Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Augustus 2018
Woensdag 01 augustus
Bid voor de zomertentoonstelling 'Wereldwonder Israël', tot eind deze maand te zien in Nijkerk. Dank voor het wonder van 70 jaar onafhankelijke staat Israël. Voor de ontdekkingen in de technologie en de ecologie. Voor medische en militaire
wonderen en voor de herleving van de Hebreeuwse taal.

Donderdag 02 augustus
Bid om bescherming tegen alle plannen van Iran om Israël te vernietigen. Hoe kunnen westerse landen zaken doen met een land dat wekelijks roept: ‘Dood aan Amerika! Dood aan Israël!’? Bid dat politici en zakenmensen gaan inzien dat Teheran meent wat ze zegt. Bid dat ze zich afkeren van het Iraanse regime en zullen opkomen voor Israël. Bid om vrede voor Israël. 

Vrijdag 03 augustus
Bid dat alles aan het licht zal komen wat Israël schade toe kan brengen en wat Israël bedreigt. De nucleaire bewapening van Iran en hun militaire aanwezigheid in Libanon. De mediastrategie van Hezbollah en de BDS-beweging. De
beïnvloeding van de Arabisch islamitische landen op het stemgedrag in de VNmensenrechtenraad. 

Zaterdag 04 augustus
Sabbat. Zoals in Nederland steeds meer plaatsen overgaan tot het openstellen van winkels op zondag, zo staat in Israël het houden van de sabbat zwaar onder druk. Bid dat Israël zijn maatschappij zal inrichten naar Gods Woord (Exodus 20:8). 

Zondag 05 augustus
Wees bemoedigd in uw voorbede. 'Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, HEERE, verberg Uw aangezicht niet voor mij.' (Psalm 27:7-9a)

Maandag 06 augustus
Zoals u weet is er in Israël een enorm watertekort. Dit treft vooral de landbouwsector, maar is ook zichtbaar in de dramatisch lage waterstand van het Meer van Tiberias en in het opdrogen van de Dode Zee. Bid om oplossingen en dat de Israëlische bevolking zuinig met het drinkwater om zal gaan. 

Dinsdag 07 augustus
Bid voor de overheid in Israël, dat ze goede en rechtvaardige wetgeving zullen uitvaardigen. 'Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.' (Micha 6:8)

Woensdag 08 augustus
Dank dat steeds meer christenen uit verschillende landen via Christenen voor Israël een reis door Oekraïne maken en helpen met het inpakken en distribueren van voedselpakketten voor Holocaustoverlevenden. Dit is het Joodse volk troosten op een zeer praktische manier.
 
Donderdag 09 augustus
Blijf bidden om bescherming van de Joden wereldwijd. Antisemitisme en antizionisme vertonen een gevaarlijke ontwikkeling.

Vrijdag 10 augustus
Alija betekent 'opgaan'; het tegenovergestelde is yerida, wat 'afdalen' betekent. Zo worden Israëliërs genoemd die uit Israël vertrekken. Bid dat ze op een gegeven moment zullen besluiten om terug te keren naar Israël, om opnieuw alija te maken.

Zaterdag 11 augustus
Sabbat. De Heere Jezus sprak een gelijkenis tot Zijn discipelen, '...dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.' (Lukas 18:1b). Zo mogen wij voor Israël bidden, juist omdat de haat tegen Israël en de Joden toeneemt. Dank de Heere dat we mogen zien dat het Zijn volk is en dat Zijn verbond met hen voor eeuwig is (Genesis 12:1-3, 17:1-8).

Zondag 12 augustus
Na de hemelvaart van Jezus keren de apostelen terug naar Jeruzalem en volharden eendrachtig in gebed (Handelingen 1:14). Dit is, samen met onderwijs en het avondmaal, het fundament van de gemeente (2:42). Wat een voorbeeld om na te volgen: betrokken te zijn bij een gemeente en uit te zien naar de terugkomst van Jezus Messias.

Maandag 13 augustus
Bid voor ds. Kees Kant die per 1 juli begonnen is als directeur van Christians for Israel International (C4I). Bid om een goede start en om wijsheid en inzicht hoe om te gaan met christenen uit andere werelddelen. Dank voor Gods Woord, in welke taal ook geschreven. De verbonden van God met Zijn volk spreken duidelijke taal.

Dinsdag 14 augustus
Dank voor Andrew Tucker en voor alles wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan voor C4I. Als internationaal jurist is hij al enige tijd betrokken bij thinc. (The Hague Initiative for International Cooperation). Bid voor hem en andere juristen die op hoog niveau bezig zijn met het internationale recht ten aanzien van de staat Israël.

Woensdag 15 augustus
Bid voor Koen en Ira Carlier, onze veldmedewerkers in Oekraïne. Zij verzetten met hun team daar veel werk voor de alija. Bid ook voor de chauffeurs die vaak lange dagen en lange ritten maken op moeilijk begaanbare wegen.

Donderdag 16 augustus
Bidden voor Jeruzalem is Bijbelverzen over Jeruzalem ter harte nemen. 'Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk...' (Psalm 137:5, 6a).

Vrijdag 17 augustus
Bid om bescherming voor de inwoners van Tel Aviv en omringende steden in de kustvlakte, met ruim 3,5 miljoen inwoners. De afstand naar Arabisch Palestijns gebied is vaak maar 12 tot 15 km.

Zaterdag 18 augustus
Sabbat. De Heere Jezus sprak een gelijkenis tot Zijn discipelen, ‘...dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.' (Lukas 18:1b). Deze gelijkenis over de onrechtvaardige rechter is bemoedigend voor ons als voorbidders (Lukas 18:2-8).

Zondag 19 augustus
Voorbeelden van gebed vinden we in Handelingen: 9:40 – Petrus; 10:2 – Cornelius; 16:25 – Silas en in 28:8 – Paulus. Laat ons leven zo zijn, doordrenkt van gebed. 'Bid zonder ophouden. Dankt in alles.' (1 Thessalonicenzen 5:17, 18)

Maandag 20 augustus
In de Bijbel roept God op om speciaal te bidden voor de vrede van Jeruzalem, omdat Jeruzalem de plek is waar God woont (Zacharia 8:3), en waar Jezus terugkeert (Handelingen 1:11 en Zacharia 14:4). Bidden voor de vrede van Jeruzalem betekent dus bidden voor wereldwijde shalom.

Dinsdag 21 augustus
In het hart van Israël liggen de bekende plaatsen uit de Bijbelse geschiedenis die het Joodse volk verbinden met het land. En het hart van het hart is natuurlijk Sion, Jeruzalem. Bid dat meer mensen op hoge politieke posities hier van doordrongen worden en hier hun beslissingen op afstemmen.

Woensdag 22 augustus
Dank dat de vieringen van 70 jaar Israël, zoals de Mazzeltovconcerten in Nederland en de bijeenkomsten en manifestaties in andere landen, goed en veilig zijn verlopen. Bid dat de Bijbelse, profetische betekenis van het verstrijken van 70 jaar in de komende jaren duidelijk zal worden (Jeremia 25:11, 12 en 29:10-14).

Donderdag 23 augustus
Bid om nieuwe IPC-consulenten in het land. Zij vormen de kern van IPC en zijn vaak het eerste contact met klanten en kerken. Dank voor de nieuwe IPCvrijwilligers in het Israëlcentrum in Nijkerk.

Vrijdag 24 augustus
Bid dat het boek ‘Israel on Trial’ (Israël staat terecht), over Israël en het internationaal recht, geschreven door Andrew Tucker en Matthijs de Blois, goed ontvangen en gelezen zal worden. Veel politici en journalisten roepen maar wat zonder de feiten te kennen. Hierdoor brengen ze Israël, de geschiedenis, de staat en het volk grote schade toe.

Zaterdag 25 augustus
Sabbat. Bid dat de beloften aan het Joodse volk ook vervuld zullen worden aan het Joodse volk. Dank dat deze vervulling van de beloften niet alleen een zegen is voor het volk Israël maar voor alle volken.

Zondag 26 augustus
‘De HEERE regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de cherubs; laat de aarde beven. De HEERE is groot in Sion, Hij is verheven boven alle volken. Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij.’ (Psalm 99:1-3).

Maandag 27 augustus
Bid vanuit Psalm 99 voor politici die veelvuldig in het nieuws zijn vanwege hun besluiten of opmerkingen t.a.v. Israël, zoals Trump, Putin, Erdogan en Assad. Bid ook voor politici in organen zoals de EU, de VN en islamitische politieke organisaties.

Dinsdag 28 augustus
Blijf bidden voor de Joodse gemeenschap in Europa – de Jodenhaat groeit. Europese beleidsmakers lijken niet te weten hoe ze het toenemende antisemitisme moeten beteugelen. Spreek waar mogelijk over Israël in uw omgeving. Bid dat de woorden die we zaaien vrucht zullen dragen.

Woensdag 29 augustus
Over een half jaar moet de bouw van de zeebarrière bij Gaza afgerond zijn. Deze barrière is het verlengstuk van het veiligheidshek dat rondom Gaza is gebouwd om te verhinderen dat terroristen Israël binnendringen. Bid dat Israël veilig zal wonen in het zuiden van hun land. Bid voor de bevolking van Gaza: dat het juk van Hamas verbroken zal worden en het gesprek over vrede met Israël weer mogelijk zal worden.

Donderdag 30 augustus
Bid dat de artikelen in uitgaven zoals Israël Aktueel, Israël en de Kerk, Israel Today, Isreality voor jongeren en de Tov!Club voor kinderen, de lezers zullen raken zodat liefde voor Israël ontstaat.

Vrijdag 31 augustus
Dank dat we als voorbidders een deel van onze tijd mogen gebruiken om voor Israël op de bres te staan. Dat we mogen begrijpen in welke tijd we leven en mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias. Dit betekent wel dat het merendeel van de mensen om ons heen, ook veel christenen, ons niet begrijpen. Het zij zo, wij mogen trouw blijven in de opdracht om te bidden voor Israël.

September 2018
Zaterdag 01 september
Sabbat. Bid voor ds. Willem Glashouwer die de komende tijd in de Filipijnen en in Thailand is voor contacten en voor onderwijs. Dank dat, nu Israël zich steeds meer oriënteert op landen in het verre oosten, wij in deze landen onderwijs mogen geven over Gods handelen met Israël in onze tijd.

Zondag 02 september
‘Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm: Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de HEERE, onze God!’ (Jeremia 31:6). Het woord wachters, in het Hebreeuws ‘notzrim’, betekent ook christenen. Laten wij, die voorbede doen voor Israël, waakzaam blijven, de wacht houden.

Maandag 03 september
Doe voorbede voor de inwoners in het zuiden van Israël vanwege de ernstige bedreiging vanuit Gaza. Israëlische dorpen liggen maar op enkele kilometers van de grens. Bid voor de kinderen. Velen kennen geen andere situatie en hebben soms dagen moeten doorbrengen in een schuilkelder.

Dinsdag 04 september
Bid voor de sprekers van Christenen voor Israël die ook dit komende seizoen weer zullen spreken over Israël op middagen en avonden, op conferenties en op beurzen, waarbij talloze onderwerpen aan bod komen. Gebruik de activiteitenkalender in de krant Israël Aktueel of de website voor actuele informatie.

Woensdag 05 september
In onze tijd met toenemende haat en spot tegen de Joodse bevolking is het meer dan nodig om hen te bemoedigen! Bid om mogelijkheden hiervoor, zowel persoonlijk als met anderen. Dank dat we als Christenen voor Israël en het Israël Producten Centrum de Joodse bevolking in Nederland vriendschap mogen tonen en naast hen mogen staan.

Donderdag 06 september
Dank dat Christenen voor Israël de afgelopen jaren het jongerenwerk Isreality op mocht zetten, zowel in Nederland als in andere landen. Bid dat Isreality verder uit zal groeien en op een eigentijdse manier zowel christelijke als nietchristelijke jongeren zal bereiken.

Vrijdag 07 september
Bid dat de regering, de autoriteiten en de militaire bevelhebbers van Israël waakzaam zullen blijven, vanwege de vernietiging die Iran vanuit Libanon en vanuit Syrië over het land wil brengen (Spreuken 24:5,6).

Zaterdag 08 september
Sabbat. Bid voor de Holocaustoverlevenden in Israël, Oekraïne en in andere landen. Na de Tweede Wereldoorlog wilden veel Joden niet meer in Europa blijven en zijn uitgezwermd over de hele wereld. Juist voor deze Joden op zeer hoge leeftijd mogen we bidden en iets betekenen.

Zondag 09 september
Het gebedsleven van Johannes. Na alle gebeurtenissen beschreven in de Openbaring aan Johannes is bidden overgegaan in aanbidding (Openbaring 22:9). Dit Bijbelboek is kostbaar om te lezen, maar geeft ook de ernst aan van wat de mensheid nog gaat meemaken. Het hemelse Jeruzalem wordt realiteit, het aardse Babylon valt en verdwijnt voorgoed.

Maandag 10 september
Het aantal christenen in de Gazastrook is sinds 2012 gedaald van 4500 naar krap 1000. Bid voor onze broeders en zusters daar, die net als in andere gebieden waar de islam domineert als derderangs burgers worden behandeld. Bid dat christenen uit andere landen hen kunnen bezoeken om hen te bemoedigen.

Dinsdag 11 september
In een brochure van de Gereformeerde Bond schrijft ds. H. Liefting: 'Ook al was de stichting van de staat Israël een seculier initiatief, toch geloven we dat God Zijn hand erin had. Zoals in het boek Esther, waarin Gods naam ook niet voorkomt.' Dank voor deze ingeslagen weg en bid dat andere kerken en gemeenten de moed hebben ook deze stap te maken.

Woensdag 12 september
Bid dat wij als christenen, die Israël liefhebben en de profetische vervulling van Gods Woord zien in het herstel van de staat Israël, meer plaats en begrip zullen krijgen in kerken, gemeenten, op universiteiten en Bijbelscholen.

Donderdag 13 september
Bid voor de Joodse bevolking van België die steeds op hun hoede moet zijn voor antisemitisch geweld. ‘De aanwezigheid van militairen op straat voor Joodse gebouwen stelt ons enigszins gerust,’ zegt Joël Rubinfeld, die strijdt tegen antisemitisme, ‘maar je kunt je voorstellen in wat voor een wereld wij leven.’

Vrijdag 14 september
Bid voor samenwerking tussen Israël en islamitische landen op het gebied van bestrijding van terrorisme, technologische ontwikkelingen en uitvindingen. Dit verhoogt de kans op diplomatieke contacten.

Zaterdag 15 september
Sabbat.Er zijn christelijke leiders die sympathie hebben voor de BDS-beweging, omdat ze geloven dat door geweldloos verzet de vrede tussen Israël en de Palestijnen bevorderd wordt. De oprichter van de BDS-beweging, Omar Barghouti, is echter voor ‘verzet door geweld’ en stelt duidelijk: ‘Voor altijd, voorgoed, zijn we tegen een Joodse staat op ieder stuk van Palestina.’ Bid dat christenen dit onderzoeken, erkennen en stoppen met hun steun voor BDS.

Zondag 16 september
Psalm 94 heeft van de vertalers als titel gekregen: ‘De HEERE is een veilige vesting’. In deze psalm lezen we hoe God, Rechter van de aarde, omgaat met hen die Zijn volk verbrijzelen en verdrukken. Dank dat de Heere opkomt voor Zijn volk, een veilige vesting voor hen is, een rots, een toevlucht.

Maandag 17 september
Bid om troost voor de nabestaanden van terreuraanslagen. Voor ouders die hun zoon verliezen, vrouwen hun man en kinderen hun vader. Twee voorbeelden: In Har Bracha kwamen in februari Raziel Shevach (35) en Havat Gilad (29) om door een aanslag op hun auto; beiden laten een vrouw en kinderen achter. In mei kwam de militair Ronen Lubarsky (20) om doordat een Palestijn van een gebouw een marmeren plaat op zijn hoofd gooide.

Dinsdag 18 september
Zoals u weet is er altijd oorlogsdreiging en terreur aan de noordgrens en aan de zuidgrens van Israël. Bid om bescherming en om vrede; om vertrouwen op de Heere God en Zijn Woord. ‘Hij heeft de volken uitgestrooid die vreugde vinden in oorlog’ (Psalm 68:31c).

Woensdag 19 september
Of Israël nu door een linkse of door een rechtse regering geregeerd wordt, wij mogen bidden voor de politici en voor de bestuurders van het land. Dank dat Israël een democratie is, de enige in het Midden-Oosten. Israël heeft oog voor alle minderheden, of het nu een christelijke, islamitische of andere minderheid is.

Donderdag 20 september
Bid voor de activiteiten die worden georganiseerd door de verschillende C4I-afdelingen. Dank dat in allerlei landen actie wordt ondernomen om onderwijs te geven over Israël in de Bijbel.

Vrijdag 21september
'Onze liefde voor Israël is gebaseerd op de Bijbel. Christenen voor Israël houdt zich niet bezig met politiek.' Deze uitspraak is van onze voorzitter Pim van der Hoff. Dank dat de Bijbel betrouwbaar is, dat we de profetieën mogen toetsen en mogen vertrouwen.

Zaterdag 22 september
Sabbat. 'Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.' (Jeremia 1:11, 12) Deze teksten geven aan dat de Heere zal waken over Zijn Woord om het te volbrengen. Dank Hem hiervoor.

Zondag 23 september
Gezien de ernstige situatie in het Midden Oosten is bidden voor Israël niet altijd makkelijk. We mogen bemoedigd worden door Filippenzen 4:4a, 6a, 7: ‘Verblijd u altijd in de HEERE…Wees in geen ding bezorgd…en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Maandag 24 september
Wilt u vandaag bidden en danken voor de medewerkers en de vrijwilligers van Christenen voor Israël en de internationale afdelingen?‘En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.' (Colossenzen 3:23, 24).

Dinsdag 25 september
Bid dat we als medewerkers en vrijwilligers niet moe worden om altijd maar weer tegen de stroom in te zwemmen. Negatief nieuws over Israël en het jodendom blijft maar komen. Het is een voorrecht naast Israël te mogen staan; wat de Joden aangedaan wordt raakt ook ons als christenen.

Woensdag 26 september
Amerika is uit de VN-mensenrechtenraad gestaptvanwege de antistemmingen over Israël. In Polen is wat de Poolse bevolking de Joden in de Sjoa heeft aangedaan herschreven. Ieder volk heeft een mening over Israël, positief of negatief, en handelt hiernaar. Bid voor Nederland, voor uw eigen land, dat de juiste beslissingen worden genomen.

Donderdag 27 september
Dank dat er wereldwijd organisaties, kerken en gemeenten zijn die opkomen voor Israël. Bid om Gods zegen voor hen.

Vrijdag 28 september
Bid voor het Bijbelse grondgebied Judea en Samaria. De volken van de wereld willen niet wachten op verdere onderhandelingen; Israël moet snel alles opgeven en ervertrekken. Dank dat Israël is teruggekeerd en tot zijn bestemming komt.

Zaterdag 29 september
Sabbat. Bid voor het Joodse volk. Een krant kan een gemeen artikel bevatten.Een cartoon kan zomaar de spot met hen drijven. Hun geschiedenis kan ineens worden herschreven. Het gaat maar door.

Zondag 30 september
In Jeremia 30 en 31 staan tientallen beloften over het herstel en de verlossing van Israël. Dank voor de beloften van terugkeer naar het land en een nieuw verbond dat de Heere met hen zal sluiten.

365