Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk


Het seizoen 2018-2019 krijgt voor ons een bijzonder tintje omdat in september a.s. de Ouderencontaccommissie        50 jaar  actief mag zijn in onze gemeente. Daar zijn we dankbaar voor. In de Kerkbode van 21 september 1968 schrijft mw. A.B. Timmer- Dijkstra dat zij op verzoek van en in nauwe samenwerking met de kerkenraad, met de dames van de Zendingskrans en medewerking van beide predikanten een ouderenmiddag wil organiseren. Dat dit gelukt is blijkt uit de volgende Kerkbode, waarin de 2e bejaardenmiddag op 30 oktober 1968 wordt aangekondigd met als thema de kerkhervorming. De meditatie van die middag werd verzorgd door Ds. Meijndert en de leiding had mw. Timmer.
Wij willen in februari van dit seizoen wat uitgebreider bij dit jubileum stil staan.


Ouderenmiddagen:
De bijeenkomsten voor ouderen en alleenstaanden zijn op iedere laatste dinsdag van de maand en beginnen om 14.30 uur.
Op iedere bijeenkomst verzorgt een predikant de meditatie.
 

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ou- deren vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk (2771574) of mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415).

 

Dagtocht:
21 mei 2019 wordt er een dagtocht georganiseerd.Koffie-ochtenden:
We drinken met elkaar een kopje koffie of thee en er wordt gezellig met elkaar gepraat.
We beginnen om ongeveer 10.00 uur en het duurt tot ca. 11.30 uur.
Loop gerust even binnen als u even een praatje wilt maken, ook al is het al 10.00 uur geweest.
De volgende data zijn DV:
6 maart; 10 april; 1 mei; 5 juni; 19 juni; 10 juli;    
24 juli; 7 augustus; 21 augustus; 4 september.

Hartelijke groet,
Ouderencommissiecontactcommissie
 

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Marijke van Dijk, tel. 033-2771574 of tot
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; E-mail: nwijntjes@kpnmail.nl 

278