Hervormd Woudenberg

Verkiezing Ambtsdragers

Uitslag kerkenraadsverkiezingen
Met dankbaarheid deelt de kerkenraad van wijk 2 mede dat

  • Jan Heijstek zijn verkiezing tot ouderling heeft aangenomen en dat
  • Martin Noordegraaf zijn verkiezing tot diaken heeft aangenomen.

Belijdende leden van de wijkgemeente kunnen tot en met 11 december bezwaar indienen tegen de gevolgde procedure en de bevestiging. Gemotiveerde bezwaren dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, ouderling Leen Amersfoort, Pijlkruid 19.

  • Maarten Kommers heeft zijn verkiezing tot ouderling niet kunnen aannemen.

Wij bevelen al deze broeders in uw voorbede aan.Met dankbaarheid deelt de kerkenraad mede dat Anton Munneke zijn verkiezing tot ouderling heeft aangenomen en dat Wouter Hol zijn verkiezing tot diaken heeft aangenomen.

In de vacature evangelisatie ouderling is benoemd:
Ellard de Voogd, Laan 1940-1945 43

In de vacature jeugdouderling is benoemd:
Jaap van Dam, Paulus Potterlaan 56

Beide hebben hun benoeming aangenomen!

353