Hervormd Woudenberg

Coronacrisis

Uit het crisisteam 25-06-2021

We zijn opnieuw God dankbaar dat het aantal coronabesmettingen verder daalt en de overheid verdere versoepelingen heeft afgekondigd. Dit betekent dat het crisisteam ook de maatregelen voor het bijwonen van de kerkdiensten kan verruimen, waarbij we aansluiten bij de adviezen van het CIO en de PKN.
Helaas zijn er nieuwe besmettingen vanwege het feit dat vakantiegasten zich in het buitenland niet aan regels houden en besmet terugkomen. Met name de Deltavariant van het virus is een groot risicofactor. Alertheid blijft geboden.

Concreet betekent dit vanaf zondag 27 juni het volgende.

Aantal kerkgangers per dienst

 • Gezien de grootte van onze kerk mogen we het maximum aantal zitplaatsen benutten. Wel dient de 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te worden gehandhaafd.
 • Aanmelding blijft dus noodzakelijk evenals de triage bij binnenkomst van de kerk. De 1e en de 3e dienst duurt maximaal 70 minuten om de hygiënemaatregels te kunnen toepassen, te ventileren enz.
 • U wordt dus nog steeds uitgenodigd via kerktijd.nl. Wilt u hier z.s.m. op reageren?
 • Voor de jeugd worden 20 plaatsen in de zijbeuk gereserveerd. Voor hen geldt de afstandsregel niet. Dit gaat in op 4 juli 2021.
 • In tegenstelling tot eerdere berichten zijn vakantiegangers helaas niet welkom. We geven de eigen gemeenteleden zoveel mogelijk gelegenheid om de kerkdienst te bezoeken.
 • Wanneer de kerk vol is, kan worden uitgeweken naar Eben Haëzer.
 • Mondkapjes zijn niet langer verplicht.

Eben Haëzer

 • De mogelijkheid bestaat dus om de diensten in E.H. bij te wonen..
 • Er is weer ruimte voor oppas.
 • De bibliotheek is al vanaf 2 mei weer open.
 • Kerkelijke vergaderingen mogen weer fysiek plaatsvinden uiteraard met in achtneming van de basisregels.

Zang tijdens de kerkdiensten

Zingen is weer mogelijk. De Ionisatie die is aangebracht helpt hierbij. Toch zal er nog een minder aantal psalmen/liederen worden gezongen. Het college van kerkrentmeesters blijft metingen verrichten met als doel optimale luchtkwaliteit te garanderen.

Verenigingen, catechese, kringwerk enz.

Hierover volgt na de zomervakantie bericht.

Verzoek aan de gemeente

 • U wordt verzocht tijdig te reageren op een uitnodiging. Het komt nog teveel voor dat gemeenteleden die zijn uitgenodigd niet komen. Dat is jammer voor anderen. Graag uw aandacht hiervoor.
 • Ook verzoeken wij u op tijd te komen om opstoppingen te voorkomen bij de triage.
 • De koster bepaalt wanneer de kerk vol is. Wij vragen hiervoor begrip omdat we niet precies kunnen uitgaan van vaste aantallen. Het maakt nogal verschil uit hoe de samenstelling is van de gezinnen, of men met twee personen komt of alleen. Wij houden per week bij hoe we met behoud van de regelgeving optimaal van de ruimte in de kerk gebruik kunnen maken. Daarom is het ook nodig dat u zich tijdig afmeldt en of meedeelt dat u met minder personen komt dan dat u hebt aangegeven.
 • Wilt u bij het verlaten van de kerk rekening houden met het houden van voldoende afstand. Nu er geen mondkapjes verplicht meer zijn, is deze regel van belang.

Woudenberg, 25 juni 2021.


Het gebruiksplan voor de kerk en de 'Routekaart voor kerken' kunt u hier... lezen.

Lees hier... de handleiding bij de Appostel-appBezoek kerkdiensten:
De kerkgangers die zijn uitgenodigd worden door de koster op volgorde van binnenkomst naar de banken gebracht. De kerk wordt opgevuld volgens richtlijnen waarbij we vermijden dat de kerkgangers kort langs elkaar moeten passeren.

De aanwezige gemeenteleden zingen niet.

 • In wijk 1 worden psalmen ten gehore gebracht via YouTube e.d. Thuis kan dan iedereen meezingen om zo de betrokkenheid te vergroten.
 • In wijk 2 zal door maximaal 2 personen gezongen worden. Om de veiligheid te garanderen is een scherm met plexiglas geplaatst en worden de eerste rijen van het middenschip vrij gehouden. Zo kunnen ook degenen die thuis meeluisteren meezingen en optimaal betrokken zijn.


Communicatie inrichting en uitzending kerkdiensten
Wij informeren u nu over de wijze van digitale inschrijving voor uw aanwezigheid bij de kerkdiensten. Er is gekozen voor het online registratie- en reserveringssysteem: "kerktijd.nl". Dit systeem is ontwikkeld voor kerkelijke gemeenten en voldoet het meest aan de door de Algemene Kerkenraad gestelde vereisten; waaronder de mogelijkheid voor een keuze van de wijk en/of de ochtend- of avonddienst. “Kerktijd.nl” is een eerlijk en roulerend uitnodigingssysteem waarin iedereen evenveel kans heeft om een kerkdienst te bezoeken. Het systeem houdt zelf bij wie het langst geen kerkdienst heeft bezocht en daarom als eerste een uitnodigingsmail krijgt.
Lees  hier... meer informatie ivm het gebruik van "kerktijd.nl"De diensten
Zoals eerder gemeld, is de Dorpskerk gesloten voor alle publieke samenkomsten vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, vooralsnog zal dat tot en met 1 juni DV het geval zijn. U kunt dus helaas niet naar de kerk komen voor de wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen en middag/avond. Toch gaan onze diensten wel door! De kerkenraden en predikanten zullen samenkomen in verbondenheid met de gemeente via 
kerkdienstgemist.nl en  YouTube
We roepen u ertoe op via de technische hulpmiddelen deel te nemen aan de diensten, zo delen we met elkaar in het Woord, gebed en zegen, ook als we op verschillende plaatsen verblijven. De inzameling van de offergaven is een wezenlijk onderdeel van de eredienst, helaas kunnen we de inzameling nu niet faciliteren, hiervoor zullen op een later moment uw aandacht vragen.
Mocht u gemeenteleden kennen die niet bekend zijn met kerkdienstgemist of YouTube, maar de deze dienst zondag wel willen gebruiken, mogen we jullie dan vragen om naar deze mensen om te kijken en het voor hen te regelen? Hartelijk dank alvast!
De kerkenraden wensen iedereen op zijn of haar plaats een goede en gezegende zondag toe!Brief van onze Burgemeester en de gemeenteraad

Aan alle leden van de kerken,

Geen feestelijke samenkomst op Paasmorgen dit jaar maar als Woudenbergse kerken maakt u het wel mogelijk om in verbondenheid op afstand met elkaar het Paasfeest te vieren.
Graag spreek ik als uw burgemeester mijn grote waardering uit voor het offer dat u als kerken bracht door niet meer samen te komen in de kerkdiensten. Dat offer is gericht op bescherming tegen verspreiding van het coronavirus maar wat is dit ingrijpend. Ik sprak inwoners die de oorlog meegemaakt hebben en voor wie de kerkgang in die tijd juist houvast bood.
Met elkaar zitten we in een tijd waarvan je niet wist dat die komen zou. Steeds meer mensen om ons heen zijn besmet en wat zijn er veel zorgen om geliefden in het ziekenhuis. Je kunt er niet naar toe en je weet niet of het goed komt. Corona is verraderlijk. Het kan mild verlopen maar ook zomaar keihard toeslaan. Hoe dichterbij dit komt hoe beklemmender dit is.
Onzekerheid over wat ons nog te wachten staat kan ik niet wegnemen. Maar als lokale overheid doen we er alles aan om Woudenberg te helpen in deze crisistijd. Alle maatregelen helpen alleen als wij ons hier met elkaar aan houden. Maar dat betekent isolatie en eenzaamheid voor heel veel mensen, vooral onze ouderen.
Dan is niet alleen een prachtig initiatief van de kerken en christelijke organisaties om lokale hulpinitiatieven bij elkaar te brengen! Er is veel aanbod en ik hoop dat de hulpvragers hier ook terecht komen.
Vieren van het Paasfeest gaat door: feest van nieuw leven, de opstanding van Jezus – een prachtig houvast in deze tijd van onzekerheid.
Namens de gemeenteraad en het gemeentebestuur wens ik u allen in het licht van de Paasboodschap wijsheid, gezondheid en bemoediging toe.
Burgemeester Titia Cnossen
9 april 2020Hulp tijdens de crisis
In samenwerking met een team vrijwilligers bieden wij, een helpende hand aan de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid in onze gemeente.
Vanuit de overheid wordt deze mensen aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven, maar dat is niet altijd mogelijk. Door middel van het doen van boodschappen of door het aanbieden van andere diensten werken wij graag mee, zodat u zich hier niet druk om hoeft te maken.
Heeft u door de Coronacrisis financiële zorgen, neem dan contact op met de diaken van uw wijk.
Bent u of kent u iemand die van deze diensten gebruik zou willen maken, dan kunt u mailen of bellen/appen naar:
Marit Breugem: maritbreugem@hotmail.com; tel: 06-11165522
of diaken
Rinke Schuitemaker: h.a.schuitemaker@hervormdwoudenberg.nl 
tel: 06-31005252Pastoraat wijk 1 tijdens de crisis
Om het risico op besmetting met het coronavirus te verlagen en verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan, worden de huisbezoeken begrijpelijkerwijs voorlopig opgeschort. Tegelijk: Als u behoefte hebt aan pastoraal meeleven, of als er andere zorgen zijn die u wilt delen, leg dan gerust (!) contact met uw wijkouderling of predikant. Via de telefoon is er gelukkig veel mogelijk.

Pastoraat wijk 2 tijdens de crisis
Om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te maken zal het bezoekwerk voorlopig tot een strikt minimum worden beperkt. Hopelijk hebt u hiervoor begrip. Mocht u om welke reden dan ook toch contact wensen of nodig hebben, neem dan telefonisch contact op met uw wijkouderling, de predikant Ds. Wessels(Tel. 033-2862764), of een lid van Team Luisterend Oor (zie voor gegevens de website).PERSBERICHT vrijdag 13 maart 2020

De Hervormde Gemeente Woudenberg treft maatregelen volgens de richtlijnen van de landelijke overheid en van de PKN in de coronacrisis. Dit raakt de erediensten en overige activiteiten waar mensen samenkomen. In ons geval betreft dit met name Eben-Haëzer.

In ieder geval tot D.V. 6 april zijn er in onze kerk geen kerkdiensten waar bezoekers welkom zijn. De diensten worden wel gehouden en uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De informatie over de diensten blijft via de gebruikelijke kanalen tot de gemeente komen.

Voor Eben-Haëzer geldt dat dit gebouw eveneens tot D.V. 6 april gesloten zal zijn. Dit geldt voor alle duidelijkheid ook voor de bibliotheek. Een uitzondering hierop vormen het Diaconaal Maatschappelijk Werk en de voedselbank.

De gemeente wordt verzocht om de inhoud van dit bericht te verspreiden onder hen die niet over de moderne communicatiemiddelen beschikken.

De ontwikkelingen worden uiteraard op de voet gevolgd. Geadviseerd wordt de komende tijd met enige regelmaat de website hervormdwoudenberg.nl te bezoeken voor het geval de situatie wijzigt.

588