Hervormd Woudenberg

Beleidsdocument

Het fundament voor het diaconaat (dienen) vinden we in de Bijbel.
Als voorbeeld kunnen we wijzen op Lukas 22:27b, waar de Heere Jezus zegt: "Ik echter ben in uw midden als Iemand Die dient".
Tot het dienend in het leven staan worden primair de diakenen geroepen, in navolging van de grote Diaken Jezus Christus.
Daarbij mag het getuigenis niet ontbreken.
Wij belijden immers de eenheid van Woord en Daad.
Deze roeping gaat echter ook uit naar alle gemeenteleden.

In dit beleidsplan wordt geen uitgebreide uitwerking gegeven aan het ambtelijk werk van de diakenen in de kerkdiensten. Wel zijn de hoofdlijnen hiervan benoemd.

Lees hieronder het gehele beleidsdocument:
Beleidsplan 2023-2027

660