Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsvacature

In de vervulling van de vacature van wijkouderling heeft de kerkenraad, gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons als land en kerk bevinden, besloten eenmalig af te wijken van de gebruikelijke verkiezingsprocedure. Er is voor deze vacature geen dubbeltal opgesteld en ook zal de eerder gecommuniceerde verkiezingsavond van 26 oktober niet doorgaan. In lijn met de meest recente maatregelen van de rijksoverheid willen we zo min mogelijk mensen in groepen verzamelen en verplaatsen om daarmee het risico op besmetting met en verspreiding van Covid-19 te beperken.

Wat betreft de verkiezingsprocedure zijn er diverse alternatieven bekeken. Geen van deze alternatieven kon echter de zorgvuldigheid en anonimiteit waarborgen die gewenst is. Uitstellen van de gehele procedure is ook een optie, maar de kerkenraad acht dit niet wenselijk, aangezien de sectie al geruime tijd vacant is. Bovenstaande in acht nemende, is de kerkenraad tot het onderstaande besluit gekomen.

Ordinantie 3, artikel 6, lid 3 van de meest actuele kerkorde beschrijft de verkiezingsprocedure die wij onder normale omstandigheden volgen. Artikel XIX van de kerkorde maakt het echter mogelijk als kerkenraad afwijkende maatregelen te nemen “Indien en voor zover buitengewone omstandigheden van land en volk het normaal functioneren van het leven van de kerk onmogelijk maken. Met een beroep op dit artikel zal de kerkenraad tijdens zijn vergadering van 29 oktober uit de binnengekomen aanbevelingen een ouderling benoemen. Deze ouderling zal op termijn herkiesbaar zijn volgens het reguliere rooster van aftreden. De beschreven procedure is door de scriba besproken met de dienstenorganisatie van de PKN, die ons na afweging van verschillende opties, hierin positief geadviseerd heeft.

We bidden om de leiding van Gods Geest in deze procedure en vragen ook om uw aller voorbede.

410