Hervormd Woudenberg

Actie Kerkbalans 2020
Op de oproep in het kader van de vrijwillige bijdrage om te geven voor je kerk, heeft de gemeente geantwoord door bij de eerste telling het bedrag van € 267.000 toe te zeggen. Dit bedrag is € 13.000 meer dan het bedrag bij de eerste telling in 2019.
Het college van kerkrentmeesters is blij en dankbaar voor uw en jouw financiële steun.
Niet iedereen heeft de antwoordenvelop geretourneerd. Daarom het vriendelijke doch dringende verzoek dit z.s.m. te doen. U en jij kunnen de envelop zondags in de collectezak deponeren. Samen mogen wij er voor zorgen dat de begrote bedrag van € 291.000 wordt gehaald.
Van deze plaats bedanken wij iedereen die een bijdrage aan het welslagen van de actie kerkbalans heeft geleverd. Achter de schermen is er door velen heel veel werk verzet.
Bovenal danken wij onze God. Hij is het die ook dit jaar er voor zorgt dat het werk in onze gemeente kan en mag worden gecontinueerd. Hem komt de lof, de eer en de aanbidding toe.

Folder Actie Kerkbalans

399