Hervormd Woudenberg

Tweede Kerkelijk Centrum

Voortgang De Oosterpoort

Aan het begin van dit jaar is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van De Oosterpoort. De Gemeente Woudenberg heeft naar aanleiding van de aanvraag een aantal vragen gesteld, dat inmiddels door de werkgroep bouw van De Oosterpoort beantwoord is. De verwachting is dat de Gemeente Woudenberg binnen enkele weken de omgevingsvergunning zal afgeven.
De werkgroep Realisatie Bouw heeft de afgelopen maanden oriënterende gesprekken gevoerd met diverse aannemers. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven zullen vervolggesprekken met verschillende geïnteresseerde aannemers plaatsvinden.
Op D.V. zaterdagmiddag 13 maart zijn de organisten van onze gemeente in de gelegenheid het aangeschafte Nijsse-orgel in de Open Hof te Soest te bespelen. Dit is mede de opmaat naar een livestreamconcert dat op D.V. zaterdagmiddag 10 april georganiseerd zal worden. De organisten Diederik Bos, Steven Luitjes, Tjalling Roosjen (de cantor-organist van de Open Hof), Bernhard Slijkhuis en Arjan Veen zullen het concert verzorgen. De uitzending is te zien via het YouTube kanaal van onze gemeente. Het is dan mogelijk om een gift te doneren voor het orgel.
Binnenkort zult u ook geïnformeerd worden over een orgelpijpensponsoractie die de werkgroep Financiële acties aan het voorbereiden is. Het doel is om met deze actie en de giften tijdens het livestreamconcert het resterende benodigde bedrag voor de bekostiging van het orgel in te zamelen. Van de benodigde 58.000 euro is tot nu toe via giften al 30.000 euro ontvangen.
Er is een nieuw digitaal voortgangsbericht over de bouw van De Oosterpoort. In voortgangsbericht nummer 18 leest u dat de welstandvergunning kon worden aangevraagd en wat de vervolgstappen zijn. Het College van Kerkrentmeesters heeft recent een Nijsse-orgel aangeschaft voor De Oosterpoort. Voor meer detalinformatie over het Nijsse-orgel klik hier...
De afgelopen maanden zijn enkele wijzigingen aangebracht in het ontwerp van De Oosterpoort (Tweede Kerkelijk Centrum) en de huisartsenpraktijk van De Zandbloem die op de benedenverdieping komt. Hierdoor heeft de voortgang om te komen tot de bouw van het Tweede Kerkelijk Centrum opnieuw vertraging opgelopen. Om deze reden volgt dit najaar geen uitgebreid voortgangsbericht en brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via dit bericht.

Akoestiek kerkzaal
Onlangs is gebleken dat het toevoegen van de galerij dusdanig negatieve gevolgen heeft voor de akoestiek in de kerkzaal dat dit onaanvaardbare consequenties heeft voor muziek en zang. Naar aanleiding hiervan is besloten om de galerij te schrappen uit het ontwerp. Dit heeft tot gevolg dat er 26 zitplaatsen minder zijn dan in oorspronkelijke berekeningen. Dat dit aantal zo laag blijft komt doordat de kerkzaal in een vorig ontwerp al dieper was ingetekend om de plaatsing van de galerij mogelijk te maken. Deze verdieping van de kerkzaal biedt ruimte aan extra plaatsen en wordt daarom ook in de situatie zonder galerij behouden in het ontwerp. Daarnaast is gebleken dat de houten binten in de dakconstructie een negatieve impact hebben op de akoestiek. Daarom keren stalen binten terug in het ontwerp.

Huisartsenpraktijk
De afgelopen maanden is door architecten van de huisartsenpraktijk een ontwerp gemaakt voor de indeling van de benedenverdieping, met uitzondering van de multifunctionele ruimte die voor gebruik van onze kerkelijke gemeente is. Op verzoek van de huisartsen wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een meer optimale entree, een betere zichtbaarheid en een betere lichtinval van de huisartsenpraktijk. Naar verwachting wordt hierover deze week een beslissing genomen. Dan kunnen de schetsen definitief worden gemaakt en de welstandvergunning worden aangevraagd. In de omgeving van het gebouw worden enkele extra parkeerplaatsen gerealiseerd t.b.v. de praktijk. Verder is de ventilatie en klimaatbeheersing opnieuw berekend in combinatie met de benedenverdieping.

Definitief technisch ontwerp
Momenteel wordt gewerkt aan de technische doorrekening van de constructie. Hiervoor staat 4 weken. Aansluitend zijn nog 8 weken nodig voor het definitief maken van het technisch ontwerp. Daarna kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Ten slotte wordt binnenkort een start gemaakt met de zoektocht naar een aannemer en installateurs.

Inrichting kerkzaal en beeld en geluid
Naar verwachting komt de werkgroep Inrichting en Liturgisch Centrum eind november met haar definitieve voorstellen voor inrichting van de kerkzaal en ontmoetingsruimte. De werkgroep Beeld & Geluid is op zoek naar een geschikt pijporgel voor de kerkzaal. Voor de noodzakelijke apparatuur voor beeld en geluid zijn offertes aangevraagd.
Voortgang  Tweede Kerkelijk Centrum de Oosterpoort
In de afgelopen maanden zijn de architecten van RoosRos en de Huisartsenpraktijk de Zandbloem druk bezig geweest om tot een definitief totaal-ontwerp inclusief de benedenverdieping te komen. De Huisartsenpraktijk heeft te kennen gegeven alle beschikbare ruimten in de benedenverdieping te willen huren. Daar valt de multifunctionele ruimte, die voor gebruik van onze kerkelijke gemeente is, niet onder. Verder geeft de Huisartsenpraktijk de voorkeur aan een buitentrap en een flauwe hellingbaan in plaats van een lift. Tevens worden de taluds, zoals omgeschreven in het voortgangsbericht nummer 17, herzien om nog meer daglicht te creëren op meerdere plekken van de benedenverdieping. Ook worden de benodigde klimaatbeheersing en ventilatie opnieuw berekent in combinatie met de nieuwe ruimte van de benedenverdieping.
Door de bovenstaande ontwikkelingen en de coronacrisis heeft onze planning een aantal maanden vertraging opgelopen. De werkgroep Bouw doet er alles aan om de voortgang met de nodige zorgvuldigheid te bespoedigen.

De Werkgroep Beeld & Geluid is (i.v.m. kostenbesparing) druk op zoek naar een bestaand pijporgel dat past in de kerkzaal en geschikt is voor de begeleiding van de gemeentezang. Inmiddels zijn verschillende orgels bezocht en wordt ook de hulp van een onafhankelijk, erkend orgeladviseur ingeroepen. Belangrijk beslispunt is ook waar het orgel moet staan en welke extra voorzieningen daarvoor moeten worden getroffen.
Een ander aandachtspunt betreft de voorzieningen voor Beeld & Geluid. Daarvoor zijn enkele offertes aangevraagd die nog moeten worden beoordeeld. In deze werkgroep zitten ds. A.D.J. Wessels, Nico Mantel, Jan Heijstek en Wil van Duijvenbooden.

De werkgroep Interieur en Liturgisch Centrum is eind juni weer na een lange tijd bij elkaar gekomen. Inmiddels is redelijk duidelijk hoe het liturgische kerkmeubilair, zoals de preekstoel, katheder en doopvont, er uit gaan zien. Daarnaast wordt ook gekeken naar het meubilair in de ontvangstruimte, de stoelen in de kerkzaal, de verlichting en de verdere aankleding.

Na de zomer zal, zodra het aangepast ontwerp gereed is, de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dan zal de werkgroep Bouw ook starten met het selectieproces van aannemers en installateurs.

Een meer uitgebreid voortgangsbericht kunt u komend najaar tegemoetzien.
Algemeen:
Detailinformatie van het Nijsse-orgel
Hoopvolle start (23 november 2018)
Brief giften en leningen (31 oktober 2018)
Brochure giften en leningen (31 oktober 2018)
Persbericht (1 november 2018)
Buurtbrief
Persbericht
Bijzonder giften
Regionaal College(goedkeuring financiering)

Filmpje 2e Kerkelijk Centrum

Voortgangsberichten:

Voortgangsbericht nr.-18(21-11-2020)
Voortgangsbericht nr.-17(24-04-2020)
Voortgangsbericht nr.-16(16-10-2019)
Voortgangsbericht nr.-15(12 mei 2019)
Voortgangsbericht nr.-14(17 februari 2019)
Voortgangsbericht nr.-13 (31 oktober 2018)
Voortgangsbericht nr.-12 (1 juli 2018)
Voortgangsbericht nr.-11 (9 december 2017)
Voortgangsbericht nr-10 (3 november 2017)
Voortgangsbericht nr-9 (1 juli 2017)
Voortgangsbericht nr-8 (4 februari 2017)
Voortgangsbericht nr-7 (27 november 2016)
Voortgangsbericht nr-6 (2 oktober 2016)
Voortgangsbericht nr-5 (8 juli 2016)
Voortgangsbericht nr-4a (april 2016)
Voortgangsbericht nr-4 (14 februari 2016)
Voortgangsbericht nr-3 (11 januari 2016)
Voortgangsbericht nr-2 (13 oktober 2015)
Voortgangsbericht nr-1 (14 juni 2015)

Rapportages:
Advies stuurgroep voor AK(07-12-2017)
Eindrapportage stuurgroep(november 2017)
Projectplan 1.0(september 2016)
Projectplan 2.0(juni 2018)

Gemeenteavonden 2018:
31 oktober 2018

Gemeenteavonden 2017:
08 november 2017
20 juni 2017
29 maart 2017

Gemeenteavonden 2016:
14 september 2016
21 juni 2016
26 april 2016
11 januari 2016

Gemeenteavond 2015:
19 november 2015

205