Hervormd Woudenberg

Verkiezing ambtsdragers

Aan het einde van dit jaar is weer een aantal broeders van de kerkenraad aftredend. Hierna volgen per ambt de aftredende broeders en de te volgen verkiezingsprocedure.

  1. Aftredend en herkiesbaar zijn de ouderlingen J.P.M. Breugem, F. van de Lagemaat en S.P.E.L. Pirruccio (scriba), ouderling-kerkrentmeester W.H. van Essen en diaken G.H. de Soeten. Alle 5 genoemde broeders hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.
  2. Vanaf maandag 30 augustus tot en met woensdag 8 september zijn de leden van de wijkgemeente in de gelegenheid om, als men dat wenst, kandidaten voor deze 5 vacatures in te dienen. Eventuele aanbevelingen dienen gespecificeerd te worden ingeleverd met vermelding van het ambt en de vacature. Dienen vijf of meer belijdende leden een aanbeveling in voor de vacature van ouderling, ouderling-kerkrentmeester en/of diaken, dan zijn we als kerkenraad verplicht voor die vacature een dubbeltal op te stellen. Komen er geen aanbevelingen binnen, dan zijn deze broeders herkozen. Aan u als gemeente dus de overweging of het indienen van namen voor deze 5 vacatures wel echt nodig is. Gezien de vele vacatures zou uw kerkenraad het op prijs stellen dat u geen aanbevelingen indient voor de herkiesbare broeders.
  3. Aftredend en niet herkiesbaar zijn ouderling S. van den Bosch (ouderenpastoraat) en de diakenen J.C. Dees en J. van Velze. In januari van het komende jaar moeten we afscheid van hen nemen als ambtsdrager.
  4. Op basis van het voorgaande hebben we in ieder geval de volgende open vacatures. Weergegeven per ambt:
  • Ouderling ouderenpastoraat: 1 vacature
  • Diakenen: 2 vacatures

U wordt hartelijk uitgenodigd aanbevelingen in te dienen voor deze 3 vacatures. Hierbij dient u aan te geven voor welke ambten uw aanbevelingen gelden. De kerkenraad gaat er van uit, dat de door u voor te dragen broeders meelevende leden van de gemeente zijn die, bijzondere omstandigheden daargelaten, tweemaal per zondag de eredienst bijwonen, deelnemen aan het Heilig Avondmaal of begeren daaraan deel te nemen en verder het profiel van de wijkgemeente bereid zijn uit te dragen. Op basis van de ingediende namen worden er voor de vacatures voor diakenen door de kerkenraad dubbeltallen opgesteld. De verkiezing van hen zal plaatsvinden D.V. maandag 11 oktober aanstaande. Over de wijze waarop dit zal plaatsvinden zult u nog nader worden geïnformeerd. Voor de verkiezing van de ouderling ouderenpastoraat geldt een andere procedure. Deze wordt, met inachtneming van de voor deze vacature door de wijkgemeente aangedragen namen, door de kerkenraad benoemd.

Vanaf maandag 30 augustus tot en met woensdag 8 september bent u in de gelegenheid om namen in te dienen bij de wijkscriba,
ouderling S.P.E.L. Pirruccio, Henschoterlaan 38.
De aanbevelingen kunt u indienen onder vermelding van het ambt zoals hierboven aangegeven. Gaarne zo duidelijk mogelijk vermelden om wie het gaat, dus voornaam (of voorletter(s)), achternaam en adres, voor zover u bekend. Het indienen van namen via e-mail heeft de voorkeur via het volgende e-mailadres: scribawijk1@hervormdwoudenberg.nl

We bidden om de leiding van Gods Geest bij deze verkiezing en vragen ook om uw aller voorbede.

410