Hervormd Woudenberg

Zendingscommissie


Zendingscommissie

Het is weer vakantie. Tijd om even stil te staan, te ontspannen, iets meer ruimte om na te denken misschien. Het vakantiebijbelstudieboekje van de GZB  kan daarbij helpen. Het is geschreven binnen het GZB-jaarthema ‘Laat je zien!’, waarbij we samen met u en jou willen ontdekken hoe we als kerk wereldwijd meer oog kunnen hebben voor de mensen om ons heen. We willen daarbij juist mensen die vaak over het hoofd worden gezien, niet vergeten. Jezus heeft immers laten zien dat Gods liefde uitgaat naar vergeten en verloren mensen.

Met dit vakantiebijbelstudieboekje laten we ons inspireren door mensen overal vandaan: uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Veertien verhalen van mensen die zich laten zien: soms door iets te betekenen voor een vergeten groep, soms door heel eenvoudig oog te hebben voor mensen die je zomaar tegenkomt. En kijk eens wat er dan gebeurt.

Met een bijpassend Bijbelgedeelte gaan we dieper op de verhalen in. Natuurlijk maar heel kort, maar misschien helpt het u en jou er bij stil te staan hoe de Heere God zich laat zien en wie wij zijn voor onszelf en voor anderen.

Het boekje is handig om mee te nemen op vakantie en geschikt om alleen, in het gezin of in een groepje te gebruiken. We wensen u een fijne vakantie en een gezegende tijd van ontspanning, ontdekking en mooie ontmoetingen.

In de kerkportalen liggen een aantal vakantiebijbelboekjes voor u, voor jou.

Namens de zendingscommissie, Henk van Veluw
De zendingscommissie is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad en heeft tot taak het zendingsbesef in de gemeente te stimuleren.
Vanouds was de zendingscommissie in haar activiteiten helemaal gericht op het werk van de GZB.
De GZB (Gereformeerde Zendings Bond) is opgericht op 6 februari 1901. Het is een zendingsorganisatie die werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Op het kantoor in Driebergen zijn ca. 25 GZB-medewerkers actief om het werk in het buitenland mogelijk te maken. Een deel van hen werkt parttime.
De GZB werkt vanuit de opdracht door Christus zelf gegeven in Mattheüs 28:19: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…”.
U kunt ook lid worden van de GZB. Voor minimaal € 10,- per jaar bent u al lid en u ontvangt dan 4x per jaar het blad Alle Volken.
Het postadres van de GZB is Postbus 28, 3970 AA Driebergen.
Bezoekadres: Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen.
Telefoon: 0343-512444. Het bankrekeningnummer van de GZB is NL91 INGB 0690 7624 45.
Meer informatie over de GZB vindt u op de website www.gzb.nl.


Momenteel steunen we het zendingswerk van ds. en mevr. Schaafsma. Zij zijn uitgezonden door de GZB naar Malawi om te werken onder de Yao, een stam die voor meer dan 95% moslim is. De taak van ds. Schaafsma is de vele kleine gemeentes in dit gebied toe te rusten over wat het christelijk geloof is, wat de islam is en hoe je als christelijke gemeente getuigend aanwezig kunt zijn in de samenleving. Mevr. Schaafsma zet zich in voor gehandicapten, zoals ze ook tijdens de vorige periode dat ds. en mevr. Schaafsma in Malawi hebben gewerkt (1999-2009) heeft gedaan.”
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.


Postzegels en kaarten voor de GZB en Kerk in Actie

Wilt u denken aan postzegels en kaarten actie voor de GZB en Kerk in Actie?
In de hal van Eben-Haëzer staat een bak (onder het prikbord) waar de postzegels en kaarten in gedaan kunnen worden.
• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Namens de zendingscommissie, Henk van Veluw


Naast de GZB richt de zendingscommissie zich ook op de IZB, vereniging voor zending in Nederland, om ook hun werk in de gemeente te promoten en aan fonds- en ledenwerving te doen.
Het adres van de IZB is:
Breestraat 59-61
3811 BH  Amersfoort
Tel: 033-46 11 949

Het bankrekeningnummer is IBAN: NL26RABO 0302 20 6191 t.n.v. IZB, Amersfoort
Meer informatie over de IZB vindt u op de website www.izb.nl.
Ook van de IZB kunt u lid worden, u ontvangt dan 4x per jaar het blad Tijding.

Als gemeente steunen we een missionair project in Amsterdam. Het project is gesitueerd in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, een arbeiderswijk uit het eerste kwart van de twintigste eeuw die in het afgelopen decennium grotendeels gerenoveerd is. De buurt kenmerkt zich door toonaangevende architectuur, door een zeer diverse bewonerssamenstelling en door levendigheid (onder andere in het nabije Westerpark). Hebron is sinds 2012 de enige plek van christelijke presentie in de buurt.
Het project is verbonden aan de Noorderkerk, protestantse wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. De IZB is bij dit werk betrokken sinds de aanstelling van evangelist Anne van Laar in 1981. Sinds 2001 is onderkend dat in Hebron een dochtergemeenschap van de Noorderkerk aan het ontstaan is. Het huidige project, missionaire gemeenschapsvorming, loopt vanaf 2011. Doelstelling is te komen tot een levende christelijke gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. Speerpunten in het huidige projectplan zijn: bouwen aan geestelijke verdieping van de gemeenschap, investeren in vrijwilligers en experimenteren om met nieuwe buurtbewoners in contact te komen.
Sinds februari 2015 is Jurjen de Bruijne als missionair werker verbonden aan 'Hebron'.

In 'Hebron' wordt elke zondagmiddag een laagdrempelige dienst voor bewoners van de Spaarndammerbuurt gehouden.
Op de website www.hebronamsterdam.nl vindt u meer informatie over het werk in de Spaarndammerbuurt.


Tot de taak van de zendingscommissie behoort o.a:
- via het kerkblad de gemeente informeren over zendingsactiviteiten.
- het organiseren van zendingsavonden.
- de gemeente wijzen op de verschillende collecten die voor zendings- en evangelisatiewerk worden gehouden.
- het onderhouden van het contact met de bureaus van de GZB en IZB.
- het jaarlijks organiseren van een Winterfair.
- het houden van ledenwerfacties voor de GZB en IZB.
- het maken van een jaarverslag voor de Algemene Kerkenraad. Dit jaarverslag wordt ook naar de GZB en IZB gezonden.

De zendingscommissie wordt gevormd door de volgende leden:
- Marthijn Verboom, voorzitter, Stationsweg West 147,  tel. 033-2861347.
- Henk van Veluw, secretaris, laan van Lichtenberg 14,  tel. 033-2867136.
- Tanja den Bleker, Dotterbloem 7,    tel. 033-2863165.
- Jan van Egdom, Kon. Sophiestraat 2,    tel. 033-2863149.
- Rene Veenendaal, Piet Heyn laan 17,    tel. 033-2865166.
- Ria Schneider, Nico Bergsteijnweg 72,   tel. 033-28600 08.
- Nanny Wijntjes, Heinelaan 69,    tel. 033-2861415.

249