Hervormd Woudenberg

Zendingscommissie

Zendingscommissie
De zendingscommissie is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad en heeft tot taak het zendingsbesef in de gemeente te stimuleren.
Vanouds was de zendingscommissie in haar activiteiten helemaal gericht op het werk van de GZB.
De GZB (Gereformeerde Zendings Bond) is opgericht op 6 februari 1901. Het is een zendingsorganisatie die werkt met steun en ten dienste van kerkelijke gemeenten, met name binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Op het kantoor in Driebergen zijn ca. 25 GZB-medewerkers actief om het werk in het buitenland mogelijk te maken. Een deel van hen werkt parttime.
De GZB werkt vanuit de opdracht door Christus zelf gegeven in Mattheüs 28:19: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…”.
U kunt ook lid worden van de GZB. Voor minimaal € 10,- per jaar bent u al lid en u ontvangt dan 4x per jaar het blad Alle Volken.
Het postadres van de GZB is Postbus 28, 3970 AA Driebergen.
Bezoekadres: Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen. 
Telefoon: 0343-512444. Het bankrekeningnummer van de GZB is NL91 INGB 0690 7624 45.
Meer informatie over de GZB vindt u op de website www.gzb.nl.Martina de Vries
Martina de Vries werkt als trainee Programma Manager vanuit ZOA voor een jaar in Burundi. Op zondag 7 oktober is er voor haar reis voorbede gedaan in de beiden diensten. Haar vertrek liep door visumproblemen vertraging op, maar uiteindelijk kon Martina op 14 november toch naar Burundi.

Namens de zendingscommissie hierbij drie gebeds- en dankpunten. Wilt u/jij dit meenemen in jullie gebed, zodat we als gemeente biddend om Martina heen mogen staan?

- Bid voor de Burundi's die veel trauma's hebben opgelopen door de recente historie van oorlogen die Burundi hebben geteisterd.

- Dank voor de veerkracht die de Burundi's kenmerkt, en voor de projecten van ZOA die mensen weer hoop geven in hun moeilijke omstandigheden.

- Dank voor de taken die Martina hierin heeft, bid dat ze het inzicht krijgt wat ze hiervoor nodig heeft, met name voor wijsheid in de cultuurverschillen.D.V. zaterdag 16 maart: GZB-dag in Barneveld

25 jaar geleden vond er in Bosnië een gruwelijke oorlog plaats. Bij veel Nederlanders staan de beelden van de val van Sebrenica nog scherp op het netvlies. Dit jaar zendt de GZB voor het eerst zendingswerkers uit naar dit land: Adré & Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs. Te midden van een complexe samenleving, met een grote kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen, willen zij gaan helpen bij de opbouw van de kerk. Iemand die zich daar ook altijd voor heeft ingezet is dr. Peter Kuzmic. Het is zijn verlangen dat over grenzen van taal, etniciteit en religie er in Bosnië een kerk is waar iedereen welkom is.
Dr. Kuzmic is een van de sprekers op de GZB-dag, die dit jaar plaatsvindt op D.V. zaterdag 16 maart. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. De dag trekt jaarlijks zo’n 2.000 bezoekers om samen te luisteren naar inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. De muzikale begeleiding is in handen van Martin Zonnenberg. Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. Het is dus echt een dag voor jong en oud! Van harte welkom!
Zie voor meer informatie en om u aan te melden: www.gzb.nl/gzb-dag.Postzegels en kaarten voor het zendingswerk.
Ook sparen we postzegels en kaarten voor het zendingswerk.

GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo'n 30.000 euro op, hiervan is 20% bestemd voor de GZB. De moeite waard dus! In de hal van Eben Haëzer staat een bak (onder het prikbord) waar de postzegels en kaarten in gedaan kunnen worden.

  • Knip postzegels niet van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
  • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.


IZB
Naast de GZB richt de zendingscommissie zich ook op de IZB, vereniging voor zending in Nederland, om ook hun werk in de gemeente te promoten en aan fonds- en ledenwerving te doen.
Het adres van de IZB is: 
Breestraat 59-61
3811 BH  Amersfoort
Tel: 033-46 11 949

Het bankrekeningnummer is IBAN: NL26RABO 0302 20 6191 t.n.v. IZB, Amersfoort
Meer informatie over de IZB vindt u op de website www.izb.nl
Ook van de IZB kunt u lid worden, u ontvangt dan 4x per jaar het blad Tijding.Missionair project Amsterdam

Als gemeente steunen we een missionair project in Amsterdam. Het project is gesitueerd in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt, een arbeiderswijk uit het eerste kwart van de twintigste eeuw die in het afgelopen decennium grotendeels gerenoveerd is. De buurt kenmerkt zich door toonaangevende architectuur, door een zeer diverse bewonerssamenstelling en door levendigheid (onder andere in het nabije Westerpark). Hebron is sinds 2012 de enige plek van christelijke presentie in de buurt.
Het project is verbonden aan de Noorderkerk, protestantse wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam. De IZB is bij dit werk betrokken sinds de aanstelling van evangelist Anne van Laar in 1981. Sinds 2001 is onderkend dat in Hebron een dochtergemeenschap van de Noorderkerk aan het ontstaan is. Het huidige project, missionaire gemeenschapsvorming, loopt vanaf 2011. Doelstelling is te komen tot een levende christelijke gemeenschap in de Spaarndammerbuurt. Speerpunten in het huidige projectplan zijn: bouwen aan geestelijke verdieping van de gemeenschap, investeren in vrijwilligers en experimenteren om met nieuwe buurtbewoners in contact te komen.
Sinds februari 2015 is Jurjen de Bruijne als missionair werker verbonden aan 'Hebron'.

In 'Hebron' wordt elke zondagmiddag een laagdrempelige dienst voor bewoners van de Spaarndammerbuurt gehouden. 
Op de website  www.hebronamsterdam.nl vindt u meer informatie over het werk in de Spaarndammerbuurt.Taken en commissie
Tot de taak van de zendingscommissie behoort o.a:
- via het kerkblad de gemeente informeren over zendingsactiviteiten.
- het organiseren van zendingsavonden.
- de gemeente wijzen op de verschillende collecten die voor zendings- en evangelisatiewerk worden  
  gehouden.
- het onderhouden van het contact met de bureaus van de GZB en IZB.
- het jaarlijks organiseren van een Winterfair.
- het houden van ledenwerfacties voor de GZB en IZB.
- het maken van een jaarverslag voor de Algemene Kerkenraad. Dit jaarverslag wordt ook naar de 
  GZB en IZB gezonden.

De zendingscommissie wordt gevormd door de volgende leden:
- Marthijn Verboom, voorzitter,
- Henk van Veluw, secretaris,
- Betty Post.
- Arine Kommers.

249