Hervormd Woudenberg

Verkiezing ambtsdragers

Met grote dankbaarheid aan de HEERE delen wij u mee dat broeder 
D. Lokhorst (Prangelaar 3) zijn benoeming tot ouderling-ouderenpastoraat heeft aanvaard.
We bidden hem van harte Gods zegen toe bij het toeleven naar het (opnieuw) aanvaarden van het ambt, opdat hij straks (niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest) dienen mag – tot lof van God, tot zegen van de gemeente.

De kerkenraad deelt mee dat de broeders G. Hoogenraad en C.J. Schipper hun verkiezing tot diaken hebben mogen aannemen. Daarmee zijn alle vacatures binnen onze wijkkerkenraad weer vervuld. En dat vervult ons met gepaste dankbaarheid aan de HEERE, Die mensenharten ombuigt en bereid maakt tot Zijn dienst. Hij zorgt Zelf voor Zijn gemeente.

De ‘missende’ stem bij het tellen van de stemmen op de verkiezingsavond is terecht. We meenden dat er 116 stemgerechtigden, bestaande uit aanwezigen en volmachtgevers waren, terwijl er maar 115 stemmen werden uitgebracht. Maar uiteindelijk bleek een gemeentelid dubbel te zijn geteld, omdat zij zowel op de presentielijst als bij de volmachtgevers voorkwam. Haar man bleek haar per ongeluk ook op de presentielijst te hebben geplaatst.

410