Hervormd Woudenberg

Coronacrisis

Extra maatregelen per 17-01-2021

Vanwege de zorgelijke ontwikkelingen en de besmettingen, die mede door de Britse variant weer oplopen, hebben we helaas nog verdere maatregelen moeten nemen.

De maatregelen variëren per wijk.

Wijk 1.

Vanaf a.s. zondag tot zondag, 14 februari a.s. wordt door de gemeente niet meer gezongen. Gezocht wordt naar alternatieven. Het aantal gemeenteleden dat de dienst kan bezoeken blijft gehandhaafd. 

Wijk 2.

Op zondag, 17 januari a.s. wordt er in de morgendienst niet gezongen. In de middagdienst zal vanwege het dopen bij binnenkomst psalm 105:5 worden gezongen en na de doop Psalm 134:3 door Linda de Kruif.

Omdat er al gemeenteleden zijn uitgenodigd zullen de beide diensten door hen kunnen worden bezocht.

Vanaf 24 januari worden de diensten geheel online gehouden, dus zonder bezoekers. Wel zal er worden gezongen door 1 of 2 leden van de zanggroep die plaats zullen nemen vóór het podium.

 

We beseffen dat dit zeer ingrijpende besluiten zijn, maar noodzakelijk. Veiligheid en verantwoordelijkheid waren voor beide wijken aanleiding deze keuzes te maken.
 

Het crisisteam zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Bidt met ons om Gods ontferming en bescherming.
Maatregelen 15-12-2020
Het zal niemand ontgaan zijn dat de nieuwe lockdown, die vanaf 15 december 2020 is ingesteld, stevige consequenties heeft voor de samenleving. In de pers en de kerkelijke organen is hier al veel over gepubliceerd. Het crisisteam heeft met betrekking tot de kerkdiensten en het gebruik van Eben Haëzer de volgende besluiten genomen.

Bezoek kerkdiensten

  1. Per dienst worden max. 30 gemeenteleden toegelaten (inclusief kinderen, excl. personeel). Dit geldt ook voor de viering van het kerstfeest voor de zondagsschool.
  2. Het personeel komt alleen (koster, organist, torendienst, kerkenraadsleden, predikant).
  3. De kerkgangers die zijn uitgenodigd worden door de koster op volgorde van binnenkomst naar de banken gebracht. De kerk wordt opgevuld volgens richtlijnen waarbij we vermijden dat de kerkgangers kort langs elkaar moeten passeren.
  4. De gemeentezang wordt beperkt tot 5 voorzangers of alleen eerste rij van het middenschip en/of kerkenraad. De voorste rijen in zijbeuken en anderen zingen dus NIET mee!! (hoe moeilijk dit ook is).
  5. Deze regels gelden vanaf 20 december 2020 tot 12 januari 2021, tenzij we in deze periode genoodzaakt zijn een gewijzigd besluit te nemen indien de omstandigheden daarom vragen. In de week daarna evalueert het crisisteam deze maatregelen.

Gebruik Eben Haëzer.

  1. Eben Haëzer wordt gesloten vanaf heden voor alle activiteiten en vergaderingen.
  2. Een uitzondering geldt voor de voedselbank en het spreekuur voor het diaconaal maatschappelijk werk.

Wij beseffen dat hiermee opnieuw beperkingen worden ingesteld in een periode van het jaar waar ontmoeting en viering zo belangrijk is. Dit vergt veel van iedereen, hoewel er altijd mensen zijn die extra worden getroffen. We kennen allen de voorbeelden. We dragen de gemeente op in ons gebed tot God om kracht, wijsheid en Zijn aanwezigheid. Wilt u ook zelf creatieve mogelijkheden aanwenden om elkaar te steunen en te bemoedigen.
Gang van zaken collecten - introductie Appostel app

Helaas is de coronacrisis nog niet voorbij en ziet het er naar uit dat wij ook als kerkelijke gemeente nog geruime tijd met beperkende maatregelen als gevolg van COVID-19 rekening hebben te houden.

 

Tot op heden kan als het gaat om de collecten digitaal worden gecollecteerd via de QR-code die tijdens de kerkdiensten in beeld wordt gebracht. Ook bestaat nog de mogelijkheid van het aanschaffen van collectenbijdragen via de webshop van onze gemeente en het overmaken van geld naar de bankrekening van de diaconie en/of de kerk(renmeesters). 

 

Aangezien de QR-code alleen tijdens de kerkdiensten in beeld is, is het niet mogelijk doordeweeks de collectenbijdragen digitaal over te maken.

 

Het is daarom dat onze gemeente per direct in navolging van vele andere gemeenten ook de Appostel app introduceert voor de collectenbijdragen. Via deze app kunnen u en jij op een gemakkelijke manier zowel op de zondag als doordeweeks per individuele collecte giften doen. Appostel is te downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunnen u en jij in de app onze gemeente koppelen en is de app gereed voor gebruik. Om de transactiekosten te drukken wordt geadviseerd een tegoed aan te schaffen van waaruit wekelijks per individuele collecte de collectenbijdragen kunnen worden gedaan. Op de site van onze gemeente wordt een handleiding geplaatst waarmee stap voor stap de Appostel app kan worden geïnstalleerd.

 

De Appostel app kent nog andere handige gebruiksmogelijkheden. In de komende tijd zal worden bezien of van deze opties gebruik zal worden gemaakt. U en jij worden hierover vanzelfsprekend geïnformeerd.

 

Wij zijn ons bewust dat niet iedereen over een computer beschikt of ermee overweg kan. Daarom blijft staan wat eerder is gecommuniceerd dat de wijkouderling kan worden gebeld voor het ophalen van collectenbonnen en giften.

 

Tot slot vragen wij u en jou de coronacrisis en allen die hieronder op welke manier dan ook gebukt gaan in uw en jouw voorbeden te gedenken. Laten wij in afhankelijkheid van onze Schepper omzien naar elkaar zowel binnen als buiten onze gemeente en elkaar waar mogelijk tot steun en hulp zijn.

Lees hier de handleiding bij de app
Nieuwste bericht Algemene Kerkenraad in verband met de maatregelen vanwege coronacrisis.
De algemene kerkenraad heeft vanwege de zorgelijke ontwikkelingen rond de coronacrisis en de ontvangen adviezen van de PKN helaas een aantal vervelende beslissingen moeten nemen. We beseffen dat dit opnieuw veel van u en ons allen vraagt, maar het is noodzakelijk om onze verantwoordelijkheid voor elkaar en onze samenleving te nemen.
Lees  hier...het gehele bericht
Communicatie inrichting en uitzending kerkdiensten
Wij informeren u nu over de wijze van digitale inschrijving voor uw aanwezigheid bij de kerkdiensten. Er is gekozen voor het online registratie- en reserveringssysteem: "kerktijd.nl". Dit systeem is ontwikkeld voor kerkelijke gemeenten en voldoet het meest aan de door de Algemene Kerkenraad gestelde vereisten; waaronder de mogelijkheid voor een keuze van de wijk en/of de ochtend- of avonddienst. “Kerktijd.nl” is een eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail krijgt.
Lees  hier... meer informatie ivm het gebruik van "kerktijd.nl"
Uw aanwezigheid bij de kerkdienst:
veiligheidsinstructie/ RIVM-voorwaarden leest u  hier...


Lees  hier... de berichtgeving voor personen boven de 70
Woord van bemoediging
L.s.,
Langs deze weg ontvangt u een Woord van bemoediging namens het moderamen van de Generale Synode van onze kerk. Als moderamen willen we u en onze gemeenteleden bemoedigen in de situatie waarin we terecht zijn gekomen. 
Namens het moderamen van de Generale Synode,
Ds. Marco Batenburg, preses

De bemoediging leest u hier...
Gebruiksplan Dorpskerk Woudenberg tijdens coronacrisis
Dit gebruiksplan is opgesteld door het college van kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Woudenberg ten behoeve van het in beperkte bezetting mogen houden van erediensten per 1 juli 2020. Het betreft alleen het gebruik van de kerk.
Het gebruik van het verenigingsgebouw Eben-Haëzer dan wel evenementen onder verantwoordelijkheid van de hervormde gemeente Woudenberg elders vallen niet onder het regiem van dit gebruiksplan.
Lees  hier...  het gehele gebruiksplan
Voorlopig beleid inrichting en uitzending kerkdiensten 
Hoewel we betreuren dat de gemeente niet voluit fysiek aanwezig kan en mag zijn tijdens de kerkdiensten en gemeentezang moet worden vermeden, heeft onze zorg en verantwoordelijkheid voor de gezondheid van ons allen de eerste en hoogste prioriteit. Daarnaast zijn we blij dat er weer doopdiensten mogen worden gehouden.
De ontwikkelingen rond het verloop en verspreiding van het coronacrisis leiden dus steeds tot wijzigingen, die wij nauwlettend volgen.
De beide wijkkerkenraden hebben in overleg met het college van kerkrentmeesters en rekening houdend met het hierboven genoemde, een aantal met elkaar samenhangende besluiten genomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende periode zullen deze besluiten worden geëvalueerd en zonodig worden herzien.
Lees hier meer...
Eben Haezer
Belangrijk! Bij het opstarten van de activiteiten in Eben-Haëzer wordt u/worden jullie dringend verzocht goede nota te nemen van de volgende punten:
1)      Alle bezoekers voor EH die per fiets komen worden verzocht uitsluitend via de grote hekken, ingang Middenstraat naar de fietsenstalling te gaan. Daarna via de lange zijde langs EH richting Schoutstraat/hoofdingang te lopen en dan door de hoofdingang EH te betreden.
2)      Het smalle pad langs EH wordt dus éénrichtingsverkeer en uitsluitend te gebruiken door voetgangers vanaf fietsenhok naar Schoutstraat/hoofdingang EH.
3)      Als u/jullie EH binnenkomen houdt dan in alle gevallen 1.5 mtr. afstand! Wacht eventueel buiten tot je veilig naar binnen kunt. Kijk dan goed naar welke zaal je moet en houd je aan de aangegeven looprichting. Deze is voor zaal 1, 2 en 3 (bibliotheek) bij binnenkomst direct rechts aanhouden, voor zaal 4 schuin rechts vooruit via de dubbele deuren deze zaal betreden en voor zaal 5,6 en 8 (bovenzaal) strak links via smalle pad tussen muur/kapstokken en boekenkasten rechtdoor smalle gang inlopen naar de betreffende zaal.  
4)      Op de deuren van alle zalen staat aangegeven hoeveel personen maximaal met inachtneming van de 1.5 mtr. afstand regel naar binnen mogen. De leiding van de diverse clubs/verenigingen zijn verantwoordelijk voor het aantal en gedrag van de betreffende personen in de zalen en ook voor het desinfecteren van de deurknoppen e.d na afloop van de bijeenkomst! In alle zalen staat bij de ingang desinfectie materiaal voor handen en overige zaken klaar. Stoelen en tafels mogen in principe niet verplaatst worden!
5)      Na afloop bijeenkomst EH verlaten: Zaal 1, 2 en 3 direct linksaf naar schuifdeuren/hoofdtoegang EH en dan, indien nodig buitenom via Middenstraat naar fietsenstalling en via Middenstraat ook weer EH-terrein verlaten dus NIET via smalle pad langs EH naar voorzijde/Schoutstraat lopen en/of fietsen! Zaal 5, 6 en 8 uitsluitend via achterzijde (eventueel naar fietsenstalling) en dan via grote hekken/Middenstraat terrein verlaten, dus NIET langs smalle pad naar Schoutstraat/voorzijde EH! en zaal 4 in principe ook via de achteruitgangen EH verlaten naar fietsenstalling en/of auto en dan via Middenstraat weggaan (eventueel via dubbel deuren naar de hal en dan via schuifdeuren/hoofdtoegang EH naar buiten/parkeerplaats van de auto al;s de drukte in de hal dit toelaat). 
LET OP: Bij weggaan dus ook NIET via het smalle pad langs EH naar de fietsenstalling lopen en/of van fietsenstalling weer naar voorzijde EH/Schoutstraat lopen en/of fietsen!!  

Als er iets niet duidelijk is mag u mij altijd bellen:06-51593905

Koos van der Wind, mede namens college van Ouderlingen kerkrenmeesters.
Collectebijdrage
Beste gemeenteleden,
Nu wij als gemeente als gevolg van het Coronavirus niet meer in onze kerk kunnen samenkomen, behoort ook het houden van de collectes tijdens de erediensten niet meer tot de mogelijkheden.
Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters hebben zich over de ontstane situatie beraden en bieden de gelegenheid om digitaal de dienst der offeranden te continueren. Dit naast de al bestaande optie van het aanschaffen van collectebonnen.
U en jij kunnen bijdragen via de collectebijdragen in onze webshop, deze zijn te vinden door te klikken op deze
Collecte-link Ook kunt u uw bijdrage doen door op de volgende link te klikken Samen Goed Doen
U en jij kunnen de bijdrage per zondag of in één keer voor een aantal zondagen overmaken.

Een andere mogelijkheid is om thuis met een spaarpotje contant geld of collectebonnen te sparen. Wanneer we na deze crisis weer kunnen samenkomen in onze kerk krijgt u de gelegenheid om de gespaarde collecte af te zonderen. De ontvangen bijdragen zullen via een door het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters te bepalen verdeelsleutel over de collectedoelen worden verdeeld. Wij hopen op deze manier in deze bijzondere omstandigheden ook in dit aspect van gemeentezijn te hebben voorzien.

Meer nog dan om uw financiële bijdrage vragen wij om gebed. Gebed voor allen die op welke wijze en waar dan ook door het Coronavirus zijn of worden getroffen en of onze God en Vader dit virus een halt wil toeroepen.

In verbondenheid met Christus en met u en jou als gemeentelid.
Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.”
De diensten
Zoals eerder gemeld, is de Dorpskerk gesloten voor alle publieke samenkomsten vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, vooralsnog zal dat tot en met 1 juni DV het geval zijn. U kunt dus helaas niet naar de kerk komen voor de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen en middag/avond. Toch gaan onze diensten wel door! De kerkenraden en predikanten zullen samenkomen in verbondenheid met de gemeente via 
kerkdienstgemist.nl en  YouTube
We roepen u ertoe op via de technische hulpmiddelen deel te nemen aan de diensten, zo delen we met elkaar in het Woord, gebed en zegen, ook als we op verschillende plaatsen verblijven. De inzameling van de offergaven is een wezenlijk onderdeel van de eredienst, helaas kunnen we de inzameling nu niet faciliteren, hiervoor zullen op een later moment uw aandacht vragen.
Mocht u gemeenteleden kennen die niet bekend zijn met kerkdienstgemist of YouTube, maar de deze dienst zondag wel willen gebruiken, mogen we jullie dan vragen om naar deze mensen om te kijken en het voor hen te regelen? Hartelijk dank alvast!
De kerkenraden wensen iedereen op zijn of haar plaats een goede en gezegende zondag toe!
 
Brief van onze Burgemeester en de gemeenteraad

Aan alle leden van de kerken,

Geen feestelijke samenkomst op Paasmorgen dit jaar maar als Woudenbergse kerken maakt u het wel mogelijk om in verbondenheid op afstand met elkaar het Paasfeest te vieren.
Graag spreek ik als uw burgemeester mijn grote waardering uit voor het offer dat u als kerken bracht door niet meer samen te komen in de kerkdiensten. Dat offer is gericht op bescherming tegen verspreiding van het coronavirus maar wat is dit ingrijpend. Ik sprak inwoners die de oorlog meegemaakt hebben en voor wie de kerkgang in die tijd juist houvast bood.
Met elkaar zitten we in een tijd waarvan je niet wist dat die komen zou. Steeds meer mensen om ons heen zijn besmet en wat zijn er veel zorgen om geliefden in het ziekenhuis. Je kunt er niet naar toe en je weet niet of het goed komt. Corona is verraderlijk. Het kan mild verlopen maar ook zomaar keihard toeslaan. Hoe dichterbij dit komt hoe beklemmender dit is.
Onzekerheid over wat ons nog te wachten staat kan ik niet wegnemen. Maar als lokale overheid doen we er alles aan om Woudenberg te helpen in deze crisistijd. Alle maatregelen helpen alleen als wij ons hier met elkaar aan houden. Maar dat betekent isolatie en eenzaamheid voor heel veel mensen, vooral onze ouderen.
Dan is niet alleen een prachtig initiatief van de kerken en christelijke organisaties om lokale hulpinitiatieven bij elkaar te brengen! Er is veel aanbod en ik hoop dat de hulpvragers hier ook terecht komen.
Vieren van het Paasfeest gaat door: feest van nieuw leven, de opstanding van Jezus – een prachtig houvast in deze tijd van onzekerheid.
Namens de gemeenteraad en het gemeentebestuur wens ik u allen in het licht van de Paasboodschap wijsheid, gezondheid en bemoediging toe.
Burgemeester Titia Cnossen
9 april 2020
Hulp tijdens de crisis
In samenwerking met een team vrijwilligers bieden wij, een helpende hand aan de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid in onze gemeente.
Vanuit de overheid wordt deze mensen aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven, maar dat is niet altijd mogelijk. Door middel van het doen van boodschappen of door het aanbieden van andere diensten werken wij graag mee, zodat u zich hier niet druk om hoeft te maken.
Heeft u door de Coronacrisis financiële zorgen, neem dan contact op met de diaken van uw wijk.
Bent u of kent u iemand die van deze diensten gebruik zou willen maken, dan kunt u mailen of bellen/appen naar:
Marit Breugem: maritbreugem@hotmail.com; tel: 06-11165522
of diaken
Rinke Schuitemaker: h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl 
tel: 06-31005252
Pastoraat wijk 1 tijdens de crisis
Om het risico op besmetting met het coronavirus te verlagen en verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan, worden de huisbezoeken begrijpelijkerwijs voorlopig opgeschort. Tegelijk: Als u behoefte hebt aan pastoraal meeleven, of als er andere zorgen zijn die u wilt delen, leg dan gerust (!) contact met uw wijkouderling of predikant. Via de telefoon is er gelukkig veel mogelijk.

Pastoraat wijk 2 tijdens de crisis
Om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te maken zal het bezoekwerk voorlopig tot een strikt minimum worden beperkt. Hopelijk hebt u hiervoor begrip. Mocht u om welke reden dan ook toch contact wensen of nodig hebben, neem dan telefonisch contact op met uw wijkouderling, de predikant Ds. Wessels(Tel. 033-2862764), of een lid van Team Luisterend Oor (zie voor gegevens de website).
PERSBERICHT vrijdag 13 maart 2020

De Hervormde Gemeente Woudenberg treft maatregelen volgens de richtlijnen van de landelijke overheid en van de PKN in de coronacrisis. Dit raakt de erediensten en overige activiteiten waar mensen samenkomen. In ons geval betreft dit met name Eben-Haëzer.

In ieder geval tot D.V. 6 april zijn er in onze kerk geen kerkdiensten waar bezoekers welkom zijn. De diensten worden wel gehouden en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De informatie over de diensten blijft via de gebruikelijke kanalen tot de gemeente komen.

Voor Eben-Haëzer geldt dat dit gebouw eveneens tot D.V. 6 april gesloten zal zijn. Dit geldt voor alle duidelijkheid ook voor de bibliotheek. Een uitzondering hierop vormen het Diaconaal Maatschappelijk Werk en de voedselbank.

De gemeente wordt verzocht om de inhoud van dit bericht te verspreiden onder hen die niet over de moderne communicatiemiddelen beschikken.

De ontwikkelingen worden uiteraard op de voet gevolgd. Geadviseerd wordt de komende tijd met enige regelmaat de website hervormdwoudenberg.nl te bezoeken voor het geval de situatie wijzigt.

588