Hervormd Woudenberg

Pastoraat

Pastoraat bij een begrafenis
Bij een sterfgeval neemt men zo spoedig mogelijk contact op met de wijkpredikant. Hij is desgevraagd bereid om de rouwdienst en de begrafenis te leiden. Op verzoek van de familie kan er thuis,  in de aula van een begraafplaats, in Eben Haëzer of in het kerkgebouw een rouwdienst worden gehouden, voorafgaand aan de begrafenis. Predikant en kerkenraad nemen gezamenlijk de zorg voor de pastorale begeleiding van de nabestaanden op zich.

Bij ziekte
In geval van opname wordt door de ziekenhuizen, verpleeginrichtingen enz. geen bericht gedaan aan kerkelijke instanties. In voorkomende gevallen dient u dus zelf uw wijkpredikant en/of sectie-ouderling hiervan in kennis te stellen. Gemeenteleden die in een ziekenhuis worden opgenomen worden wekelijks door de predikant bezocht. Ook na thuiskomst wordt een bezoek gebracht. Laat zo nodig even weten, wanneer u uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Langdurig zieken die thuis worden verpleegd krijgen bezoek van hun sectie-ouderling en predikant.

Crisispastoraat
Crisispastoraat, o.a. stervensbegeleiding, psychische nood, aandacht voor huwelijksproblemen en nood rondom homosejsuele geaardheid behoort tot de taak van de predikant. Zo nodig wordt doorverwezen naar professionele hulp.

Ouderenbezoek
De wijkpredikanten en ouderlingen ouderenpastoraat proberen de ouderen  in de gemeente zo trouw mogelijk te bezoeken. Daarbij willen ze extra oog hebben voor hen die veel zorgen kennen (bijvoorbeeld door rouw of door lichamelijke of andere moeiten). Aan hen die verblijven in een verpleegtehuis wordt eveneens pastorale zorg besteed.

229