Hervormd Woudenberg

Het Tuinhuis

Over Het Tuinhuis en de stichting SVWW
De Stichting voor Verzorgd Wonen Woudenberg (SVWW) zet zich in voor de bewoners van Het Tuinhuis. In dit huis krijgen mensen met een geringe beperking een nieuw tehuis. Het Tuinhuis staat op het terrein van het zorgcentrum Groenewoude in het project van Vallei Wonen met de naam De Tuinen.

De stichting draagt voluit de naam: "Christelijke Stichting voor Verzorgd Wonen op Hervormd Gereformeerde Grondslag te Woudenberg”, kortweg: "stichting SVWW".
De stichting heeft als grondslag de Bijbel, als het onfeilbaar Woord van God, zoals dit is verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619.

Doelomschrijving
De stichting heeft als algemeen doel om op basis van de grondslag het welzijn van mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking te bevorderen vanuit de overtuiging dat hun belangen centraal staan en dat zij als iedere andere burger het recht hebben om zo volledig mogelijk opgenomen te worden in de gemeenschap. 

De stichting heeft in het bijzonder ten doel de ondersteuning bij het opzetten en in stand houden van de woonvoorziening -Het Tuinhuis- met Hervormd-Gereformeerde identiteit. De stichting Op Weg Met de Ander ondersteunt de stichting met raad en daad om tot verwezenlijking te komen deze identiteit uit te werken en te bewaren.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het scheppen van voorwaarden die de instandhouding van deze woongroep bevorderen.
b. deze woongroep in stand te houden door in samenwerking met de diaconie het verlenen van materiële steun, het
    werven van fondsen en het waar mogelijk ondersteunen van de zorgverlening in algemene zin.
c. het opwekken van belangstelling voor de woongroep en het verbreiden van kennis over de woongroep in de (lokale)
    samenleving.
d. toe te zien op de christelijke levensstijl en levenssfeer van de woonvoorziening, zoals deze met name nader worden
    omschreven in de huisregels.
e. het maken van werkafspraken met de zorgaanbieder omtrent de aanname van cliënten, het personeelsbeleid en het
    vrijwilligersbeleid.
f. het adviseren van de manager van de zorgaanbieder inzake de zorgverlening binnen de woongroep.

Verantwoordelijkheid
De stichting heeft juridisch gezien met name een adviserende stem. De stichting Philadelphia Zorg is volledig verantwoordelijk voor de te verlenen zorg. In een overeenkomst met Philadelphia zijn afspraken gemaakt m.b.t. de rol die SVWW vervult.

De stichting is in het leven geroepen door het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Woudenberg. De diaconie heeft de verantwoordelijkheid van de uitvoering van de hierboven genoemde doelen van het Tuinhuis in handen van de stichting gelegd.  Eén en ander is in de statuten van de stichting uit gewerkt.
Het bestuur van de stichting is aanspreekpunt voor cliënten, belangenbehartigers, de stichting Philadelphia Zorg, de diaconie en kerkenraden der Hervormde Gemeente te Woudenberg en voor allen die meer informatie wensen ten behoeve van het welzijn van de bewoners en eventuele problematiek die zich zou kunnen voordoen met betrekking tot identiteit, aanname beleid e.d.  De stichting legt jaarlijks in een rapport verantwoording af voor het gevoerde beleid. Uiteraard ligt er tussen belangenbehartigers, cliënten en personeel een eerste lijn en verantwoording naar de stichting Philadelphia Zorg.

Informatie over:
Aanmelding: J. de Jong, tel. 033 - 2864709, jongdejacob@gmail.com
Vrijwilligerswerk: W. Gerritsen, tel. 033 – 2586125, willekevanegdom@hotmail.com

Adres woonvoorziening:
Het Tuinhuis, Kersentuin 28, 3931 SR Woudenberg, Tel.033-2866193.

299