Hervormd Woudenberg

Overzicht gehouden presentaties

Gevolgen voor de hervormde Gemeente Woudenberg.
(door Leslie Pots).


1. Inleiding

Vanavond zullen we, zoals gezegd, ingaan op de ontvangen reacties en de gestelde vragen. Te beginnen met het laatste, de vragen zijn verwerkt in 3 presentaties. Allereerst zal ik zo zelf ingaan op de gevolgen voor de Hervormde Gemeente Woudenberg, daarna zal Leen Amersfoort als projectleider ingaan op de bouw en het gebouw de Oosterpoort, waarna Barend de Man de vragen inzake financiën en alles wat daarmee samenhangt voor zijn rekening zal nemen. Aan het eind van de avond krijgt u de tekst van alle presentaties uitgereikt. Ook wordt deze op de website geplaatst.

Er zijn 7 reacties binnengekomen, die allen spreken van dankbaarheid en vreugde. Een paar korte citaten:

 • Wat fijn dat er nu een positief besluit is genomen
 • Echt tientallen jaren wordt hier al over gesproken en nu is het zover
 • Wat een wonder, daar waar we om ons heen veel gemeenten zien krimpen, mogen wij uitbreiden.
 • Midden jaren ’80 werd over een 2e kerkgebouw in de kerkenraad van de toenmalige wijk Oost al sterk aangedrongen, Nu zijn we bijna 40 jaar verder.
 • Ik roep de gemeente op de komende tijd de bouw en inrichting ook financieel te steunen.
 • Juist in deze tijd van kerkverlating is dit zeer bemoedigend

Maar ondanks deze positieve reacties moeten we als Gemeente, en zeker als Kerkenraad, onze ogen niet sluiten voor onze broeders en zusters die zich weliswaar nu niet geuit hebben, maar waarvan bekend is dat zij geen voorstander zijn van de realisatie van de Oosterpoort. Ik roep deze gemeenteleden dan ook op om wel in gesprek hierover te blijven, met uw wijkouderling, met uw kerkenraad of met ons als AK.

Al decennia wordt er in de kringen van Hervormd Woudenberg gesproken over een mogelijke 2e locatie. Zonder dat dit ooit tot een concreet plan geleid heeft, anders dan de aankoop van de grond.

Op 7 december 2017 echter heeft de toenmalige AK, na langdurige studie en overdenking, besloten om een beslissende stap in geloof te nemen door een principebesluit te nemen voor de realisatie van het 2e kerkelijk centrum.

Uitgangspunt voor dit besluit was:

Een gemeente waarin er ruimte is voor het Woord van God, het Evangelie van onze Heere Jezus:

 • Naar binnen en naar buiten (voorzien in groei en zichtbaarheid in de wijk)
 • In twee wijkgemeenten van één hervormde gemeente

Dit principebesluit is genomen onder 2 voorwaarden:

Het AK-besluit in 2017 is als volgt geformuleerd (7 dec 2017): “Om het financiële risico beheersbaar te houden wordt geadviseerd om de uitvoering i.c. de aanbesteding pas ter hand te nemen als

 • 90% van het benodigde vrij besteedbare eigen vermogen i.c. € 750.000 binnen is
 • en de Vrijwillige Bijdrage een significante eenmalige stijging van tenminste 5% laat zien naast de gemiddelde trendmatige jaarlijkse stijging van 1,5%”.

Op 24 april 2019 is, nadat aan beide genoemde voorwaarden voldaan was, het definitieve besluit genomen, waarna de AK aan het CvK verzocht heeft om met een definitief ontwerp en investeringsvoorstel te komen.

Op 24 januari 2022, exact 33 maanden na voornoemd definitief besluit heeft de AK in zijn vergadering 3 vragen willen beantwoorden voordat tot besluitvorming zou worden overgegaan. Deze drie vragen waren:

 1. Kunnen we als HGW deze investering dragen?
 2. Kunnen we als AK zelfstandig beslissen over de budgetoverschrijding?
 3. Willen we deze investering ook daadwerkelijk doen?

De uitkomst van deze vergadering was dat de AK een voorgenomen besluit heeft genomen aangezien we deze investering kunnen en willen dragen (waarover later meer door Barend). Navraag bij de PKN leerde dat de AK bevoegd is om de beslissing zelfstandig te nemen, onder voorwaarde dat de Gemeente gehoord wordt over het besluit. Dit laatste punt nemen wij zeer serieus, vandaar ook deze avond en de gegeven mogelijkheid om ophelderende vragen te stellen.

Gedurende het gehele traject heeft vooropgestaan dat het 2e KC, zoals het toen nog genoemd werd, ter beschikking zou staan van de gehele Hervormde Gemeente Woudenberg, oftewel het is een plek waar beide wijken hun kerkdienst gaan houden. Of zoals het principebesluit van 2017 het omschreef: In twee wijkgemeenten van één Hervormde Gemeente.

Over de exacte invulling is door de beide KM’s overleg gepleegd, met als uitkomst dat wijk 1 de ochtenddiensten om 09.30 verzorgd vanuit de Dorpskerk, en wijk 2 om dezelfde tijd vanuit de Oosterpoort. Bij de avonddiensten, beiden om half zeven, wordt wekelijks gerouleerd over de beide kerkgebouwen, oftewel de ene week heeft wijk 2 dienst in de Oosterpoort, de andere week wijk 1. Ook voor de diensten op de Christelijke feestdagen, en dan met name de tweede feestdag, zijn afspraken gemaakt. Afgesproken is dat we in principe na een jaar, tenzij daar eerder behoefte aan is, gaan evalueren hoe het werkt in de praktijk. En of we eventueel onze afspraken moeten bijstellen.

Alle huidige activiteiten die er vanuit onze gemeente zijn worden niet gesplitst. Alleen de catechisatie en de kerkenraadsvergaderingen worden vanaf ingebruikname van de Oosterpoort locatie wijkgebonden gehouden. Concreet houdt dit in dat wijk 1 gebruik maakt van Eben Haëzer en wijk 2 van de Oosterpoort. Vergaderingen van gemeentebrede gremia, zoals AK, CvK, CvD, Jeugdraad, zullen in beide locaties gehouden kunnen worden. Door de uitbreiding met de Oosterpoort zullen er wel wat extra vrijwilligers nodig zijn, voornamelijk voor het verzorgen van de beheertaken tijdens opening. Maar daar rekenen we op de bereidwilligheid van onze gemeenteleden om hier invulling aan te geven.

Doordat we als gemeente straks op twee verschillende plekken, op dezelfde tijd, onze kerkdiensten houden, kan het gevoel gaan leven dat we elkaar als gemeenteleden niet meer elke dienst gaan zien. Maar feitelijk verandert alleen de locatie. Veel gemeenteleden kerken nu al wijkgebonden. En het staat eenieder vrij om zelf te kiezen naar welke dienst van welke wijk men wil gaan. De Algemene Kerkenraad streeft er juist naar eenheid te bewaken binnen onze gemeente en daarom ook te faciliteren dat beide kerkgebouwen door beide wijken gebruikt worden.

2. De Oosterpoort, reis door afgelopen 3 jaren en het vooruitzicht betreffende de bouw 
(door Leen Amersfoort)

Feitelijk waren we in de zomer 2019 klaar met het toenmalige ontwerp van het tweede kerkelijk centrum en was er een mooie animatiefilm gemaakt van het gebouw, dat we tijdens de start dag in september 2019 hebben laten zien. Conform het besluit van de Algemene Kerkenraad zouden we gaan bouwen en indien de kosten mee zouden vallen zou er ook nog een galerij voor extra zitplaatsen worden aangebracht en een tweede optie was dat we graag wilden onder kelderen om meer ruimte voor zalen te creëren.

Op dat moment werden we door de gemeente Woudenberg benaderd of wij de mogelijkheid hadden om een huisartsenpraktijk te integreren. Dit was nodig vanwege de uitbreiding van het dorp, maar er was geen rekening mee gehouden bij plan Hoevelaar. Dit idee leek om twee redenen een heel aantrekkelijke optie. Ten eerste was het oorspronkelijk idee om het tweede kerkelijk centrum ook een maatschappelijke functie in de wijk te geven, om zo ook de drempel voor de kerk laag te maken.  En ten tweede zouden we hiermee ook de optie voor een kelder voor extra ruimte kunnen verwezenlijken. We zijn toen de gesprekken aangegaan met de lokale huisartsenpraktijken en ‘De Zandbloem’ heeft toen het besluit genomen om voor deze nieuwe locatie te kiezen.

Het hele idee zijn we toen vanaf het najaar 2019 met de architect gaan uitwerken waarbij er een hele verdieping van ongeveer 600m2 onder de voorzijde van het gebouw is getekend, waardoor we naast de huisartsenpraktijk daar nu ook een extra vergaderzaal en een grote multifunctionele ruimte hebben. Een huisartsenpraktijk moet qua bouw en inrichting voldoen aan vrij strenge normeringen zoals vastgesteld door de landelijke huisartsenvereniging (LHV), omdat de praktijk onder het maaiveld is gesitueerd heeft dit nogal wat betekend om de benodigde hoeveelheid buitenlicht in de praktijk te krijgen en de toegang tot de praktijk goed te regelen. De architect is hierin goed geslaagd, voor alle raampartijen zijn keerwanden met daarin plantenbakken, zodat het daglicht mooi binnenvalt en er groen uitzicht is. De toegang is gemaakt door middel van een trap aan de buitenzijde, bezoekers die minder goed ter been zijn of zij die met een kinderwagen komen kunnen van een lift gebruik maken die achter de deur, bij de zijingang is gesitueerd. In deze lift past ook een brancard wat ook weer nodig is conform de LHV-normering.

Zo ontmoeten in de Oosterpoort geestelijke en lichamelijke zorg elkaar onder hetzelfde dak en krijgt de het gebouw een mooie functie in de wijk.

Vanwege de toevoeging van de huisartsenpraktijk is de verwezenlijking van de Oosterpoort wel vertraagd, ook alle belemmeringen vanwege de coronabeperkingen hebben daarbij parten gespeeld.

Terwijl we druk bezig waren met het inpassen van de huisartsenpraktijk is ook gekeken wat er moest gebeuren voor het plaatsen van een galerij. Om dit te realiseren en te voldoen aan de benodigde vluchtwegen moest het gehele gebouw enkele meters dieper worden. Dit is als zodanig ook op de tekeningen aangepast. Echter toen we weer contact hadden met onze akoestisch adviseur, die al in een eerder stadium een rapport met een positief resultaat had opgesteld, schrokken we. Volgens deze adviseur is het inpassen van een galerij funest zijn voor de akoestiek in de kerkzaal. Omdat gebouw was vergroot voor de benodigde vluchtwegen voor de galerij, kunnen we bij het vervallen van de galerij, en dus ook de vluchtwegen, zo’n 50 stoelen extra plaatsen. Wat betreft de ruimte hadden we dus de mogelijkheid de galerij te laten vervallen.

Terwijl de werkgroep bouw druk bezig was met alle bouw gerelateerde zaken heeft de werkgroep beeld en geluid er ondertussen voor gezorgd dat er een kant en klare oplossing op de plank ligt voor dit onderdeel en de werkgroep interieur en liturgisch centrum heeft in diezelfde tijd keuzes gemaakt betreffende stoelen, tafels, wandbekleding en andere interieur gerelateerde zaken. De elementen voor het liturgisch centrum zoals preekstoel, doopvont, katheder, avondmaalstafel en knielbank, zijn van hout en door de architect ontworpen. Enkele enthousiaste gemeenteleden hebben aangeboden om deze elementen in hun vrije tijd te gaan maken en een ander gemeentelid heeft daarvoor ruimte in zijn loods ter beschikking gesteld.  Een impressie filmpje van het interieur ontwerp staat ook op de nieuwe tijdelijke website www.hervormdoosterpoort.nl

Uiteindelijk is eind december 2020 de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Woudenberg en heeft de architect de maanden daarna samen met de adviseurs voor constructie en de installatietechniek, de bestekstukken gereed gemaakt, zodat de vooraf geselecteerde aannemers een passende en zeer gedetailleerde offerte konden maken. Eind mei 2021 hebben we de gesprekken met de aannemers gehad en de offertes hebben we net voor de zomervakantie ontvangen. De opgegeven prijzen waren een behoorlijke tegenvaller en de werkgroep bouw heeft samen met de aannemer en de installateur die het meest gunstig uit de bus kwamen gezocht naar mogelijke besparingen. Hierbij hebben we aangegeven dat verder versoberen wel een optie is maar met behoud van de duurzaamheid en lage exploitatiekosten van het gebouw. Hierbij is onder ander de tegelvloer in de ontmoetingsruimte en in de kerkzaal vervangen door een monoliet afgewerkte betonvloer, het metselwerk van de buitengevel wordt niet gepointmasterd, het podium wordt in hout in plaats van in beton uitgevoerd. Toen we na de deze wijzigingen de aangepaste offerte mochten ontvangen zijn we er weer met de stofkam doorheen gegaan en hebben we nog en aantal kleinere mogelijke bezuinigingen gedefinieerd zoals goedkopere systeemplafonds, gedeeltelijk gevelbeplating in plaats van steen, niet afwerken van de multifunctionele ruimte, kalkzandsteen in plaats van HSB-wanden gebruiken en aanvullend is een nieuw overzicht gemaakt van alle overige nog te maken kosten van de inrichting en aankleding. Met dit totaalplaatje als financiële grondslag heeft het College van Kerkrentmeesters een advies gegeven aan de Algemene Kerkenraad maar daar zal Barend de Man zo meteen verder op terug komen.

Ondertussen heeft de gemeente Woudenberg ook de omgevingsvergunning voor de Oosterpoort afgegeven, met het daarbij behorende adres van Berkenlaan 9 en voor de huisartsenpraktijk Berkenlaan 9a. Het heeft nogal wat tijd gekost voor deze omgevingsvergunning kon worden afgegeven. Dit had te maken met het aantal benodigde parkeerplaatsen. In het oorspronkelijk plan en de gesloten overeenkomst betreffende de grondruil met de gemeente Woudenberg heeft de gemeente zich verantwoordelijk gesteld voor het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen. In het parkeerplan is voorzien doordat alle parkeerplaatsen ten behoeve van de Wartburg hierbij betrokken worden en het aantal parkeerplaatsen wordt daar ook uitgebreid. Als de school open is, wordt de kerkzaal niet gebruikt en andersom ook niet. Ook de benodigde parkeerplaatsen voor de huisartsenpost zijn uitwisselbaar met die voor de kerkzaal. Echter doordat wij de kerkzaal hebben vergroot met 50 stoelen kwam de gemeente nu volgens de geldende normering van 0,18 parkeerplaatsen per stoel, 11 parkeerplaatsen te kort. Dit is opgelost doordat wij nu op eigen grond een de noordzijde van het gebouw grastegels zullen aanbrengen zodat daar de 11 extra parkeerplaatsen gerealiseerd zullen worden.

Hoe nu verder? Op dit moment zijn we in gesprek met de beoogde aannemer, Bouwbedrijf Osnabrugge uit Scherpenzeel en de installateur, van den Berg installateurs uit Ede, om de zojuist aangeven extra bezuinigingen in het ontwerp in te passen. Aansluitend zullen we een intentieovereenkomst tekenen en de laatste puntjes op de i zetten voor wat betreft de benodigde werktekeningen, hierna kan het contract voor de bouw worden getekend. In de tussenliggende tijd wordt ook de huurovereenkomst met de huisartsenpraktijk getekend. Aansluitend heeft de aannemer 3 maanden voorbereidingstijd nodig voordat met de bouw kan worden gestart, dat zal betekenen dat dit na de bouwvakvakantie 2022 zal zijn. De doorlooptijd voor de bouw is begroot op 13 tot 15 maanden, dus de verwachting is, dat eind 2023 de Oosterpoort kan worden opgeleverd.

Vanaf nu hopen we u ook te informeren met veel beeldmateriaal betreffende de voortgang. Dat doen we via de nieuwe tijdelijke website www.hervormdoosterpoort.nl Het is de bedoeling om op de bouwplaats een camera op te hangen zodat we via deze website de vorderingen van de bouw kunnen volgen. Op deze website zijn ook al een aantal leuke acties voor jong en oud aangekondigd om hierdoor als hervormd Woudenberg de realisatie van de Oosterpoort ook financieel te ondersteunen. Houd deze website in de gaten, om de nieuw ontwikkelde acties te kunnen blijven volgen.

3. Financiële informatie
(door Barend de Man)

Voor velen van u zijn de vragen omtrent de financiële haalbaarheid van de bouw van de Oosterpoort op korte en langere termijn belangrijk, dat bleek ook uit uw vragen. Dat is voor de projectgroep, het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad ook zeker het geval. Wellicht mag ik u in gedachten mee terug namen naar afgelopen zomer. Na de selectie van een aantal aannemers, ontving de projectgroep realisatie vlak na de zomervakantie de aanbiedingen tot realisatie van de Oosterpoort. Dat de door de aannemer geoffreerde prijs hoger zou liggen dan in 2019 begroot, was bezien het nieuws van prijsstijgingen van bouwmaterialen, geen verrassing. En dus kwam al snel de vraag op: Wat zal het kosten en kunnen we het ons als gemeente straks nog wel veroorloven om de Oosterpoort te realiseren? We waren dus enigszins voorbereid op een hogere aanneemsom dan begroot, maar werden helaas alsnog verrast door de geoffreerde prijzen. Daarom zijn er samen met de beoogde aannemer in verschillende rondes bezuinigingen doorgevoerd in het ontwerp. Hierna is de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters aan de slag gegaan en zijn de nieuwe gegevens toegevoegd aan de reeds bestaande meerjarenbegroting. Vervolgens heeft het College van Kerkrentmeesters zich onder andere afgevraagd: Zouden we als gemeente deze investering kunnen financieren? En, kan de gemeente de exploitatie die samenhangt met het gebruik van de Oosterpoort eigenlijk wel opbrengen? Twee financiële vragen waar het CvK en de AK, ondanks het feit dat de voorliggende aanbieding bijna twee keer zo hoog was als in 2019 begroot, bevestigend op heeft kunnen antwoorden. Dat is de korte versie, maar er is een langere versie, wellicht bent u daar ook in geïnteresseerd.

Dat we de investering mogelijk achtte heeft te maken met een aantal bijzondere jaren die we als gemeente achter de rug hebben. Belangrijk is dat we in de afgelopen jaren telkens geconstateerd hebben dat het huishoudboekje zeer goed op orde was. Daarbij is de gemeente in de afgelopen jaren op wonderlijke wijze gezegend met enkele grote nalatenschappen. Mede hierdoor is het banksaldo toegenomen tot ongeveer 4 miljoen euro. We hebben echter afgesproken dat de gelden vanuit de ontvangen nalatenschappen, tenzij door de erflater anders aangegeven, bestemd zijn voor extra gemeentewerk en pastoraat. Om dit op duurzame wijze te kunnen doen zijn we voornemens ongeveer 1,5 miljoen euro als het ware uitlenen ten behoeve van de bouw van de Oosterpoort om dit bedrag vervolgens als aflossing plus rente terug te laten keren en over een periode van 30 jaar te gebruiken voor de afgesproken doelstelling. Juist hierdoor is dit bedrag over de volle lengte van 30 jaar beschikbaar voor gemeentewerk en pastoraat in onze gemeente. We hebben als gemeente dus veel eigen financiële middelen. Ook zijn er vanuit diverse maatschappelijke fondsen en stichtingen gelden toegezegd voor de bouw van de Oosterpoort, en tevens zullen er in de komende periode diverse acties in de gemeente worden gevoerd. Deze acties worden gedaan om u op een ludieke manier mee te nemen in en bij te laten dragen aan de realisatie van de Oosterpoort. Via de genoemde actiewebsite hervormdoosterpoort.nl kunt u op dit moment uzelf of iemand anders verrassen met een Oosterpoort roos of een boeket Oosterpoort-bloemen, maar u kunt uzelf bijvoorbeeld ook al inschrijven voor een puzzeltocht door de straten van Woudenberg. En binnenkort volgen er meer activiteiten en gelegenheden om te verrassen, te snoepen en hiermee bij te dragen aan de bouw van de Oosterpoort.

Daarnaast gaan we in de komende weken praten met enkele banken over het aantrekken van een lening van 1 miljoen euro. We verwachten een bank te kunnen selecteren die een leenovereenkomst met de gemeente aan wil gaan voor het genoemde bedrag tegen 2% jaarlijkse interest. We hebben gerekend met een aflossingsperiode van 30 jaar. Voor deze lening zal de bank om zekerheden van de gemeente vragen, dit is net als een hypotheek een onderpand voor de bank op het moment dat we als gemeente onze rente- en aflossingsverplichtingen niet meer zouden kunnen nakomen. Omdat de gemeente een aantal onroerende bezittingen heeft verwachten we hieromtrent geen problemen.

Met de huidige financiële middelen, de reeds toegezegde en overige nog te verwachten financiële middelen en de bancaire lening zijn we van mening dat de gemeente de financiën op orde heeft voor de bouw van de Oosterpoort. De begroting van het bouwplan sluit op 5,1 miljoen euro, belangrijk om te vermelden is dat we als gemeente de grondpositie waarop de Oosterpoort gebouwd moet worden al jarenlang bezitten, deze grond hoeven we daarom niet meer aan te schaffen. De grond vertegenwoordigd op dit moment, afhankelijk van de beoogde toepassing, naar schatting een waarde tussen de 0,6 en 1,1 miljoen euro.

U bent waarschijnlijk bekent met het feit dat de we als gemeente niet alleen het voornemen hebben om de Oosterpoort te gaan bouwen, maar tevens dat we Eben Haëzer een flinke upgrade willen geven. U weet wellicht ook dat we vorig jaar gestart zijn met de planvorming hieromtrent. In de doorrekening van het huishoudboekje van de gemeente is daarom ook al rekening gehouden met de verbouwing van Eben Haëzer.

Maar, zoals aangegeven was er ook een tweede vraag: Kunnen we het gebruik van de Oosterpoort ook daadwerkelijk bekostigen? De meerjarenraming van 2019 sloot immers al op een jaarlijks negatief bedrag en het gebouw zal onder meer verwarmd en onderhouden moeten worden en voor een groter kerkgebouw zoals dat nu voorligt geldt toch ook hoe groter hoe duurder? Over die vraag het volgende: In de afgelopen jaren heeft het College van Kerkrentmeesters jaarlijks een begrotingsoverschot kunnen presenteren die lopende het jaar vaak werd overtroffen. Bij aanvang van de planvorming waren we bekend met de grootse uitbreidingsplannen van de burgerlijke gemeente Woudenberg. We hadden destijds de verwachting dat ondanks de landelijke trend van kerkverlating onze gemeente waarschijnlijk zou kunnen groeien. Met de realisatie van deze groeiplannen in Woudenberg is inmiddels een begin gemaakt, maar de uitbreiding van het dorp is nog lang niet afgerond. En inderdaad hebben we in de afgelopen jaren vele nieuwe gemeenteleden mogen verwelkomen. De groei van onze gemeente lijkt onder meer samen te hangen met centrale ligging en het ruime aanbod aan christelijke scholen in het dorp en in de nabije omgeving, waardoor ook veel jonge christelijke gezinnen Woudenberg en onze kerkelijke gemeente weten te vinden. Die ontwikkeling zal naar verwachting niet snel veranderen. We verwachten zelfs dat met de realisatie van de Oosterpoort de groei van het aantal actieve gemeenteleden alleen maar versterkt zal worden.

Met de verwachte groei van de gemeente verwachten we ook dat de inkomsten uit de Vrijwillige Bijdrage en collectegelden verder zullen stijgen, deze inkomstenbronnen leggen een solide basis onder de financiële begroting. En niet alleen omdat het aantal gemeenteleden groeide in de afgelopen jaren, maar ook omdat uw bijdragen toenamen, elk jaar opnieuw. Voor het vertrouwen dat hieruit blijkt danken we u en we vertrouwen erop dat u ook in de komende jaren financieel en met de handen uit de mouwen kan blijven bijdragen. Over die handen uit de mouwen gesproken, ook dat is belangrijk, met een extra gebouw zullen ook de taken in de gemeente toenemen, mogen we ook daarvoor op u rekenen?

Terug naar de bekostiging. Een andere belangrijke inkomstenbron in de meerjarenraming betreft de huurovereenkomst met huisartsenpraktijk de Zandbloem. Met deze huuropbrengsten geeft de huurovereenkomst met de huisartsenpraktijk een grote bijdrage aan de realisatie van een gezond huishoudboekje. De overeenkomst die we als gemeente met de Zandbloem aangaan is trouwens helder op het gebied van vroegtijdige ontbinding: de Zandbloem moet de overeenkomst uitdienen en haar financiële verplichting nakomen, of eventueel een derde partij vinden die de overeenkomst wil, kan en met goedkeuring van onze gemeente mag overnemen.

Als u bekend bent met het gebruik van een woning dan weet u dat het niet vanzelf schoon blijft en ook periodiek onderhoud nodig heeft. En u weet vast dat een woning niet elk jaar hetzelfde onderhoud nodig heeft. Elke week veegt u wellicht uw stoepje, elke herfst verwijdert u blad uit de dakgoot, elke vijf jaar voorziet u het houtwerk van een nieuwe laklaag, en elke 15 jaar vervangt u wellicht uw Cv-installatie. Om onderhoud goed te plannen zullen we ook voor de Oosterpoort gebruik maken van een meerjarenonderhoudsplan en hieraan gekoppeld een begroting. Hiermee borgen we dat niet al het onderhoud tegelijkertijd komt en bovenal niet te laat plaatsvindt en spreiden we als gemeente de uitgaven over meerdere jaren. Op basis van de begroting sparen we als gemeente als het ware een bedrag zodat op het moment dat het nodig is de financiële middelen toereikend zijn om het betreffende onderhoud uit te kunnen voeren. Het bedrag dat we sparen is 1% van de bouwkosten en wordt jaarlijks geïndexeerd, dat is gebruikelijk in de utiliteitsbouw. In het ontwerp zijn trouwens bewuste keuzes gemaakt om toekomstige onderhoud en hiermee samenhangende onderhoudskosten te beperken.

Ik begon met het delen van een tweetal vragen van het CvK en AK, samengevat: Kunnen we de bouw van de Oosterpoort betalen? En kunnen we het gebruik van een extra kerkgebouw eigenlijk wel bekostigen? Ik sluit af met te zeggen dat het traject dat we met elkaar aan zijn gegaan een traject van wonderen is; een extra kerkgebouw in 2022, het is een wonder dat we daarover na mogen denken; het is een wonder dat er mogelijkheden kwamen om een maatschappelijke functie aan de plannen van de Oosterpoort toe te voegen; het is een wonder dat we in de afgelopen jaren ook in financiële zin zoveel extra mogelijkheden hebben gekregen. Daarom kan ik niet anders zeggen dan het is dus een wonder dat we bevestigend kunnen antwoorden op de vragen naar de verwachte financiële mogelijkheden aangaande de realisatie van de Oosterpoort.

4. Samenvatting 
(door Leslie Pots)

Nu we aan het eind van deze informatieavond gekomen zijn hopen we dat uw vragen beantwoord zijn. En dat u allen met ons meeleeft met de realisatie van de Oosterpoort. Maar ook dat u, zoals in een reactie stond:

‘Wij bidden u allen van harte Gods zegen toe bij al uw arbeid en dat is niet weinig.’

Er komt veel op ons pad de komende tijd, er zullen nog veel vragen opkomen, waarschijnlijk ook bij u als gemeenteleden. Schroom niet om ze te stellen, de Oosterpoort moet een kerkgebouw worden van de gehele Hervormde Gemeente Woudenberg. En hoe dankbaar mogen we dan zijn dat in deze tijden van secularisatie, leegloop, sluiting van kerkgebouwen etc. wij op het punt staan om een 2e Kerkelijk Centrum te gaan realiseren.

Terdege zijn wij ons als AK ervan bewust dat we dit niet alleen kunnen, en ook niet als gemeente alleen. Want als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan (psalm 127:1a). Laten we daarom Hem danken voor al het goeds dat Hij ons geeft.

616