Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Januari 2020
WO 1/1 Turkije en Rusland werken samen in Syrië om Koerdische troepen terug te drijven. Syrië,
Rusland en Turkije zijn vanuit Israël gezien de landen van het Noorden. Bijbels gezien komt het onheil
voor Israël altijd uit het noorden. Bid om bescherming van Israël in deze situatie waarin de
Noordelijke landen samenwerken.

DO 2/1 Dank voor positieve tegenhangers van de BDS-beweging (Boycot Desinvestering en Sancties).
Bijvoorbeeld de Beautiful-Diverse-Sensational (mooi, divers, sensationeel) beweging. Of de
BlessDefend-Serve (zegen, verdedig, en dien) beweging. Beide bewegingen laten zien dat Israël een
prachtig land is en dat het belangrijk is om Israël te steunen.

VR 3/1 Bid om bescherming van de noordelijke grenzen van het land Israël. De dreiging in het
noorden wordt steeds groter.

ZA 4/1 Sabbat. Samuel. Het gebedsleven van Samuel is ook een voorbeeld voor ons (1 Samuel 8:6).
Wij mogen net als Samuel reageren op gebeurtenissen onder het volk van Israël. Dan zal de Heere
net als in de tijd van Samuel duidelijkheid geven (vers 7-10).

ZO 5/1 NOORD-ISRAËL “En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor
een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” Math. 25:40.
Messiasbelijdende Joden in Israël hebben het programma Social Delivery Organisation (Sociale
Bezorgorganisatie) opgezet. Via dit programma kunnen bedrijven overbodige inventaris en andere
spullen doneren, waarna deze spullen verdeeld worden onder arme mensen in Israël. Bid voor zegen
op dit programma.

MA 6/1 Van 6 tot 16 januari is C4I trainer Jos van Westing in Oeganda. Hij spreekt al vele jaren in
Afrika. Deze keer zal hij in Kampala voor voorgangers uit Oeganda en Kenia spreken over Gods trouw
aan Israël. Bid voor geopende harten en dat de voorgangers in hun eigen kerken deze boodschap
mogen uitdragen.

DI 7/1 Bid dat het economisch goed mag gaan met Israël. Afgelopen jaren ging het goed en dat is een
dankpunt. Bid dat Israël genoeg financiën heeft om alle veiligheidsmaatregelen te bekostigen en ook
geld over mag hebben voor andere belangrijke posten zoals zorgkosten en onderwijskosten.

WO 8/1 ISRAËL EN DE VOLKEREN Uit onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Financiën blijkt
dat Turkije een belangrijk land is van waaruit terroristische organisaties als Hamas hun financiële
zaken regelen. Bid dat mensen in Turkije en Turkse bedrijven die hieraan bijdragen aangepakt
worden.

DO 9/1 In een rapport van de Verenigde Naties dat onlangs is uitgekomen staat dat de activiteiten en
effecten van de BDS-beweging fundamenteel antisemitisch zijn. Dank dat dit is uitgesproken vanaf
een heel belangrijk platform. En bid dat het ook mag leiden tot maatregelen tegen de BDS.

VR 10/1 Het komt regelmatig voor dat Holocaust-gedenkmonumenten in Oekraïne beklad worden
met antisemitische teksten of symbolen. Bid dat de duistere machten die mensen ertoe aanzetten dit
te doen, verbroken mogen worden. 

ZA 11/1 Sabbat. Elisa. Als Elisa bad, werd zijn gebed zichtbaar in een duidelijk beeld (2 Koningen
6:17). Onze gebeden zullen vol geloof moeten zijn omdat aan de noordgrens van Israël machtige
legers zich gereedmaken om de staat Israël te vernietigen. Vers 18 is heel inspirerend en geeft aan
dat God meer dan Overwinnaar is voor Zijn volk.

ZO 12/1 “Sta op, HEERE, laat de sterveling zich niet sterk maken; laat de heidenvolken voor Uw
aangezicht geoordeeld worden.” Psalm 9:20.

MA 13/1 Recent kwamen een aantal antisemitische incidenten in Australië in het nieuws. Het ging
om Joodse kinderen die op school werden gepest om hun Jood-zijn. Volgens een Australisch
meldpunt voor antisemitisme worden steeds meer Joodse kinderen van openbare scholen gehaald
en naar specifiek Joodse onderwijs gestuurd vanwege antisemitische incidenten. Bid dat er in
Australië streng opgetreden wordt tegen het antisemitisme op scholen.

DI 14/1 Iran is van plan om een nieuwe reeks geavanceerde centrifuges te gaan gebruiken voor het
verrijken van uranium. Hoewel Iran volgens de informatie die nu bekend is op dit moment nog niet in
staat is om uranium te verrijken voor kernwapens, zet het land telkens stappen in die richting. Bid dat
Iran tegengehouden wordt in het verrijken van uranium en dat het ze niet lukt om kernwapens te
produceren.

WO 15/1 Een politieke partij in Zweden kwam onlangs met een voorstel om niet-medische
besnijdenis van jongens te bestrijden. Een meerderheid van de partijen in het Zweedse parlement
stemde daarmee in. De Joodse gemeenschap in Europa krijgt steeds vaker te maken met
antireligieuze wetgeving, ook met betrekking tot rituele slacht. Bid dat er in Europa vrijheid van
religie blijft en dat zaken als besnijdenis en rituele slacht niet verboden worden.

DO 16/1 Afgelopen zomer is er in Nederland een nieuwe Israëlische ambassadeur begonnen, Naor
Gilon. Bid dat de ambassadeur een vruchtbare en goede tijd in Nederland mag hebben.

VR 17/1 De Iraakse premier heeft onlangs Israël voor het eerst beschuldigdt van aanvallen op
militaire doelen in zijn land. Gevreesd wordt nu dat de verklaring van de Iraakse premier de weg
vrijmaakt voor een militaire reactie van sjiitische milities tegen Israël. Bid dat dit niet gebeurt en bid
voor wijsheid bij de Israëlische overheid om hiermee om te gaan.

ZA 18/1 Sabbat. Hizkia. Deze koning deed wat juist was in de ogen van de Heere (2 Koningen
19:1419). Hoe? Door altijd de Heere te zoeken in verootmoedigingen gebed. Het begin van
hoofdstukken 18, 19 en 20 geven dit duidelijk weer. Dus zoek de Heere, weer of geen weer, zin of
geen zin. Deze levenshouding leidt altijd tot voorbede.

ZO 19/1 ALIJA Jeruzalem is de verbinding tussen hemel en aarde. Psalm 102:13-23, “Maar U, HEERE,
U blijft voor eeuwig, de gedachtenis aan U van generatie op generatie. U zult opstaan, U zult zich
ontfermen over Sion.” (Vers 13-14). Dank voor deze profetische tekst die zichtbaar is in onze tijd.
Volgens een rapport van het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek dat uitkwam na Rosj
Hasjana leven er wereldwijd ongeveer 14,8 miljoen Joden. Daarvan wonen er 6,7 miljoen in Israël.
Bid dat er nog veel Joden alija zullen maken, en zullen thuiskomen in Israël. 

MA 20/1 Bid voor alle Joden die afgelopen tijd alija hebben gemaakt. Bid dat ze snel Hebreeuws
mogen leren en een voor hun geschikte baan mogen vinden.

DI 21/1 Afgelopen jaren maakten opvallend veel Russische Joden alija. Dit kwam onder andere
doordat het met Rusland economisch niet goed ging en doordat er steeds meer sprake is van een
onvrije democratie. Dank voor alle Russische Joden die alija konden maken en bid voor bescherming
van de Joden die nog in Rusland wonen.

WO 22/1 KERK & ISRAËL Bid voor christenen in het Midden-Oosten die leven in Islamitische landen.
Bid om hun bescherming en bid om volharding voor hen.

DO 23/1 Bid dat er in kerken meer aandacht voor Israël komt en bid voor zegen op het werk van
Israëlcommissies in de verschillende kerken.

VR 24/1 Bid voor predikanten die op studiereis naar Israël gaan met verschillende organisaties. Bid
dat zij, wanneer zij in Israël zijn, met de juiste organisaties en personen in contact komen die hun
laten zien dat God zijn volk niet vergeten is en dat Hij zijn volk in het land Israël terugbrengt.

ZA 25/1 Sabbat. Jesaja. Het is bemoedigend om 2 Kronieken 32 te lezen. Jeruzalem is in groot gevaar,
want Sanherib (de koning van Assyrië) belegert de stad om die in te nemen. Maar dan komt de
omslag en de overwinning. In vers 20 lezen we: Maar koning Hizkia en de profeet Jesaja, de zoon van
Amoz, baden om die reden en riepen naar de hemel. Om Jeruzalem wordt nog steeds gestreden. Bid
dus om vrede voor Jeruzalem!

ZO 26/1 “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het
leven.” Spreuken 4:23. Vraag de HEERE om een zuiver hart.

MA 27/1 Holocaust Gedenkdag. Vandaag is de jaarlijkse dag voor de herdenking van de Holocaust.
Bid voor hen die de Holocaust overleefden. En bid dat Gods Shalom spoedig mag komen.

DI 28/1 CHRISTENEN VOOR ISRAËL Bid voor de trainingen van C4I (Christians for Israel International)
die plaatsvinden in Brazilië voor jongeren (in het Noorden en Mid-Westen van het land). Bid voor Val
Noguiera en haar team. Val Nogueira is regionaal coördinator voor Zuid-Amerika.

WO 29/1 Dank voor de meer dan twaalfduizend gasten die afgelopen jaar het Israëlcentrum
bezochten. Bid voor de voorbereidingen voor de zomertentoonstelling die weer in volle gang zijn. Bid
dat er weer een goede, informatieve zomertentoonstelling tot stand komt.

DO 30/1 Bid voor de Israëlconsulenten door heel het land. Dat zij veel Israëlproducten verkopen en
door middel van verkoop en van de gesprekken met de mensen tot zegen zijn voor Israël.

VR 31/1 Bid dat de vertalingen van de Bijbelstudie boeken van Ds. Glashouwer (Waarom Israël,
Waarom Jeruzalem, Waarom Eindtijd) hun werk mogen blijven doen. Regelmatig ontvangen we
berichten van lezers van over de hele wereld, zoals deze: “Onlangs las ik het boek Waarom Israël van
Ds. Glashouwer en realiseerde ik me hoe Israël een zegen was en nog altijd is voor de volkeren.”

365