Hervormd Woudenberg

Vacature ouderling scriba algemene kerkenraad – Verkiezing en benoeming
Zoals aangekondigd in de kerkbode van 19 juli jl. loopt eind 2019 de huidige ambtsperiode van de scriba AK af. In verband met de benoeming van een nieuwe scriba AK ingaande D.V. begin 2020 worden de leden van de gemeente, het betreft de leden van de beide wijkgemeenten, uitgenodigd om namen in te dienen van personen die u geschikt acht voor het ambt van ouderling met de bijzondere taak van scriba van de AK. Centraal in dit (bestuurlijke) ambt staat de coördinerende en samenbindende rol in de AK. Het meest sterk komt dat tot uitdrukking rondom de vergaderingen van zowel het groot moderamen als de algemene kerkenraad. De taakverdeling voor het AK-scribaat zal in overleg heringedeeld worden om daarmee de belasting aanzienlijk te verminderen. Tot en met vrijdag 30 augustus kunt u namen indienen bij de scriba van de AK, ouderling K.A. van den Born, Wilgenlaan 2, 3931 ZG Woudenberg. Het indienen van namen kan schriftelijk of per e-mail; e-mailadres k.a.vandenborn@hervormdwoudenberg.nl. Overeenkomstig de kerkorde zal de AK na kennisname van de ingediende namen overgaan tot verkiezing en benoeming van ouderling scriba van de algemene kerkenraad.

567