Hervormd Woudenberg

Coronacrisis

Uit het crisisteam 27-03-2021
 

Routekaart voor de kerken
Sinds 21 maart is de routekaart voor kerken beschikbaar. Deze is recent vastgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en gedeeld met de aangesloten landelijke kerken. We vinden deze routekaart een helder document en richtinggevend voor onze besluitvorming. Elke gemeente heeft nu de gelegenheid deze routekaart inpassen in de eigen concrete situatie.

Openstelling Eben Haëzer alleen tijdens de kerkdiensten
Voorlopig zien we vanwege de huidige besmettingen nog geen mogelijkheden om het aantal bezoekers van de kerkdiensten te verhogen. Toch krijgen we regelmatig signalen dat gemeenteleden het moeilijk vinden thuis – zonder contact met anderen – de erediensten online te volgen. We hebben daarom besloten om gemeenteleden de mogelijkheid te bieden de kerkdiensten online bij te wonen in Eben Haëzer. Dit kan vanaf de 1e Paasdag. Vanwege de voorzieningen die zijn aangebracht kunnen per dienst maximaal 30 gemeenteleden in de grote zaal de kerkdienst volgen samen met anderen. Wij zijn van mening dat dit veilig kan wanneer alle basismaatregelen worden gehouden. Dit geldt voor de beide morgendiensten en de middagdienst. Tijdens de avonddienst worden jongeren t/m 21 jaar uitgenodigd via de jeugdouderlingen om samen de dienst in Eben Haëzer te volgen. Dit met het oog op de onderlinge contacten.

Deze mogelijkheid betekent voor de gemeente het volgende:

 1. Gemeenteleden die hiervan al met de Paasdagen gebruik willen maken geven dit eenmalig door aan de scriba van de wijk en wel uiterlijk dinsdag, 30 maart 2021.

E-mailadres scriba wijk 1: s.p.e.l.pirruccio@hervormdwoudenberg.nl

E-mailadres scriba wijk 2: l.amersfoort@hervormdwoudenberg.nl

 1. Anderen kunnen dit ook later aangeven, maar dan kan dit niet gerealiseerd worden tijdens de Paasdagen. Ook dit behoeft maar 1 keer.
 2. Bij opgave dient de volgende informatie te worden verstrekt:
 • Naam en adres;
 • Hetzelfde emailadres, waarbij u bekend bent bij kerktijd.nl;
 • Het aantal personen;
 • Indien gewenst de voorkeur voor wijk.
 1. De scribae zullen een lijst aanleggen, waarna u via kerktijd.nl wordt uitgenodigd.
 2. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, komt dit niet in de plaats van het bezoeken van de kerkdienst in de kerk. Het is een extra aanbod.
 3. Er is een kerkenraadslid aanwezig voor de triage, het toewijzen van de plaats, naleving van de basisregels tijdens/rondom samenkomst, ventileren, en waar mogelijk schoonmaken.

In een volgende vergadering van het crisisteam wordt deze mogelijkheid geëvalueerd en zal dus worden beoordeeld of dit experiment al dan niet zal worden gecontinueerd.

Viering Heilig Avondmaal
In de laatste week van november 2020 kon het Heilig Avondmaal weer worden gevierd. Aan de commissie die dit toen heeft georganiseerd is gevraagd om opnieuw de mogelijkheden na te gaan om het Heilig Avondmaal te vieren medio april 2021 e dit vervolgens te organiseren. U wordt hierover t.a.t. geïnformeerd.

 
Bezoek kerkdiensten:

 1. De invoering van de avondklok heeft gelukkig geen negatieve consequenties voor het houden van de kerkdiensten om 18.30 uur.
 2. Per dienst worden er in beide wijken max. 30 gemeenteleden toegelaten (inclusief kinderen, excl. personeel). Opgave via kerktijd.nl.
 3. Het personeel komt alleen (koster, organist, torendienst, kerkenraadsleden, predikant).
 4. De kerkgangers die zijn uitgenodigd worden door de koster op volgorde van binnenkomst naar de banken gebracht. De kerk wordt opgevuld volgens richtlijnen waarbij we vermijden dat de kerkgangers kort langs elkaar moeten passeren.
 5. De aanwezige gemeenteleden zingen niet.
 • In wijk 1 worden psalmen ten gehore gebracht via YouTube e.d. Thuis kan dan iedereen meezingen om zo de betrokkenheid te vergroten.
 • In wijk 2 zal door maximaal 2 personen gezongen worden. Om de veiligheid te garanderen is een scherm met plexiglas geplaatst en worden de eerste rijen van het middenschip vrij gehouden. Zo kunnen ook degenen die thuis meeluisteren meezingen en optimaal betrokken zijn.
 1. Deze regels gelden tot zo lang dit nodig is.Gang van zaken collecten - introductie Appostel app

Helaas is de coronacrisis nog niet voorbij en ziet het er naar uit dat wij ook als kerkelijke gemeente nog geruime tijd met beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 rekening hebben te houden.

 

Tot op heden kan als het gaat om de collecten digitaal worden gecollecteerd via de QR-code die tijdens de kerkdiensten in beeld wordt gebracht. Ook bestaat nog de mogelijkheid van het aanschaffen van collectenbijdragen via de webshop van onze gemeente en het overmaken van geld naar de bankrekening van de diaconie en/of de kerk(renmeesters). 

 

Aangezien de QR-code alleen tijdens de kerkdiensten in beeld is, is het niet mogelijk doordeweeks de collectenbijdragen digitaal over te maken.

 

Het is daarom dat onze gemeente per direct in navolging van vele andere gemeenten ook de Appostel app introduceert voor de collectenbijdragen. Via deze app kunnen u en jij op een gemakkelijke manier zowel op de zondag als doordeweeks per individuele collecte giften doen. Appostel is te downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunnen u en jij in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. Om de transactiekosten te drukken wordt geadviseerd een tegoed aan te schaffen van waaruit wekelijks per individuele collecte de collectenbijdragen kunnen worden gedaan. Op de site van onze gemeente wordt een handleiding geplaatst waarmee stap voor stap de Appostel app kan worden geïnstalleerd.

 

De Appostel app kent nog andere handige gebruiksmogelijkheden. In de komende tijd zal worden bezien of van deze opties gebruik zal worden gemaakt. U en jij worden hierover vanzelfsprekend geïnformeerd.

 

Wij zijn ons bewust dat niet iedereen over een computer beschikt of ermee overweg kan. Daarom blijft staan wat eerder is gecommuniceerd dat de wijkouderling kan worden gebeld voor het ophalen van collectenbonnen en giften.

 

Tot slot vragen wij u en jou de coronacrisis en allen die hieronder op welke manier dan ook gebukt gaan in uw en jouw voorbeden te gedenken. Laten wij in afhankelijkheid van onze Schepper omzien naar elkaar zowel binnen als buiten onze gemeente en elkaar waar mogelijk tot steun en hulp zijn.

Lees hier de handleiding bij de app
Communicatie inrichting en uitzending kerkdiensten
Wij informeren u nu over de wijze van digitale inschrijving voor uw aanwezigheid bij de kerkdiensten. Er is gekozen voor het online registratie- en reserveringssysteem: "kerktijd.nl". Dit systeem is ontwikkeld voor kerkelijke gemeenten en voldoet het meest aan de door de Algemene Kerkenraad gestelde vereisten; waaronder de mogelijkheid voor een keuze van de wijk en/of de ochtend- of avonddienst. “Kerktijd.nl” is een eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail krijgt.
Lees  hier... meer informatie ivm het gebruik van "kerktijd.nl"
De diensten
Zoals eerder gemeld, is de Dorpskerk gesloten voor alle publieke samenkomsten vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, vooralsnog zal dat tot en met 1 juni DV het geval zijn. U kunt dus helaas niet naar de kerk komen voor de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen en middag/avond. Toch gaan onze diensten wel door! De kerkenraden en predikanten zullen samenkomen in verbondenheid met de gemeente via 
kerkdienstgemist.nl en  YouTube
We roepen u ertoe op via de technische hulpmiddelen deel te nemen aan de diensten, zo delen we met elkaar in het Woord, gebed en zegen, ook als we op verschillende plaatsen verblijven. De inzameling van de offergaven is een wezenlijk onderdeel van de eredienst, helaas kunnen we de inzameling nu niet faciliteren, hiervoor zullen op een later moment uw aandacht vragen.
Mocht u gemeenteleden kennen die niet bekend zijn met kerkdienstgemist of YouTube, maar de deze dienst zondag wel willen gebruiken, mogen we jullie dan vragen om naar deze mensen om te kijken en het voor hen te regelen? Hartelijk dank alvast!
De kerkenraden wensen iedereen op zijn of haar plaats een goede en gezegende zondag toe!
 
Brief van onze Burgemeester en de gemeenteraad

Aan alle leden van de kerken,

Geen feestelijke samenkomst op Paasmorgen dit jaar maar als Woudenbergse kerken maakt u het wel mogelijk om in verbondenheid op afstand met elkaar het Paasfeest te vieren.
Graag spreek ik als uw burgemeester mijn grote waardering uit voor het offer dat u als kerken bracht door niet meer samen te komen in de kerkdiensten. Dat offer is gericht op bescherming tegen verspreiding van het coronavirus maar wat is dit ingrijpend. Ik sprak inwoners die de oorlog meegemaakt hebben en voor wie de kerkgang in die tijd juist houvast bood.
Met elkaar zitten we in een tijd waarvan je niet wist dat die komen zou. Steeds meer mensen om ons heen zijn besmet en wat zijn er veel zorgen om geliefden in het ziekenhuis. Je kunt er niet naar toe en je weet niet of het goed komt. Corona is verraderlijk. Het kan mild verlopen maar ook zomaar keihard toeslaan. Hoe dichterbij dit komt hoe beklemmender dit is.
Onzekerheid over wat ons nog te wachten staat kan ik niet wegnemen. Maar als lokale overheid doen we er alles aan om Woudenberg te helpen in deze crisistijd. Alle maatregelen helpen alleen als wij ons hier met elkaar aan houden. Maar dat betekent isolatie en eenzaamheid voor heel veel mensen, vooral onze ouderen.
Dan is niet alleen een prachtig initiatief van de kerken en christelijke organisaties om lokale hulpinitiatieven bij elkaar te brengen! Er is veel aanbod en ik hoop dat de hulpvragers hier ook terecht komen.
Vieren van het Paasfeest gaat door: feest van nieuw leven, de opstanding van Jezus – een prachtig houvast in deze tijd van onzekerheid.
Namens de gemeenteraad en het gemeentebestuur wens ik u allen in het licht van de Paasboodschap wijsheid, gezondheid en bemoediging toe.
Burgemeester Titia Cnossen
9 april 2020
Hulp tijdens de crisis
In samenwerking met een team vrijwilligers bieden wij, een helpende hand aan de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid in onze gemeente.
Vanuit de overheid wordt deze mensen aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven, maar dat is niet altijd mogelijk. Door middel van het doen van boodschappen of door het aanbieden van andere diensten werken wij graag mee, zodat u zich hier niet druk om hoeft te maken.
Heeft u door de Coronacrisis financiële zorgen, neem dan contact op met de diaken van uw wijk.
Bent u of kent u iemand die van deze diensten gebruik zou willen maken, dan kunt u mailen of bellen/appen naar:
Marit Breugem: maritbreugem@hotmail.com; tel: 06-11165522
of diaken
Rinke Schuitemaker: h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl 
tel: 06-31005252
Pastoraat wijk 1 tijdens de crisis
Om het risico op besmetting met het coronavirus te verlagen en verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan, worden de huisbezoeken begrijpelijkerwijs voorlopig opgeschort. Tegelijk: Als u behoefte hebt aan pastoraal meeleven, of als er andere zorgen zijn die u wilt delen, leg dan gerust (!) contact met uw wijkouderling of predikant. Via de telefoon is er gelukkig veel mogelijk.

Pastoraat wijk 2 tijdens de crisis
Om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te maken zal het bezoekwerk voorlopig tot een strikt minimum worden beperkt. Hopelijk hebt u hiervoor begrip. Mocht u om welke reden dan ook toch contact wensen of nodig hebben, neem dan telefonisch contact op met uw wijkouderling, de predikant Ds. Wessels(Tel. 033-2862764), of een lid van Team Luisterend Oor (zie voor gegevens de website).
PERSBERICHT vrijdag 13 maart 2020

De Hervormde Gemeente Woudenberg treft maatregelen volgens de richtlijnen van de landelijke overheid en van de PKN in de coronacrisis. Dit raakt de erediensten en overige activiteiten waar mensen samenkomen. In ons geval betreft dit met name Eben-Haëzer.

In ieder geval tot D.V. 6 april zijn er in onze kerk geen kerkdiensten waar bezoekers welkom zijn. De diensten worden wel gehouden en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De informatie over de diensten blijft via de gebruikelijke kanalen tot de gemeente komen.

Voor Eben-Haëzer geldt dat dit gebouw eveneens tot D.V. 6 april gesloten zal zijn. Dit geldt voor alle duidelijkheid ook voor de bibliotheek. Een uitzondering hierop vormen het Diaconaal Maatschappelijk Werk en de voedselbank.

De gemeente wordt verzocht om de inhoud van dit bericht te verspreiden onder hen die niet over de moderne communicatiemiddelen beschikken.

De ontwikkelingen worden uiteraard op de voet gevolgd. Geadviseerd wordt de komende tijd met enige regelmaat de website hervormdwoudenberg.nl te bezoeken voor het geval de situatie wijzigt.

588