Hervormd Woudenberg

Verkiezing ambtsdragers

Aan het einde van dit jaar is weer een aantal broeders van de kerkenraad aftredend. Hierna volgen per ambt de aftredende broeders en de te volgen verkiezingsprocedure.

Aftredend en herkiesbaar zijn de ouderlingen J.N.A. den Boer,
H.M. van Egdom, G.B. Uijl, A.T. de Vreugd, J. van der Wind en jeugdouderling R.A. Driever. Alle 6 genoemde broeders hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

Van maandag 18 september t/m vrijdag 29 september zijn de leden van de wijkgemeente in de gelegenheid om, indien men dat wenst, kandidaten voor deze vacatures in te dienen. Eventuele aanbevelingen dienen gespecificeerd te worden ingeleverd met vermelding van het ambt en de vacature. Dienen vijf of meer belijdende leden een aanbeveling in voor de vacature van ouderling, dan zijn we als kerkenraad verplicht voor die vacature een dubbeltal op te stellen. Komen er geen aanbevelingen binnen, dan zijn deze broeders herkozen. Aan u als gemeente dus de overweging of het indienen van namen voor deze 6 vacatures wel echt nodig is. Gezien de vele vacatures zou uw kerkenraad het op prijs stellen dat u geen aanbevelingen indient voor de herkiesbare broeders.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn ouderlingen P. Huijser en T.M. de Leeuw, ouderlingen-kerkrentmeester M.G. Leenstra en M.A. Zandee en
diaken M.H. de Roos.
In januari van het komende jaar moeten we afscheid van hen nemen als ambtsdrager.

Door het voortijdig neerleggen van het ambt door br. L.A.J. Pots, is er daarnaast nog een 3e vacature ouderling-kerkrentmeester.

Op basis van het voorgaande hebben we in ieder geval de volgende open vacatures, weergegeven per ambt:

Ouderlingen: 2 vacatures
Ouderlingen-kerkrentmeester: 3 vacatures
Diaken: 1 vacature

U wordt hartelijk uitgenodigd aanbevelingen in te dienen voor deze
6 vacatures. Hierbij dient u aan te geven voor welke vacatures uw aanbevelingen gelden. De kerkenraad gaat er van uit, dat de door u voor te dragen broeders meelevende leden van de gemeente zijn die, bijzondere omstandigheden daargelaten, tweemaal per zondag de eredienst bijwonen, deelnemen aan het Heilig Avondmaal of begeren daaraan deel te nemen en verder het profiel van de wijkgemeente bereid zijn uit te dragen. Op basis van de ingediende namen worden er voor de vacatures door de kerkenraad dubbeltallen opgesteld.
De verkiezing van hen zal plaatsvinden D.V. maandag 23 oktober aanstaande.
Over de wijze waarop dit zal plaatsvinden zult u nog nader worden geïnformeerd.

Vanaf maandag 18 september tot en met vrijdag 29 september bent u in de gelegenheid om namen in te dienen bij de wijkscriba, ouderling S.P.E.L. Pirruccio, Henschoterlaan 38. De aanbevelingen kunt u indienen onder vermelding van het ambt zoals hierboven aangegeven. Gaarne zo duidelijk mogelijk vermelden om wie het gaat, dus voornaam (of voorletter(s)), achternaam en adres, voor zover u bekend. Vermeld als afzender uw naam en adres en eventueel de naam en het adres van mede-indieners.
Het indienen van namen via e-mail heeft de voorkeur via het volgende e-mailadres:
scribawijk1@hervormdwoudenberg.nl

 

We bidden om de leiding van Gods Geest bij deze verkiezing en vragen hiervoor ook uw voorbede.

410