Hervormd Woudenberg

Gebedskalender

  “En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.” Lukas 18:3-5.
Deze bijzondere gelijkenis uit Lukas wordt ingeleid met de woorden:
“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.” Lukas 18:1. Ik denk dat velen van ons wel een bepaald gebed hebben dat ze heel vaak bidden maar wat op dit moment nog niet verhoord is. Bijvoorbeeld als het gaat om de bekering van iemand. Deze gelijkenis is voor allen die met onbeantwoorde gebeden worstelen een grote bemoediging. Ook als het gaat om bidden voor Israël mag deze gelijkenis een bemoediging zijn. Misschien zien we gebeden om vrede voor Israël of het terugdringen van antisemitisme wel als gebeden waarvan we bijna niet durven dromen dat ze uitkomen. Toch roept de Bijbel ons op om standvastig te blijven bidden. Psalm 17:6 Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden.

 Wo 1/3 Bid voor de inwoners van de zuidelijke dorpen van Israël die dichtbij de grens met Gaza liggen. In deze dorpen is er voortdurend het gevaar van raketaanvallen vanuit Gaza. Bid om bescherming tegen deze aanvallen. Bid ook dat het rustig zal blijven op dat vlak en dat er geen nieuwe oorlog ontstaat vanuit Gaza. 

Do 2/3 Alija Vorige jaar hebben er ruim 60.000 Joden alija gemaakt naar Israël. Dit is een stijging van 200% ten opzichte van vorig jaar. Dank hiervoor.

Vr 3/3 In Israël is de eerste synagoge speciaal voor de bnei Manasse, de Indische Joden, geopend. Dank dat deze Joden nu een plek hebben waar ze vorm kunnen geven aan eigen gewoonten en zo nog meer hun draai kunnen vinden in Israël. 

Za 4/3 Christenen voor Israël Van 4 maart t/m 11 maart hebben de consulenten van het Israël Producten Centrum Open Huis dagen. Bid om gezegende dagen waarop de consulenten veel (nieuwe) klanten mogen ontvangen en goede gesprekken zullen hebben. 

Zo 5/3 Alija “Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zij zullen in het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen, wanneer Ik een omkeer zal brengen in hun gevangenschap: Moge de HEERE u zegenen, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg.” Jeremia 31:23. Dank dat deze ommekeer in de gevangenschap nu gekomen is. Bid dat er steeds meer Joden alija zullen maken. 

Ma 6/3 Ta’aniet Esther (Vastendag Esther). “Ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden, en vast voor mij: eet niet en drink niet, drie dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om.” Esther 4:16. Uit deze woorden van Esther blijkt een grote moed. Bid om moed zoals Esther die had om op te staan voor de waarheid en om in de bres te staan voor het Joodse volk en mensen die verdrukt worden in het algemeen. 

Di 7/3 Poerim (Lotenfeest) “Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer.” Esther 8:16. Dank dat God een Redder is. Bid dat God ook in onze tijd Joden zal redden wanneer er slechte plannen tegen hen beraamd worden. 

Wo 8/3 Antisemitisme In de Verenigde Staten zijn afgelopen jaar verschillende beroemdheden geweest die ongegeneerd antisemitische uitspraken deden, waaronder de beroemde rapper Ye (Kanye West). Bid dat antisemitisme nooit normaal zal worden en dat dit soort personen gestraft worden voor hun uitspraken. 

Do 9/3 Tijdens de wereldkampioenschappen voetbal in Qatar zijn Israëlische fans en journalisten op tal van manieren belaagd en uitgescholden. Dit laat weer eens zien hoe groot de haat naar Israël nog steeds is in de Arabische wereld, ondanks de Abrahamakkoorden. Bid dat deze haat verbroken wordt. 

Vr 10/3 Twee Nederlandse politieke partijen hebben een initiatiefnota voorgesteld waarin zij verschillende voorstellen doen om antisemitisme te bestrijden. Ook staat er een aansporing in om het Joodse leven in Nederland actief te koesteren. Dank voor dit voorstel en bid voor zegen op het voorstel en dat het ertoe zal leiden dat antisemitisme beter aangepakt wordt en Joden beter beschermd en gewaardeerd worden. 

Za 11/3 Bij een conferentie in Duitsland vorig jaar heeft Mahmoud Abbas gezegd dat Israël 50 keer een holocaust gepleegd heeft op Palestijnen. Abbas heeft zijn woorden teruggenomen maar onlangs kwam naar buiten dat Duitsland niets gaat doen met aangiftes die tegen Abbas gedaan zijn. Bid dat (Europese) landen inzien waar Abbas daadwerkelijk voor staat en dat hij geen partner kan zijn voor vrede in het Midden-Oosten. 

Zo 12/3 “Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 2 Korinthe 4:18. Bid dat we ook met betrekking tot Israël ons zullen focussen op de beloften in Gods Woord over zijn eeuwige trouw aan Israël en niet op de waan van de dag waarin Israël soms keuzes maakt waar we blij mee zijn en soms keuzes maakt die we betreuren. 

Ma 13/3 Wereldwijd is er zoveel eenzijdige en negatieve berichtgeving over Israël dat het moeilijk is voor mensen om nog een realistisch en eerlijk beeld van de situatie te krijgen. Bid dat mensen, en in het bijzonder christenen, gemotiveerd raken om op zoek te gaan naar betrouwbaar nieuws over Israël. Bid dat zij ervoor open staan hun beeld bij te stellen.

Di 14/3 Op een Chanoeka-viering eind vorig jaar beloofde de Amerikaanse president Joe Biden het groeiende antisemitisme in de Verenigde Staten te bestrijden. Bid dat dit geen loze woorden zullen zijn. Bid dat het bestrijden van antisemitisme in andere landen ook prioriteit zal worden/blijven. 

Wo 15/3 Israël en de volken Israël heeft de Verenigde Staten gevraagd om op korte termijn samen te werken om verdedigende militaire acties in Iran mogelijk te maken. Bid om goede samenwerking tussen de VS en Israël en bid dat de acties niet nodig zullen zijn. 

Do 16/3 Onlangs kwam naar buiten dat Hezbollah mensen die aangesteld zijn als honorair consul in verschillende landen, gebruikt om wapens en geld te smokkelen. Dank dat dit ontdekt is en bid dat het Hezbollah niet meer lukt om wapens en geld te smokkelen. 

Vr 17/3 Afgelopen jaar zijn er door de Quds Force, een soort buitenlandse geheime dienst van Iran, meerdere pogingen ondernomen om Israëli’s buiten Israël aan te vallen. In november werd er nog een aanslag op een zakenman in Georgië voorkomen. Dank dat het de Quds Force tot nu toe niet is gelukt de aanslagen te volbrengen. Bid dat alle duistere plannen van de Quds Force op tijd geopenbaard worden. 

Za 18/3 Opnieuw heeft Iran zijn voorraad verrijkt uranium verhoogd. Iran komt hierdoor steeds dichter bij de hoeveelheid verrijkt uranium die nodig is om een atoombom te maken. Bid dat Iran gestopt wordt in het verder verrijken van uranium en dat God Israël beschermd tegen gevaar uit Iran. 

Zo 19/3 “Laat beschaamd worden en terugwijken, allen die Sion haten.” Psalm 129:5. Bid dat deze Bijbeltekst uit zal komen over allen die Sion, de stad Jeruzalem als stad van het Joodse volk en van God, haten. 

Ma 20/3 De Palestijnse Autoriteit probeert om bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een zaak aan te spannen tegen Israël vanwege misdaden die de staat gepleegd zou hebben. Bid dat deze zaak niet in overweging genomen wordt door de rechtbank. Bid voor bescherming van Israël op juridisch gebied. 

Di 21/3 In landen/gebieden die vijandig staan ten opzichte van Israël zoals Iran en Gaza, heeft Israël spionnen onder de bevolking van die landen. Bid dat deze spionnen niet ontdekt worden en dat ze Israël veel belangrijke informatie kunnen geven. 

Wo 22/3 In vergelijking met de vorige regering, is de regering die Israël nu heeft een stuk rechtser. Vanuit de Verenigde Staten is hierop kritiek omdat men vindt dat het neigt naar extreem rechts. Er zijn zelfs politici die dreigen Israël minder wapens te geven om deze reden. Bid dat de Verenigde Staten zich zal blijven opstellen als trouwe bondgenoot van Israël. 

Do 23/3 De Verenigde Naties hebben een resolutie aangenomen waarin wordt bepaald dat er een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehouden wordt om de Nakba te herdenken, de ‘verdrijving’ van Arabieren uit Israël. Terecht wees de Israëlische vertegenwoordiger er op dat dit alleen maar olie op het vuur van het conflict gooit en dat er geen oog is voor de Joodse verdrijving uit Arabische landen. Bid dat de er steeds meer landen zullen opstaan die Israël wel steunen en dit soort resoluties wegstemmen.

Vr 24/3 Israël en de Kerk Bid dat dominees, oudsten en voorgangers in Nederland en daarbuiten steeds meer zicht krijgen op Israël en dat in prediking en gebed doorgeven aan hun gemeenten. 

Za 25/3 “Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.” Spreuken 17:17. Bid dat Joden steeds meer van christenen op aan kunnen als vrienden en mensen die voor hen opkomen wanneer er antisemitisme aan de orde is of haat aan de staat Israël. 

Zo 26/3 “Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben.” 1 Thessalonicenzen 4:9. Bid dat de liefde tussen Joden en Christenen zal groeien. 

Ma 27/3 Christenen voor Israël Bid voor zegen op het werk van Isreality, de jongerenafdeling van Christenen voor Israël en de TOV-club, de kinderafdeling. Bid dat kinderen en jongeren al op jonge leeftijd besef krijgen van Gods liefde voor Israël en het belang van vriendschap met Israël. 

Di 28/3 Bid voor zegen op de voorbereidingen van een nieuwe zomertentoonstelling die weer in volle gang zijn. Bid voor inspiratie en creativiteit bij de makers om mensen weer op een nieuwe manier kennis te laten maken met Israël en Gods plan voor Israël. 

Wo 29/3 Dank dat er weer veel lezingen georganiseerd kunnen worden in het voorjaar. Bid dat er ook veel mensen komen voor wie de boodschap van Gods trouw aan Israël nog nieuw is en die door de lezingen aan het denken worden gezet. 

Do 30/3 Onlangs vonden er in India ook een aantal conferenties plaats van Christians for Israel International. Zeshonderd voorgangers hoorden (vaak voor het eerst) de boodschap van Gods liefde voor en Zijn plan met Israël in deze wereld. Bid dat deze boodschap in de harten van de voorgangers mag doorwerken en vrucht zal dragen in de kerken in India. 

Vr 31/3 Bid voor zegen op het werk van Koen Carlier en zijn team in Oekraïne. Bid dat zij veel voedselpakketten kunnen uitdelen. Dank voor alle Joden die zij deze winter konden helpen. Bid dat Joden die uit Oekraïne willen emigreren naar Israël daartoe ook de mogelijkheden hebben.  

365