Hervormd Woudenberg

Ouderenwerk


Het seizoen 2018-2019 krijgt voor ons een bijzonder tintje omdat in september a.s. de Ouderencontaccommissie        50 jaar  actief mag zijn in onze gemeente. Daar zijn we dankbaar voor. In de Kerkbode van 21 september 1968 schrijft mw. A.B. Timmer- Dijkstra dat zij op verzoek van en in nauwe samenwerking met de kerkenraad, met de dames van de Zendingskrans en medewerking van beide predikanten een ouderenmiddag wil organiseren. Dat dit gelukt is blijkt uit de volgende Kerkbode, waarin de 2e bejaardenmiddag op 30 oktober 1968 wordt aangekondigd met als thema de kerkhervorming. De meditatie van die middag werd verzorgd door Ds. Meijndert en de leiding had mw. Timmer.
Wij willen in februari van dit seizoen wat uitgebreider bij dit jubileum stil staan.


Ouderenmiddagen:
De bijeenkomsten voor ouderen en alleenstaanden zijn op iedere laatste dinsdag van de maand en beginnen om 14.30 uur.
Op iedere bijeenkomst verzorgt een predikant de meditatie.
Het programma voor DV 2018-2019 ziet er als volgt uit:

Datum Onderwerp Door wie
25 september 2018 Het weer Dick Scheer
30 oktober 2018 Corrie ten Boom Jannie van Rijn
27 november 2018 De Domari's Mevr. W.J. den Dikken
18 december 2018 Kerstviering  
29 januari 2019 De Bijbel door de ogen van Rembrandt Teuni Suijker
26 februari 2019 JUBILEUMMIDDAG  
26 maart 2019 De geschiedenis van de gezondheidszorg Joke Kraal
16 april 2019 Paasviering  

 

Het bezoekwerk aan ouderen:
Een groot aantal vrijwilligers bezorgt zes keer per jaar het contactblad “Lichtspoor” bij ou- deren vanaf 75 jaar. Bij velen wordt de bezorging gecombineerd met een bezoekje, indien dit op prijs wordt gesteld. Wanneer u bezoek wenst, kunt u contact opnemen met mw. M. van Dijk (2771574) of mw. N. Wijntjes (tel. 286 1415).

Dagtocht:
21 mei 2019 wordt er een dagtocht georganiseerd.

Koffie-ochtenden:
De eerstvolgende koffie-ochtend is op woensdag 5 september 2018. We drinken met elkaar een kopje koffie of thee en er wordt gezellig met elkaar gepraat. We beginnen om ongeveer 10.00 uur en het duurt tot ca. 11.30 uur. Loop gerust even binnen als u even een praatje wilt maken, ook al is het al 10.00 uur geweest.
De volgende data zijn DV:
5 december; 9 januari 2019; 6 februari; 6 maart; 10 april; 1 mei; 5 juni; 19 juni; 10 juli;    
24 juli; 7 augustus; 21 augustus; 4 september.

Hartelijke groet,
Ouderencommissiecontactcommissie
 

Voor informatie betreffende het Ouderenwerk kunt u zich wenden tot: 
Marijke van Dijk, tel. 033-2771574 of tot
Nanny Wijntjes, tel. 033-2861415; E-mail: nwijntjes@kpnmail.nl 

278