Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

April 2020
Wo 1/4  Israël Ook Israël strijdt tegen het Coronavirus. Hun aanpak is voorkomend en daardoor zitten veel mensen afgezonderd. Bid om wijsheid voor de Israëlische overheid. Bid dat het Israëlische gezondheidssysteem voldoende capaciteit heeft om zieken op te vangen en goed te behandelen. 

Do 2/4  Israël Bid voor de regering van Israël wanneer die gevormd is of nog gevormd moet worden. Bid dat het land na een hele tijd geen regering te hebben gehad, weer op daadkrachtige wijze bestuurd zal worden. 

Vr 3/4  Bid voor alle verschillende bevolkingsgroepen in Israël: Joden, moslims, christenen, bedoeïenen, Druzen en Armeniërs. Bid dat zij allen in harmonie samen leven en een positieve houding hebben ten opzichte van de Israëlische staat.

Za 4/4  Op dit moment leven er nog 192.000 Holocaustoverlevenden in Israel. Een derde van hen leeft in armoede. Bid voor al deze overlevenden. Dank en bid ook voor het werk van Amcha, een organisatie die psychosociale hulp biedt aan Holocaustoverlevenden in Israël. 

Zo 5/4  “Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen, Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden.” Jesaja 31:5. Dank voor Gods bescherming van Jeruzalem! 

Ma 6/4  Elke vrijdag gaan moslims in Israël naar de Tempelberg om daar te bidden bij de Al-Aqsamoskee. Niet zelden leidt dat tot onrust en wordt er voor of na het gebed gedemonstreerd tegen Israël. Bid dat de onrust ophoudt en dank dat er een tijd mag komen dat de Tempelberg weer een plek is waar gebeden zal worden door alle volken (Jesaja 56:7b).

Di 7/4  Een Israëlische start-up (startende onderneming) heeft een app gelanceerd om wonden te monitoren en snel en effectief te kunnen verzorgen. Chronische wondpijn is een wereldwijd voorkomend probleem en het goed verzorgen van wonden kan dit tegengaan. Dank voor deze en andere uitvindingen waarmee Israël tot zegen van de wereld is. 

Wo 8/4  Sederavond Vanavond is het Sederavond voor het Joodse volk. Men herdenkt dan met een Pesach maaltijd de uittocht uit Egypte. Kinderen spelen tijdens deze avond een belangrijke rol. Bid voor alle Joodse kinderen, in Israël en daarbuiten, dat ze al op jonge leeftijd mogen weten dat God voor hen zorgt, ondanks alle gevaren die vaak dreigen. 

DO 9/4  Pesach “Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de HEERE, uw God, want in de maand Abib heeft de HEERE, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid.” Deuteronomium 16:1. Bid dat het Joodse volk deze week een gezegend Pesachfeest mag hebben. 

VR 10/4  Goede vrijdag “En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.” Lukas 22:14-15. Ook Jezus vierde met zijn discipelen Pesach. Jezus was Zelf het Lam, dat voor de zonden van de wereld stierf. Dank voor het offer van Jezus. 

ZA 11/4  “En op de vijftiende dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.” Leviticus 23:6. Het ongezuurde brood herinnert aan de haast waarmee het Israëlische volk uit Israël moest vertrekken. Het brood had geen tijd om te rijzen. Dank voor het wonder van de uittocht uit Egypte en dank dat God het Joodse volk keer op keer redt van de vijanden.

ZO 12/4  Pasen. “En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden?” Lukas 24:5. De engelen vertellen de vrouwen het goede nieuws: Jezus is de Levende, Hij heeft het graf overwonnen. Dank voor de opstanding van Jezus en bid dat Hij spoedig terug zal komen.  


MA 13/4  Met Pesach zijn families vaak bij elkaar en brengen ze veel tijd door samen. Bid voor de Joden in Israël of daarbuiten die eenzaam zijn, bijvoorbeeld ouderen of soldaten zonder familie in Israël. Bid dat ook zij mensen om zich heen hebben tijdens Pesach om samen het feest te vieren. 

DI 14/4  Op het concilie van Nicea in 325 werd besloten door de kerk dat het christelijke paasfeest niet mocht samen vallen met het Joodse Pesachfeest. Met deze beslissing sneed de kerk zich los van haar Joodse wortels. Bid om herstel van de band tussen de kerk en het Joodse volk. 

WO 15/4  Met Pesach wordt gevierd dat het boosaardige plan van de farao om het Joodse volk uit te roeien mislukte en het volk bevrijd werd. Door de tijd heen zijn er steeds weer mensen die het Joodse volk willen uitroeien, ook vandaag de dag. Bid om bescherming van het Joodse volk en dat God hen ook nu zal redden. 

DO 16/4  Pesach is oorspronkelijk ook een Pelgrimsfeest. Toen de tempel er nog stond, trokken de Joden naar Jeruzalem om daar Pesach te vieren. Bid om de vrede van Jeruzalem en bid dat de tijd komt dat Jezus Zijn Koninkrijk op aarde vestigt en vanuit Jeruzalem zal regeren. 

VR 17/4  Israël De Islamitische Staat heeft onlangs aangegeven Israël als een nieuw doelwit te beschouwen. Volgens hen ligt de prioriteit nu bij het land van Israël ‘terug te geven’ aan de moslims op gewelddadige wijze. Bid dat de IS Israël niets kan aandoen. 

ZA 18/4  Uit onderzoek onder de Israëlische bevolking blijkt dat 48% van de bevolking bang is om niet in staat te zijn het onderwijs van hun kinderen te financieren. Goed onderwijs is een belangrijke sleutel naar welvaart van de individu en het land. Bid dat er voldoende financiën beschikbaar zijn voor het onderwijs.

ZO 19/4  “HEERE, er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te maken door het doen van grote en ontzagwekkende dingen, door heidenvolken te verdrijven van voor de ogen van Uw volk, dat U uit Egypte verlost hebt.” 1 Kronieken 17:20-21. Dank dat God Israël trouw is en dat het volk nu opnieuw woont in het land Israël. 

MA 20/4  Zuid-Israël Er zijn nog steeds Palestijnse terroristen die Israël aanvallen met vuurballonnen. Ze laten deze ballonnen op aan de grens met Israël waarna ze in Israël terecht komen en brand veroorzaken. Bid dat Israël beschermd wordt tegen deze ballonnen.

DI 21/4  Jom Hasjoa (Holocaust Herdenkingsdag in Israël). “Och, was mijn hoofd maar water en mijn oog een bron van tranen, ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelden bij de dochter van mijn volk.’ Jeremia 9:1. Deze Bijbeltekst staat op het monument in Amsterdam ter nagedachtenis aan Joods verzet tijdens de oorlog. Bid dat het Joodse volk vandaag in het grote verdriet Gods nabijheid mag ervaren.  

WO 22/4  Zuid-Israël Bij de International Criminal Court worden op dit moment serieuze aanklachten voorbereidt om Israel aan te klagen voor oorlogsmisdaden die begaan zouden zijn door de IDF in Gaza en op de Westbank. Bid om Israëls bescherming op juridisch vlak wanneer het ten onrechte wordt aangeklaagd.

DO 23/4  Zuid-Israël Israël heeft het raketafweersysteem Iron Dome een update gegeven. De testen die daarna met het systeem werden gedaan, boekten 100% resultaat. Alle raketten werden onderschept. Dank dat het afweersysteem steeds beter werkt en bid voor bescherming van Israël tegen raketten. 

VR 24/4  Israëlische media berichten dat het aantal jongeren wat niet in militaire dienst gaat, toeneemt. Bid dat er steeds voldoende jongeren zullen zijn, die bereid zijn te dienen in het leger en bid ook dat zij mogen weten dat God over Israël waakt.  

ZA 25/4  Vandaag is het 100 jaar geleden dat in San Remo het Ottomaanse rijk werd verdeeld en waar het mandaat Palestina ontstond. Dit met als doel dat de Britten het Joodse volk een thuisland zouden geven in Palestina. Er wordt door onze partner ‘The European Coalition for Israël’ een grote conferentie georganiseerd waar ook vele hoogwaardigheidsbekleders uit Israel en andere landen aanwezig zullen zijn. Bid dat de internationale gemeenschap zich realiseert welke beloften gemaakt zijn.

ZO 26/4  “De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?” Mattheüs 8:27. God heeft de macht over de zee en ook over wat er op de zee gebeurd. Bid voor Israëls veiligheid aan de kust. Hoewel er nu nog niet veel gebruik van wordt gemaakt, zijn Hamas en de Islamitische Jihad zich ervan bewust dat ze Israël vanuit de zee en op zee kunnen belagen. 

MA 27/4  Bid voor alle jonge mensen in het Israëlische leger. Al op jonge leeftijd krijgen ze heel veel verantwoordelijkheid en hebben ze te maken met gevaarlijke situaties. Bid dat zij vol mogen houden en dat ze de kracht en bescherming van God mogen verwachten. 

DI 28/4  Jom Hazikaron. Deze dag is een gedenkdag waarop de Israëlische slachtoffers van alle oorlogen en degenen die zijn omgekomen door terroristische aanslagen herdacht worden. Bid voor vertroosting voor allen die op deze dag weer bepaald worden bij het gemis van een vriend of familielid. 

WO 29/4  Jom Ha’atsmoet. Op deze dag wordt de oprichting van de staat Israël in 1948 herdacht. “Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.” Jeremia 30:3. Dank dat God deze ommekeer voor Israël gebracht heeft. 

DO 30/4  Noord-Israël. Bid voor bescherming van het Noorden van Israël tegen geweld en infiltratie vanuit Libanon door bijvoorbeeld Hezbollah. 

Mei 2020
Vr 1/5  Griekenland, Cyprus en Israël hebben een akkoord ondertekend over een gaspijplijn. Het plan is dat Israëlisch gas via Cyprus en Kreta naar het Griekse vasteland wordt vervoerd. Dank voor dit plan dat naar verwachting positief bij zal dragen aan de Israëlische economie. 

Za 2/5  De IDF is begonnen om langs de grens met Libanon sensoren aan te brengen die seismische data registreren zodat het graven van tunnels door terroristen bijtijds gesignaleerd kan worden. Dank voor deze ontwikkeling op het gebied van veiligheid. 

Zo 3/5  De IDF houdt bij hoeveel soldaten er per jaar omkomen. In 2019 was dat het laagste aantal sinds 1948, namelijk 27. Helaas zijn er onder hen ook die zelfmoord gepleegd hebben. Dank dat er steeds minder slachtoffers vallen onder de soldaten en bid ook voor de nabestaanden van de overleden soldaten.

Ma 4/5  Palestijnse verpleegkundigen kregen onlangs een vierdaagse medische bijscholing in het Israëlische ziekenhuis Sheba. Deze bijscholingscursussen vinden al meer dan tien jaar plaats. Dank en bid voor projecten als deze die bevorderlijk zijn voor de relatie tussen Israëli’s en Palestijnen. 

Di 5/5  Bevrijdingsdag Vandaag vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd uit de handen van de Nazi’s. Dit was een grote bevrijding voor de Joden die ondergedoken zaten of zij die nog in leven waren in kampen in Duitsland en Polen. Dank dat de bevrijding 75 jaar geleden gekomen is en dat Joden nu zelfs een eigen staat hebben. 

Wo 6/5  Israël en de volkeren De president van Iran, Rouhani, zegt dat Iran momenteel meer uranium verrijkt dan voor de nucleaire deal met (een aantal) westerse landen. Bid dat Iran de wereld en in het bijzonder Israël geen schade aan kan brengen. 

Do 7/5  Eind januari vond in Jeruzalem het vijfde Wereld Holocaust Forum plaats, 75 jaar na de bevrijding van Europa uit handen van de nazi’s. Op het forum kwamen wereldleiders, koningen en andere hoogwaardigheidsbekleders. Bid dat de deelnemers van het forum in hun eigen landen zullen strijden tegen antisemitisme. 

Vr 8/5  Sommige deelnemers aan het Wereld Holocaust Forum gingen tot ontzetting van velen ook op bezoek bij de Palestijnse president Abbas. Abbas staat bekend om zijn antisemitische uitspraken en heeft zeer dubieuze uitspraken gedaan over de Holocaust. Bid dat Abbas met zijn anti-Israël en anti-Joodse boodschap geen ingang vindt bij de rest van de wereld. 

Za 9/5  Premier Rutte heeft namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het optreden van de regering tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit vond plaats 75 jaar na de oorlog. Dank dat dit excuus is gekomen. Het doet veel Holocaustoverlevenden goed. 

Zo 10/5  “Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël.” Jeremia 31:3-4a. Dank dat we er getuigen van mogen zijn dat God Israël weer opbouwt. 

MA 11/5  Dank voor Bert-Jan Ruissen, de opvolger van Bas Belder in het Europees Parlement. Net als Belder is Ruissen vicevoorzitter van de delegatie in het Europees Parlement voor betrekkingen met Israël. Hij zet zich in voor verbeterde relaties tussen de EU en Israël en voor veiligheid van Joodse gemeenschappen in Europa. Bid om zegen op zijn werk. 

DI 12/5  Dank voor de verbeterde relatie tussen Rusland en Israël. In tegenstelling tot vroeger wordt de relatie nu meer gekenmerkt door vriendschap. 

WO 13/5  In de democratische voorverkiezingen in de Verenigde Staten lijkt de strijd te gaan tussen Joe Biden en Bernie Sanders. Sanders heeft laten weten dat als hij aan de macht komt, hij de Amerikaanse ambassade terug wil halen van Jeruzalem naar Tel Aviv. Bid dat de VS een leider krijgt die Israël steunt. 

DO 14/5  Bid voor alle Joden die recentelijk alija hebben gemaakt. Bid dat het leren van de nieuwe taal en het vinden van een baan voorspoedig mag gaan en dat zij snel hun draai vinden in de Israëlische samenleving.

VR 15/5  Een Palestijnse man die in Nederland woont heeft onlangs twee voormalige bevelhebbers uit het Israëlische leger voor de Nederlandse rechter gesleept vanwege misdaden die ze gepleegd zouden hebben in de Gazastrook. De Nederlandse rechtbank heeft echter geoordeeld niet bevoegd te zijn de klacht te behandelen. Dank dat de rechters tot dit besluit zijn gekomen en bid voor bescherming van Israël op juridisch vlak. 

ZA 16/5  Antisemitisme In 2019 is er door het CIDI een recordaantal gevallen van antisemitisme geregistreerd, 35% meer dan vorig jaar. Bid om bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland en heel Europa.

 ZO 17/5  “Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.” Spreuken 15:4. Als het over het Joodse volk gaat, dan worden er vaak grote leugens en beledigingen verspreid. Bid om verbreking van de kracht van negatieve woorden over Israël en bid dat er zegen uitgesproken wordt over Israël. 

MA 18/5  In Nederland is onlangs een kunstwerk onthuld dat bestaat uit 104.000 stenen die in het donker oplichten. Elke steen symboliseert één Nederlands slachtoffer van de Nazi’s. De stenen zijn verspreid over 171 gemeenten waar mensen zijn afgevoerd. Dank voor dit bijzondere monument en bid dat de herinnering aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van de Holocaust nooit zal verdwijnen.  

Di 19/5  Veel ex-moslims die nu christen zijn geworden, zijn opgegroeid met haat naar Israël. Bid dat ze vrijgezet mogen worden van deze geest van haat nu ze in de God van Israël en in Jezus geloven. 

Wo 20/5  Kerk en Israël Bid dat het voor alle christenen vanzelfsprekend wordt om te bidden voor het Joodse volk. Bid dat christenen zich wat de straat Israël betreft niet blindelings laten leiden door de media maar een Bijbels standpunt in durven nemen. Bid dat de Israëlkrant van Christenen voor Israël daar ook een positieve bijdrage aan mag hebben.

Do 21/5  Kerk en Israël Veel christenen hebben nauwelijks of geen contact met Joden. Hierdoor hebben zij vaak een vertekend beeld van hoe Joden het geloof beleven. Bid dat er meer contacten ontstaan tussen christenen en Joden. 

Vr 22/5  Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag) Op Jeruzalemdag wordt gevierd dat Israël weer de controle over de Oude Stad Jeruzalem kreeg in 1967. Voor de Palestijnen en voor vele andere volken is dit een doorn in het oog en wordt dit op allerlei manieren bevochten. Bid om bescherming en vrede voor Jeruzalem. 

Za 23/5  Kerk en Israël Bid dat christenen van over de hele wereld die op posities zitten waarin ze invloed hebben op hoe de Internationale gemeenschap Israël steunt of juist afwijst, opkomen voor Israël. 

Zo 24/5  Kerk en Israël “En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.” Romeinen 11:26-27. Bid dat de kerk zich ervan bewust is dat Gods verbond met Israël blijvend is. 

MA 25/5  Christenen voor Israël Bid voor de directie en het bestuur van Christenen voor Israël. Bid dat God hen zal leiden in de beslissingen die er gemaakt moeten worden. 

DI 26/5  Van 6-16 mei zijn er open dagen bij de IPC-consulenten. Bid om goede voorbereidingen voor deze dagen en bid dat de creativiteit in de voorbereiding en verkoop goed tot uiting mag komen. 

WO 27/5  Bid voor het team van Christians for Israel International (C4I) in Fiji. Onlangs ontmoetten zij de minister-president van Fiji en mochten ze vertellen over het werk van C4I. Bid dat het gesprek een goede uitwerking mag hebben en dat Fiji als land ervoor kiest Israël te steunen. 

DO 28/5  Bid voor zegen op het werk van de TOV!Club, de kinderafdeling van Christenen voor Israël. Liefde voor Israël ontstaat vaak al op jonge leeftijd. Bid dat veel kinderen van jongs af aan betrouwbaar onderwijs over Israël ontvangen en dat de liefde voor het volk ontkiemt. 

VR 29/5  Sjavoeot (Wekenfeest). Het Wekenfeest is oorspronkelijk een oogstfeest en het is nu vooral het feest van de wetgeving op de Sinaï. Bid voor gezegende feestdagen en bid dat ook Joden die nu niet veel meer met het geloof hebben, mogen terugkeren naar de Thora. 

ZA 30/5  Sjavoeot (Wekenfeest). Het was op de eerste dag van het Wekenfeest dat de Heilige Geest werd uitgestort. Deze uitstorting was het teken van een vernieuwd verbond tussen God en mens. Het oude verbond werd hiermee niet aan de kant gezet, maar God gaf vernieuwing. Dank voor deze vernieuwing door het offer van Jezus. 

ZO 31/5  Eerst Pinksterdag “En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:4. Dank voor de uitstorting van de Heilige Geest eerst op de Joden en daarna op de heidenen. 
 

365