Hervormd Woudenberg

Gemeente,

Ons leven is een geschenk van God, maar hoe hebben wij om te gaan met de medisch-ethische vragen van deze tijd? De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Maar wat is nu goed in de Bijbelse zin van het woord?

Wij lopen al snel tegen allerlei vragen aan. Wat mag je nu wel/niet als christen? Wat zegt de Bijbel hierover?

De kerkenraad van wijk II heeft het voornemen zich de komende tijd over diverse medisch-ethische vraagstukken te buigen en hierover in afhankelijkheid van onze Schepper een richtinggevend standpunt in te nemen.

Hiermee hopen wij langs de weg van een diepe doordenking eerst en vooral onze predikant en onze wijkouderlingen in het pastoraat handvatten aan te reiken hoe in voorkomende gevallen pastorale zorg kan worden verleend. Daarnaast hopen wij hiermee de gemeente te dienen in haar onderlinge betrokkenheid op elkaar en in haar visie op deze onderwerpen.

Bij dit alles zijn wij doordrongen van het feit dat de Geest ons hart en ons verstand zal moeten verlichten, wil het komen tot een standpuntbepaling tot eer van God en heil van onze gemeente.

Het is daarom dat wij u vragen voor ons te bidden.

Op D.V. woensdagavond 22 juni a.s. zal de heer dr. J. Hoek ons informeren over het onderwerp genderdysforie. Dit naar aanleiding van de door het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond uitgebrachte brochure “Genderdysforie (een handreiking aan kerkenraden met het oog op het pastoraat)”.

Gemeenteleden die lijden aan genderdysforie ervaren een voortdurende onvrede met het bij de geboorte vastgestelde geslacht en onbehagen over de bijbehorende genderrol. Genderdysforie wordt nadrukkelijk onderscheiden van genderideologie, waarin het denken centraal staat dat het biologische verschil tussen man en vrouw geen betekenis voor je identiteit heeft.

Onbekend maakt in vele gevallen onbemind. Dit kan ook voor het onderwerp genderdysforie opgaan. Daarom stellen wij u in gelegenheid de brochure kosteloos in uw bezit te krijgen, zodat u zich vooraf kunt verdiepen in deze complexe materie, die gemakkelijk op onbegrip kan stuiten.

Stuur tijdig een email naar l.amersfoort@hervormdwoudenberg.nl en u krijgt het PDF-bestand van de brochure “Genderdysforie” digitaal in uw bezit.

De brochure wordt gedragen door het verlangen dat de inhoud tot zegen voor velen zal zijn, dat in de gebrokenheid van het menselijke bestaan het goede leven gezocht en gevonden mag worden, een leven bij Gods geboden en beloften.

Wij stellen u in de gelegenheid om vragen, die u aan de heer dr. J. Hoek over dit onderwerp zou willen stellen, schriftelijk bij ons in te dienen.
De heer dr. J. Hoek is bereid in zijn presentatie op deze vragen in te gaan.

Uw vragen kunt u tot uiterlijk 15 juni 2022 per mail indienen bij de scriba van wijkkerkenraad II, ouderling Leen Amersfoort. Zijn emailadres luidt: l.amersfoort@hervormdwoudenberg.nl

De kerkenraad van wijk II nodigt alle gemeenteleden, jong en oud, hartelijk uit voor de wijkavond op D.V. woensdag 22 juni a.s. Deze avond vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van wijkkerkenraad II.

De avond begint om 20.00 uur in ons kerkelijk centrum Eben-Haëzer, Schoutstraat 8A. We zien uit naar uw en jouw komst.


Met vriendelijke groeten,
Namens wijkkerkenraad II,

Nico Mantel                             Leen Amersfoort

616