Hervormd Woudenberg

Kerkenraadsverkiezingen

Verkiezing ambtsdragers
Aan het eind van dit jaar is weer een aantal broeders van de kerkenraad aftredend. Hierna volgen per ambt de aftredende broeders en de te volgen verkiezingsprocedure.

1. Aftredend en herkiesbaar zijn de ouderlingen: J.N.A. den Boer, T.M. de Leeuw, A.T. de Vreugd en J. van der Wind en
ouderling-kerkrentmeester: L.A.J. Pots. Alle 5 genoemde broeders hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

2. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de ouderlingen: C.A. van Beusekom (voorzitter), D.A. Lokhorst (scriba) en P. Scheer,
jeugdouderling: J.S. Peters; ouderlingen-kerkrentmeesters: J. van Ginkel en
D. Lokhorst en diaken: R. Wever.
In januari van het komende jaar moeten we afscheid van hen nemen als ambtsdrager.

3. De kerkenraad is voornemens om de openvallende posities voor wat betreft de functies van voorzitter en scriba in eerste instantie vanuit de bestaande kerkenraad te proberen in te vullen. Beide functies worden momenteel ingevuld door ouderlingen zonder eigen sectie. Met de voorgenomen herindeling van de secties is de verwachting dat hierdoor uiteindelijk met één ouderling minder kan worden volstaan en vooralsnog wordt daarom het aantal vacatures voor ouderling met één verminderd.

4. Op basis van het voorgaande hebben we in ieder geval de volgende open vacatures. Weergegeven per ambt:

  • ouderling: 2 vacatures
  • jeugdouderling: 1 vacature
  • ouderling-kerkrentmeester: 2 vacatures
  • diakenen: 1 vacature

Op basis van de ingediende namen worden er voor de vacatures ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diakenen door de kerkenraad dubbeltallen opgesteld. De verkiezing van hen zal plaatsvinden op D.V. maandag 14 oktober aanstaande. Voor de verkiezing van de jeugdouderling geldt een andere procedure. Deze wordt, met in acht neming van de voor deze vacatures door de wijkgemeente aangedragen namen, door de kerkenraad zelf gekozen.

We bidden om de leiding van Gods Geest bij deze verkiezing en vragen ook om uw aller voorbede.

410