Hervormd Woudenberg

Classis Doorn

Voorstel kerkordewijziging
Het is inmiddels al weer ruim 5 jaar geleden dat het boek van ds. K. Hendrikse “Geloven in een God die niet bestaat” is gepubliceerd. Onze Hervormde Gemeente heeft hiertegen bij ds. Hendrikse en alle relevante kerkelijke organen geprotesteerd en uiteindelijk bij het “Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen Zeeland” een procedure tegen de classis Middelburg aangespannen omdat deze classis weigerde op te treden tegen ds. Hendrikse. Dit bezwaar is afgewezen. Blijkens uitspraken van de scriba van de synode staat de synode niet achter de uitspraken van ds. Hendrikse. Hij constateerde dat de kerkorde de verantwoordelijkheid hiervoor neerlegt bij de plaatselijke gemeente en de classis en niet bij de synode. Gemeente en classis lieten het afweten; ingrijpen door de synode bleek niet mogelijk. Om in deze lacune in de kerkorde te voorzien is door beide wijkgemeenten van onze Hervormde Gemeente een voorstel tot kerkordewijziging ingediend bij de classis Doorn, met verzoek om doorzending naar de synode. Deze kerkordewijziging houdt in dat de generale synode de bevoegdheid en plicht heeft door het generaal college van de visitatie een onderzoek te laten instellen als de synode aanwijzingen heeft dat een predikant dusdanig preekt en leert dat daarbij de fundamenten van de kerk worden aangetast en gemeente en classis waaronder de predikant valt weigeren een onderzoek in te stellen. De kerkenraden hopen en verwachten dat het voorstel tot kerkordewijzing voorzien van een positief advies van de classis Doorn zal worden doorgestuurd naar de synode.
Voor het voorstel en de toelichting daarop zie onderstaande link: 

Kerkordewijziging.pdf

347