Hervormd Woudenberg

Verkiezing Ambtsdragers

Aan het einde van dit jaar zijn enkele broeders van de kerkenraad aftredend. Hierna volgen per ambt de namen van de aftredende broeders en de verkiezingsprocedure.

 • Aftredend en herkiesbaar zijn de ouderlingen Henk van den Born, Peter Ophorst; ouderling kerkrentmeester Barend de Man en diaken Barry Bos. Indien men dat wenst zijn de leden van de wijkgemeente van maandag 30 augustus tot en met woensdag 8 september in de gelegenheid om kandidaten voor deze 4 vacatures in te dienen. Eventuele aanbevelingen dienen gespecificeerd te worden ingeleverd met vermelding van het ambt en de vacature. Indien 5 of meer gemeenteleden een aanbeveling doen voor een vacatures dan zijn we als kerkenraad verplicht om voor die vacature een dubbeltal op te stellen. Gezien de overige vacatures die gaan ontstaan stelt de kerkenraad het op prijs dat u geen aanbevelingen indient voor deze herkiesbare broeders.
 • Aftredend en niet herkiesbaar zijn de ouderlingen Henk Hol,
  Cors van den Bosch, evangelisatie ouderling Gerco Wolfswinkel, jeugdouderling Ruben van Vliet, en de diakenen Roelof van Wikselaar en Edwin Doeven.
 • Ouderling Nico Mantel, tevens voorzitter van onze kerkenraad, is ook aftredend. In overleg is besloten dat Nico zich in overeenstemming met de mogelijkheden die de kerkorde op dit punt biedt, herkiesbaar stelt voor een periode van 2 jaar maar zijn pastorale taken neerlegt. Als gevolg hiervan wordt Nico door de kerkenraad benoemd als ouderling met een bijzondere opdracht en zal voor zijn pastorale sectie een nieuwe broeder verkozen dienen te worden.
 • Op basis van het voorgaande hebben we de volgende open vacatures:
  • Ouderlingen: 3 vacatures
  • Evangelisatie ouderling: 1 vacature
  • Jeugdouderling: 1 vacature
  • Diakenen: 2 vacatures

De leden van de wijkgemeente worden hartelijk uitgenodigd aanbevelingen in te dienen voor deze 7 vacatures. Hierbij dient u aan te geven voor welke ambten uw aanbevelingen gelden. De kerkenraad gaat er van uit dat de door u voor te dragen broeders meelevende leden van onze gemeente zijn die de zondagse erediensten zo mogelijk twee keer bijwonen en het profiel van de wijkgemeente uitdragen. Op basis van de ingediende namen worden er door de kerkenraad voor de vacatures van ouderling en diaken dubbeltallen opgesteld. De verkiezing zal plaats vinden op D.V. maandag 11 oktober. U wordt nog nader geïnformeerd over de wijze waarop dit zal plaats vinden. Voor de verkiezing van de evangelisatie ouderling en de jeugdouderling geldt dat de kerkenraad hierin, met in achtneming van de voor deze vacatures aangedragen namen, zal benoemen.

Vanaf maandag 30 augustus tot en met woensdag 8 september kunt u namen indienen bij de wijkscriba, ouderling Leen Amersfoort, Pijlkruid 19.
De aanbevelingen kunt u indienen onder vermelding van het ambt zoals aangegeven en graag zo duidelijk vermelden om wie het gaat met naam, voornaam of voorletters en adres voor zover bekend.
Het indienen van namen per e-mail heeft de voorkeur via het adres l.amersfoort@hervormdwoudenberg.nl
Wij vragen om uw voorbede voor deze verkiezingen en bidden om Gods leiding.                                                   

353