

Algemene gegevens
Naam ANBI:   Hervormde gemeente Woudenberg
RSIN/fiscaal nummer: 3025 8482
Website adres:  www.hervormdwoudenberg.nl
E-mail secretaris: h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl
Adres:   Schoutstraat 8a, 3931 HT Woudenberg
Bankrekening Diaconie: NL75RABO0372400523

Kerkorde
In het Het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat in ordinantie 2 artikel 1: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom het woord en sacrament” (ordinantie 1 artikel 1 lid kerkorde).

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

Samenstelling bestuur
De Hervormde Gemeente Woudenberg bestaat uit twee wijkgemeenten, die met elkaar de centrale gemeente vormen. Binnen de centrale gemeente is de Algemene Kerkenraad onder meer belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de wijkkerkenraden, is verantwoordelijk voor de centrale organen van bijstand en voor al het werk dat van de centrale gemeente uitgaat. Ook behartigt de Algemene Kerkenraad de belangen van de plaatselijke gemeente bij de overheid. De algemene kerkenraad is samengesteld uit leden aangewezen door de wijkkerkenraden en enkele ouderlingen met bijzondere opdracht; dat zijn een jeugdouderling, een evangelisatie-ouderling en de scriba van de algemene kerkenraad.

Diaconaat
Binnen de wijkgemeenten worden diakenen gekozen, als leden van de wijkkerkenraden, om namens de gemeente de dienst der barmhartigheid te verrichten. Het diaconaat is een van de centrale activiteiten binnen de gemeente die vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit 8 leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. protestantse kerk, ordinantie 11, artikel 3. Deze kunt u her downloaden:
Kerkorde-pkn-ordinantie-11-de-vermogensrechtelijke-aangelegenheden.pdf

Doelstelling/visie
De Hervormde Gemeente te Woudenberg behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het is een gemeente die behoort tot de Gereformeerde Bond. Iedere zondag staan de deuren van onze historische dorpskerk open voor vier kerkdiensten. Hoewel onze kerkelijke gemeente de weg naar de vereniging in de PKN (in 2004) niet heeft begeerd en tegen een aantal beslissingen van de kerk ernstige bezwaren heeft, heeft ze zich geschikt in het genomen fusiebesluit. Hervormd Woudenberg weet zich geroepen tot een getuigend en belijdend spreken binnen het geheel van onze kerk op basis van het gereformeerd belijden. Daartoe heeft ze aangenomen de “Verklaring, verbonden met het gereformeerd belijden.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestanse Kerk in Nederland

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de “ Arbeidsvoorwaarden- regeling Protestantse kerk in Nederland”. De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:
Generale Regeling Protestantse Kerk in Nederland
Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk kerkenwerk.
Enkele taken zijn conform  de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke Colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Op de website van de kerk, hervormdwoudenberg.nl vindt u de actuele agenda van de Kerkdiensten  kerkdiensten en de overige Activiteiten.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder het baten en lasten overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Klik hier... voor het ANBI overzicht.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Hervormde gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dat aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland., behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of specifiek project.

361