Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Juli 2019
Maandag 01 juli ISRAËL EN SAMENLEVING Bid voor de Israëlische wetenschap. Door Israëlische wetenschappers worden vaak baanbrekende ontdekkingen gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot medicijnen voor kanker en het wereldvoedselprobleem. Bid dat er nog veel ontdekkingen gedaan mogen worden die tot zegen van de wereld zijn.

Dinsdag 02 juli Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust: Yad Vashem. Het werk van Yad Vashem is zo gegroeid dat er nagedacht wordt over de bouw van een groot gebouw waarin alle archieven kunnen worden opgeslagen. Bid dat Yad Vashem vele bezoekers mag blijven trekken en de herinnering aan de Holocaust levend kan houden.

Woensdag 03 juli Bid dat toeristen die Israël deze zomer hopen te bezoeken tot troost en zegen voor het Joodse volk mogen zijn.

Donderdag 04 juli Israël staat vaak vooraan bij hulpverlening aan landen waar rampen zich hebben voltrokken. Een tijdje geleden was hierover bij de Verenigde Naties een fototentoonstelling te zien. Dank dat Israël tot zegen is van de wereld en dat daar op deze manier ook aandacht aan besteed kon worden.

Vrijdag 05 juli In Israël worden voortdurend belangrijke archeologische vondsten gedaan. Bijna elke twee weken wordt er een waardevol historisch object gevonden. Al die objecten samen vormen de puzzelstukjes van de Joodse geschiedenis van het land. Bid dat er nog veel vondsten gedaan worden waarmee men aan de wereld kan laten zien dat de Bijbelse verslaggeving over de Joodse wortels in het land Israël betrouwbaar is.

Zaterdag 06 juli Sabbat. Veel mensen in Israël leven onder de armoedegrens of zitten ertegenaan. Dit geldt ook voor een derde van de Holocaustoverlevenden. Bid dat er een einde komt aan deze armoede en dank dat voedselbanken en gaarkeukens veel hulp kunnen verlenen.

Zondag 07 juli ‘Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.’ (Jakobus 3:17) Bid om deze wijsheid van boven.

Maandag 08 juli ISRAËL EN DE VOLKEREN ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’ (Mattheüs 24:14) De komende twee weken bezoekt ds. Willem Glashouwer Australië, Nieuw Zeeland en de Solomoneilanden om de boodschap van Gods trouw aan Israël te verkondigen. Bid voor gezondheid, kracht en inspiratie voor dominee Glashouwer.

Dinsdag 09 juli In en buiten Israël zijn er veel non-gouvernementele organisaties (ngo’s) die anti-Israël zijn. Zij proberen Israël in een negatief daglicht te stellen en aan te klagen bij het
Internationaal Gerechtshof. Veel van deze organisaties krijgen enorme bedragen van de Europese Unie om hun werk te bekostigen. Bid dat Europese landen inzien dat steun aan deze ngo’s leidt tot het afbreken van de staat Israël en dat zij hun steun aan de ngo’s stopzetten.

Woensdag 10 juli Onlangs heeft de Israëlische regering een rapport uitgebracht met de titel: ‘Terroristen in pak’. In dit rapport komt naar voren dat er dertig (deels veroordeelde) terroristen zijn die werken voor organisaties die zich richten op het boycotten van Israël. Veel van deze terroristen bekleden binnen de organisaties leidinggevende functies. Het rapport laat zien dat het boycotten van Israël een strategie is die terroristische organisaties gebruiken om Israël te vernietigen. Bid dat deze terroristen geen kans krijgen om door te gaan met hun destructieve werk en dat de boycotorganisaties niet succesvol zijn.

Donderdag 11 juli Een aantal Europese landen, zoals Oostenrijk, Hongarije, Roemenië en Tsjechië, hebben beloftes gedaan met betrekking tot het verplaatsen van hun ambassades naar Jeruzalem. Geen enkele van deze landen heeft dat echter al daadwerkelijk gedaan. Bid dat deze landen daadkrachtig zullen zijn en wél hun ambassades durven te verplaatsen.

Vrijdag 12 juli Dank voor de goede buitenlandse betrekkingen die Israël heeft met een aantal Afrikaanse landen. Onlangs kwamen de presidenten van Liberia en Kaapverdië met delegaties op bezoek in Israël om de relaties tussen de landen te verbeteren. Bid dat relaties die verslechterd zijn, bijvoorbeeld de relatie met Zuid-Afrika, beter mogen worden.

Zaterdag 13 juli Sabbat. Dank dat president Donald Trump een verklaring heeft ondertekend waarin de Verenigde Staten erkent dat de Golanhoogten bij Israël horen. Dit is een grote bemoediging voor Israël.

Zondag 14 juli ‘Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt!’ (Richteren 24:9b) Hoewel hij het meerdere keren probeerde, lukte het Bileam niet om Israël te vervloeken. Bid dat ook de volken van de wereld Israël zullen zegenen in plaats van vervloeken en dat ze mogen weten: wie Israël zegent, zal gezegend worden!

Maandag 15 juli De nieuwe president van Brazilië is pro-Israël en wil graag de Braziliaanse ambassade naar Jeruzalem brengen. Hij wordt hierin echter tegengehouden door de zakenwereld die belangrijke handelsbetrekkingen heeft met Arabische landen. Bid dat hij er toch voor zal kiezen Israël te steunen en de ambassade te verplaatsen.

Dinsdag 16 juli Steeds meer economen van over de hele wereld bezoeken Israël. Met name voor technische bedrijven is Israël zeer interessant. Dank voor deze bezoeken en dat Israël op deze manier tot zegen mag zijn voor de wereld.

Woensdag 17 juli KERK EN ISRAËL Voor veel christenen is Israël een ver-van-mijn-bed-show en vaak weten ze niet goed wat ze voor Israël kunnen betekenen of hoe ze voor Israël kunnen bidden. Bid dat voorgangers en Israël-commissies in kerken hun gemeenteleden hierbij kunnen helpen.

Donderdag 18 juli 'We worden niet verhoord vanwege een veelheid van woorden, maar vanwege de zuiverheid van ons hart.' (Benedictus)

Vrijdag 19 juli Bid dat God de christenen in Gaza mag gebruiken om hoop te verspreiden in wanhopige situaties.

Zaterdag 20 juli Sabbat. Dank voor alle vriendschappen die in de loop van de jaren zijn ontstaan tussen Joden en christenen. Eeuwenlang kwam dit bijna niet voor, maar in de afgelopen decennia zijn hier belangrijke stappen in gezet. Door liefdevol naar elkaar te luisteren, zonder altijd te verwachten dat de ander zijn standpunten verandert, is dit mogelijk gebleken.

Zondag 21 juli TZOM TAMMUZ / JOODSE VASTENDAG ‘En toen Hij (Jezus) dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen.’ (Lukas 19:41-43) Vandaag rouwen Joden om de val van de muren van de Tweede Tempel. Jezus voorzag deze val al toen hij naar Jeruzalem ging. Bid dat Joden op deze dag Gods nabijheid mogen ervaren.

Maandag 22 juli Vandaag vertrekt een groep jongeren met Isreality voor 10 dagen naar Israël! Bid dat dit een veilige en gezegende reis mag zijn, waarin de jongeren meer mogen leren over het land, het volk en de God van Israël.

Dinsdag 23 juli Bid dat christenen meer en meer leven in de geest van Ruth: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God.

Woensdag 24 juli Bid voor vrede in het land Israël. En bid dat wanneer Israël van alle kanten bedreigd wordt, christenen een muur van gebed mogen vormen om het land.

Donderdag 25 juli Bid dat God een geest van verootmoediging geeft aan christenen/kerken in Europa voor eeuwenlange anti-Joodse theologie en verkondiging die mede hebben geleid tot de Holocaust. Bid dat vanuit die verootmoediging nieuwe solidariteit ontstaat met Israël en het Joodse volk.

Vrijdag 26 juli CHRISTENEN VOOR ISRAËL Bid voor gezondheid en kracht voor alle vertegenwoordigers van C4I (Christenen voor Israël Internationaal) in het buitenland. Dat ze tijd en rust mogen hebben voor het belangrijke werk en ook voor geestelijke inspiratie.

Zaterdag 27 juli Sabbat. Bid voor zegen op het werk van het Israël Producten Centrum. Dat zij producten uit het land Israël op een positieve manier onder de aandacht kunnen brengen.

Zondag 28 juli ‘Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.’ (Jeremia 31:10). Dank dat wij in deze tijd getuigen mogen zijn van God die Zijn volk thuisbrengt.

Maandag 29 juli Ook deze zomer zullen er weer vrijwilligers vanuit Nederland vertrekken naar Israël om daar in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen te werken. Bid voor de organisaties die deze vrijwilligers uitzenden, dat zij alles goed kunnen regelen en dat het werk van de vrijwilligers tot zegen van Israël mag zijn.

Dinsdag 30 juli Bid dat Isreality, het jongerenwerk van Christenen voor Israël, mag groeien en dat meer jongeren in aanraking mogen komen met de boodschap van Gods trouw aan Israël.

Woensdag 31 juli Dank dat Christenen voor Israël de krant Israël Aktueel en daarnaast verschillende tijdschriften en bladen kan uitbrengen. Bid voor inspiratie bij de redacteurs en dat zij de juiste keuzes maken wat betreft onderwerpen voor artikelen.

365