Hervormd Woudenberg

Tweede Kerkelijk Centrum

Nieuwbouw Tweede Kerkelijk Centrum De Oosterpoort(oktober 2021)
In de afgelopen maanden is verdere voortgang geboekt voor de realisatie van het Tweede Kerkelijk Centrum De Oosterpoort, maar de ontwikkelingen gaan helaas niet zo voortvarend als gehoopt. Hieronder informeren we u kort over de huidige stand van zaken.

In de afgelopen zomer zijn begrotingen ontvangen van vooraf geselecteerde aannemers en installateurs. Deze ingediende begrotingen vallen aanmerkelijk hoger uit dan de door ons gemaakte kostenraming in 2019. Belangrijke redenen hiervoor zijn de inflatie en de sterk gestegen materiaalprijzen (o.a. hout en staal). De Werkgroep Bouw heeft, in overleg met het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad, besloten om met één beoogde aannemer en één beoogde installateur gesprekken te voeren over mogelijke kostenbesparingen. Ook de architect is hierin betrokken. De aannemer en het installatiebedrijf hebben aangegeven mogelijkheden te zien voor forse kostenbesparingen; onder andere door gebruik van goedkopere materialen. Op basis van de gevoerde gesprekken over mogelijke bezuinigingen zullen de aannemer en de installateur binnen enkele weken de door hem ingediende begroting aanpassen. Alhoewel we een forse kostenreductie verwachten zal de totale aanneemsom toch hoger uitkomen dan in 2019 door ons geraamd. Er wordt op dit moment ook onderzocht hoe deze kostenstijging financieel kan worden opgevangen.

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de omgevingsvergunning nog niet verleend door de Gemeente Woudenberg. Alle bij de gemeente ingediende stukken zijn akkoord bevonden. Maar de afgifte van de vergunning wacht nog op de afronding van de anterieure overeenkomst (grondexploitatieovereenkomst) met de Gemeente Woudenberg.

Ook vanuit de andere werkgroepen van De Oosterpoort is voortgang te melden. Zo heeft de Werkgroep Financiële Acties een plan van aanpak gemaakt voor toekomstige fondsenwervingsacties. Momenteel denkt de werkgroep na over de exacte invulling en uitwerking van deze acties. Met het oog op de toekomstige acties is de werkgroep uitgebreid met enkele nieuwe leden. Ook is afgesproken dat de Werkgroep Communicatie de Werkgroep Financiële acties bij haar activiteiten zal ondersteunen.

De Werkgroep Communicatie zoekt nog versterking met het oog op de toenemende berichtgeving rondom De Oosterpoort in het komende jaar. Ben je communicatief vaardig en denk je graag mee, stuur dan een mail naar:
tweede.kerkelijk.centrum@hervormdwoudenberg.nl

Door de Werkgroep Beeld en Geluid is een keuze gemaakt voor de aan te schaffen beeld- en geluidsapparatuur en door welke leverancier deze apparatuur worden geïnstalleerd. Bij de beeld- en geluidsapparatuur is ook de mogelijkheid van live-streamuitzendingen inbegrepen. De Werkgroep Interieur en Liturgisch centrum heeft inmiddels op basis van voorstellen van de architect nadere keuzes over het interieur gemaakt en werkt verder aan de uitwerking van het interieurplan. Ook deze uitwerking kan nog worden beïnvloed door mogelijk te realiseren bezuinigingsvoorstellen.

We zijn dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van de gemeenteleden bij alle voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van De Oosterpoort. Ondanks dat niet alles zo voortvarend verloopt als gehoopt, zijn we dankbaar dat er met grote inzet nog steeds voortgang wordt geboekt. We hopen op uw steun en gebed.
Draagt u de bouw van De Oosterpoort ook nog steeds een warm hart toe?
Sponsor dan één van de orgelpijpen van het Nijsse-orgel of maak een losse gift over via de website van onze kerk.
Nieuwbouw Tweede Kerkelijk Centrum De Oosterpoort(juli 2021)
Enkele maanden geleden informeerden we u over de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van Tweede Kerkelijk Centrum De Oosterpoort. Destijds was de verwachting dat deze binnen enkele weken door de Gemeente Woudenberg zou worden afgegeven. Helaas heeft dit veel meer tijd in beslag genomen en moest onlangs nog aanvullende informatie worden aangeleverd bij de gemeente. Hierdoor zijn we nog steeds in afwachting van de verstrekking van de vergunning.

Ondertussen is achter de schermen door de architect, samen met de adviseurs voor constructie en techniek, hard doorgewerkt. Zo is er een compleet en zeer gedetailleerd bestek opgemaakt. Ook de te vestigen huisartsenpraktijk in het souterrain is in overleg met de huisartsen en de door hen aangestelde architect van de Landelijke Huisartsen Vereniging, volledig uitgewerkt en ingetekend.

Het College van Kerkrentmeesters heeft, op advies van de Werkgroep Bouw n.a.v. het gedetailleerde bestek, bij drie geselecteerde aannemers een volledig gespecificeerde en open begroting opgevraagd. De gesprekken met deze aannemers zijn inmiddels geweest en zij hebben het bestek en de onderliggende documenten ontvangen. Op basis hiervan zullen zij hun begroting uiterlijk 23 juli indienen. Omdat we dan inmiddels in de vakantieperiode zitten zal de Werkgroep Bouw de ontvangen begrotingen na de bouwvak beoordelen en voor de volgende te nemen stap een passend voorstel doen aan het College van Kerkrentmeesters.

De Werkgroep Interieur en Liturgisch centrum heeft vanwege de coronabeperkingen dit jaar nog niet kunnen vergaderen. De architect heeft op basis van eerdere vergaderingen met deze werkgroep ondertussen het hele interieur van het liturgisch centrum, de kerkzaal, de ontmoetingsruimte en de overige zalen ingetekend en recent een virtuele presentatie gemaakt. Op 30 juni hoopt de werkgroep met de architect bij elkaar te komen om de interieurkeuzes te bespreken. Na deze vergadering zal het interieurplan verder worden vastgesteld.

Het aangeschafte Nijsse-orgel uit Soest is inmiddels gedemonteerd en opgeslagen, zodat het later in “De Oosterpoort” weer kan worden opgebouwd. Het is nog steeds mogelijk om het prachtige orgel te sponsoren. Wilt u deze actie ook steunen? Neem dan een kijkje op de website van onze gemeente of in de Appostel app. Na een eerdere storing werkt sponsoren via deze app weer. Dus kom in actie en sponsor een orgelpijp! Dank aan iedereen die deze actie al heeft gesteund.
Orgelpijpensponsoractie De Oosterpoort

Op 10 april is tijdens het presentatie-concert van het Nijsse-orgel in de Open Hof te Soest een orgelpijpensponsoractievan start gegaan.
In Voortgangsbericht nr.-18 over het Tweede Kerkelijk Centrum De Oosterpoort heeft u kunnen lezen over de aanschaf van het Nijsse-orgel uit De Open Hof te Soest. De kosten voor de aanschaf (inclusief demontage, opslag, technisch herstel en herplaatsing) bedragen €58.000,-. Er is eerder al een gift ontvangen van €25.000,- voor de aanschaf van een orgel en ook is recent een gift toegezegd van €5.000,- door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De werkgroep financiële acties van De Oosterpoort heeft als doel om met een sponsoractie het resterende bedrag op te halen. Voor de verschillende orgelpijpen waaruit het Nijsse-orgel bestaat worden sponsors gezocht. Er zijn 791 pijpen, waaronder de trompetpijpen, uit het nieuwe orgel beschikbaar om te sponsoren voor €25,-. Daarnaast zijn er 42 kleine frontpijpen te sponseren voor €50,- en 29 middelgrote tot grote orgelpijpen voor een sponsorbedrag van €100,-.

Hoe kunt u/jij bijdragen?
Vanaf 10 april kunt u via onderstaande link of via de Appostel-app één of meerdere orgelpijpen kopen om te sponsoren. Ook kunt u voor €5,- een CD aanschaffen met een klankportret van het Knipscheer-orgel uit de Dorpskerk.

orgelpijp sponsoren

Alvast hartelijk bedankt voor uw/jouw bijdrage. Via de website blijft u op de hoogte van de huidige stand van de orgelactie. Ook is daar een impressie te zien van de kerkzaal met daarin het orgel! 

Werkgroep financiële acties De Oosterpoort & de concertcommissie
Voortgang De Oosterpoort

Aan het begin van dit jaar is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van De Oosterpoort. De Gemeente Woudenberg heeft naar aanleiding van de aanvraag een aantal vragen gesteld, dat inmiddels door de werkgroep bouw van De Oosterpoort beantwoord is. De verwachting is dat de Gemeente Woudenberg binnen enkele weken de omgevingsvergunning zal afgeven.
De werkgroep Realisatie Bouw heeft de afgelopen maanden oriënterende gesprekken gevoerd met diverse aannemers. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven zullen vervolggesprekken met verschillende geïnteresseerde aannemers plaatsvinden.
Op D.V. zaterdagmiddag 13 maart zijn de organisten van onze gemeente in de gelegenheid het aangeschafte Nijsse-orgel in de Open Hof te Soest te bespelen. Dit is mede de opmaat naar een livestreamconcert dat op D.V. zaterdagmiddag 10 april georganiseerd zal worden. De organisten Diederik Bos, Steven Luitjes, Tjalling Roosjen (de cantor-organist van de Open Hof), Bernhard Slijkhuis en Arjan Veen zullen het concert verzorgen. De uitzending is te zien via het YouTube kanaal van onze gemeente. Het is dan mogelijk om een gift te doneren voor het orgel.
Binnenkort zult u ook geïnformeerd worden over een orgelpijpensponsoractie die de werkgroep Financiële acties aan het voorbereiden is. Het doel is om met deze actie en de giften tijdens het livestreamconcert het resterende benodigde bedrag voor de bekostiging van het orgel in te zamelen. Van de benodigde 58.000 euro is tot nu toe via giften al 30.000 euro ontvangen.
Er is een nieuw digitaal voortgangsbericht over de bouw van De Oosterpoort. In voortgangsbericht nummer 18 leest u dat de welstandvergunning kon worden aangevraagd en wat de vervolgstappen zijn. Het College van Kerkrentmeesters heeft recent een Nijsse-orgel aangeschaft voor De Oosterpoort. Voor meer detalinformatie over het Nijsse-orgel klik hier...
Algemeen:
Detailinformatie van het Nijsse-orgel
Hoopvolle start (23 november 2018)
Brief giften en leningen (31 oktober 2018)
Brochure giften en leningen (31 oktober 2018)
Persbericht (1 november 2018)
Buurtbrief
Persbericht
Bijzonder giften
Regionaal College(goedkeuring financiering)

Filmpje 2e Kerkelijk Centrum

Voortgangsberichten:

Voortgangsbericht nr.-19(29-01-2022)
Voortgangsbericht nr.-18(21-11-2020)
Voortgangsbericht nr.-17(24-04-2020)
Voortgangsbericht nr.-16(16-10-2019)
Voortgangsbericht nr.-15(12 mei 2019)
Voortgangsbericht nr.-14(17 februari 2019)
Voortgangsbericht nr.-13 (31 oktober 2018)
Voortgangsbericht nr.-12 (1 juli 2018)
Voortgangsbericht nr.-11 (9 december 2017)
Voortgangsbericht nr-10 (3 november 2017)
Voortgangsbericht nr-9 (1 juli 2017)
Voortgangsbericht nr-8 (4 februari 2017)
Voortgangsbericht nr-7 (27 november 2016)
Voortgangsbericht nr-6 (2 oktober 2016)
Voortgangsbericht nr-5 (8 juli 2016)
Voortgangsbericht nr-4a (april 2016)
Voortgangsbericht nr-4 (14 februari 2016)
Voortgangsbericht nr-3 (11 januari 2016)
Voortgangsbericht nr-2 (13 oktober 2015)
Voortgangsbericht nr-1 (14 juni 2015)

Rapportages:
Advies stuurgroep voor AK(07-12-2017)
Eindrapportage stuurgroep(november 2017)
Projectplan 1.0(september 2016)
Projectplan 2.0(juni 2018)

Gemeenteavonden 2018:
31 oktober 2018

Gemeenteavonden 2017:
08 november 2017
20 juni 2017
29 maart 2017

Gemeenteavonden 2016:
14 september 2016
21 juni 2016
26 april 2016
11 januari 2016

Gemeenteavond 2015:
19 november 2015

205