Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Maart 2018
DONDERDAG 01/03 Het blijft fascinerend voor ons als christenen om vandaag, op de viering van het Poerimfeest, net als in de synagoge-dienst het Bijbelboek Esther te lezen. Het huidige Iran is het toenmali-ge Perzië. Ook al is de naam veranderd, de drang om het Joodse volk te vernietigen is even groot. Bid dat God net als eeuwen geleden op een spectaculaire wijze ingrijpt.
VRIJDAG 02/03 Blijf bidden voor de situatie in het zuiden van Israël aan de grens met de Sinaï-woestijn (Egypte) en aan de grens met de strook van Gaza. Het blijft onrustig en gespannen in deze grensgebieden. De bevolking en militairen moeten voortdurend op hun hoede zijn. ZATERDAG 03/03 Sabbat. Bid vandaag voor Israël vanuit Psalm 33:10,11: ‘De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedach-ten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.’
ZONDAG 04/03 Het is bemoedigend om 2 Kronieken 32 te lezen. Jeruzalem is in gevaar, want Sanherib (de koning van Assyrië) belegert de stad om die in te nemen. Maar dan komt de omslag. In vers 20 lezen we: ‘Maar koning Hizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amos, baden om die reden en riepen naar de hemel.’ Om Jeruzalem wordt nog steeds gestre-den! Bid dus om vrede voor Jeruzalem.
MAANDAG 05/03 Bid om bescherming van de Joodse gemeenschappen wereldwijd. In Duitsland durven veel Joden geen keppeltje meer te dra-gen en ook in ons land voelen veel Joden zich niet meer thuis.
DINSDAG 06/03 Wachter zijn, waakzaam blijven, voorbede doen… Het is niet altijd makkelijk. Wat we nodig hebben is discipline, geduld en ge-loof. Blijf voorbede doen. De Heere is uw kracht!
WOENSDAG 07/03 Het is bijzonder om Jesaja 41:17-20 te lezen. De mens zoekt en God antwoordt. Wel verwacht Hij van ons dat we zien, erken-nen, bedenken en inzien dat Hij alles doet en schept. Zo mogen we ook naar het herstel van Israël kijken en daarvoor danken. DONDERDAG 08/03 Chuck Cohen uit Jeruzalem en directeur van ‘Voorbidders voor Israël’ zegt: ‘Zowel het Oude Testament (de Tenach) als het Nieuwe Testament zijn op één Bijbelvers gefundeerd: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’. Want als God niet alles geschapen heeft, wat doet de rest van de Bijbel er dan toe?’ Dank dat wij mogen geloven in de eenheid van Gods Woord en zo voorbede voor Israël mogen doen.
VRIJDAG 09/03 De eerste verzen van Zacharia 12 haken in op de uit-spraak van Chuck Cohen (gebedspunt van gisteren). Vers 1: de Heere die de hemel uitspant en de aarde grondvest. Vers 2: Jeruzalem, een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Zo mogen wij tot de Schepper van hemel en aarde om tot Zijn doel te komen met Zijn volk Israël en de stad Jeruzalem.
ZATERDAG 10/03 Sabbat. Dank dat we als Christenen voor Israël veel pre-dikanten en andere christenen mogen bereiken met de kwartaaluitga-ve van ‘Israël en de Kerk’, de predikantendagen, de predikantenreizen en prediking op zondag. Bid voor deze belangrijke ontwikkeling.
ZONDAG 11/03 Lees Ezra 10. Ezra was een priester en Schriftgeleerde die het volk onderwees nadat ze terugkeerden uit de ballingschap. Hij zorgde dat zij ook terugkeerden naar de inzettingen van hun God. Ezra was een voorbeeld in gebed en belijdenis. Dank dat de Joden die terug-keren naar Israël meer ontdekken over wie God is.
MAANDAG 12/03 ‘Christenen betalen de hoogste prijs voor de Arabische lente’, stelt Nabeel Yousef, van TWR Midden-Oosten. ‘Daar waar dicta-tors zijn verdreven, grijpen moslimextremisten de macht en worden christenen onderdrukt.’ Bid voor de christelijke gemeenten in het Midden-Oosten.
DINSDAG 13/03 Het relatief stabiele Libanon is sterk aan het islamiseren. Vroeger was 50% van de bevolking christen, nu nog maar 20%. Bid voor onze broeders en zusters in Libanon, dat ze blijven zien op Jezus en sterk blijven in hun geloof. Dat ze naast het Nieuwe Testament ook het Oude Testament gaan lezen en Israël mogen ontdekken.
WOENSDAG 14/03 Terwijl de Europese landen grote moeite hebben met de status van Jeruzalem, roept de Saoedische academicus Abdulhameed Hakeem de Arabische wereld op Jeruzalem te accepte-ren als heilige stad voor de Joden. Bid dat deze oproep aan gezag wint in de Arabische wereld!
DONDERDAG 15/03 Bid om verbreking van machten van geestelijke mis-leiding in Israël. Veel Israëli’s proberen rust en troost te vinden in new age, astrologie, waarzeggerij en vormen van mediteren. Bid dat zij dit afleggen, zich tot God zullen keren en Hem zullen vinden.
VRIJDAG 16/03 Bid om verbreking van de macht van de dood in de Palestijnse gebieden. Terroristen weten dat na hun dood of tijdens hun gevangenschap hun familie een uitkering zal krijgen omdat zij familie zijn van een islamitische martelaar (Jesaja 5:20,21).
ZATERDAG 17/03 Sabbat. Dank dat als Israël terugkeert naar hun land de Heere God er bij is! Ook al begrijpen we niet alles van wat er gebeurt in en rondom Israël, we mogen op Hem vertrouwen. Jeremia31:13 spreekt over ‘Ik zal hun rouw veranderen… Ik zal hen troosten.’ ZONDAG 18/03 Als Nehemia verslag krijgt over de desolate situatie van de stad Jeruzalem, lezen we in hoofdstuk 1:4b, ‘Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.’ Ook in hoofdstuk 2:4 lezen we dat Nehemia met gebed reageert op de omstandigheden. Laten ook wij als voorbidders met gebed reageren op dat wat Israël als volk en land overkomt.
MAANDAG 19/03 Bid dat onze betrokkenheid bij Israël mag bijdragen aan het verlangend uitzien naar de wederkomst van onze Heiland Jezus.
DINSDAG 20/03 Na de Oslo-akkoorden van 1993 zijn veel landen diplo-matieke betrekkingen met Israël aangegaan in de hoop op definitieve vrede. Bid dat, nu een vredesregeling met de Palestijnen uitblijft, de diplomatieke betrekkingen sterk zullen blijven. Israël heeft andere lan-den veel te bieden!
WOENSDAG 21/03 Wilt u vandaag bidden voor de medewerkers van Christenen voor Israël in de internationale afdelingen? Vanuit de af-delingen wereldwijd focust men op Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Zo komen Jezus, het Joodse volk en het herstelde Israël duidelijk in beeld.
DONDERDAG 22/03 Laat u inspireren door het boekje ‘Bid om vrede voor Jeruzalem!’ dat u recent heeft ontvangen, geschreven door ds. Henk Poot. Mogen deze ‘tien redenen om te bidden voor Israël’ een goede basis zijn voor uw gebeds- en geloofsleven.
VRIJDAG 23/03 Naim en Elvira Khoury, die door Christenen voor Israël ondersteund worden, wonen in Bethlehem in de Palestijnse gebieden als predikantenechtpaar voor een christelijke gemeente. Bid om Gods aanwezigheid en bescherming in hun leven.
ZATERDAG 24/03 Sabbat. Waakzaamheid is een voorwaarde om tot gebed te komen. In waken zit ook het element van wachter zijn; oplettend zijn. We mogen met voorbede en dankgebed reageren op de gebeurtenissen in Israël.
ZONDAG 25/03 ‘Toen Israël uit Egypte trok, het huis van Jacob uit een volk met een vreemde taal, werd Juda Zijn heiligdom, Israël Zijn koninklijk be-zit’ (Psalm 114:1,2). Dank dat, net als eeuwen geleden, ook nu Israël terug-keert naar zijn eigen land en daarmee zichtbaar wordt wat de Bijbelse profeten voorzegd hebben.
MAANDAG 26/03 Al jaren verkopen Franz Laslo en zijn vrouw Israëlproducten in Schorndorf, Duitsland. Vorig jaar is hun winkel bescho-ten. Het echtpaar voelt zich bedreigd. Bid om bescherming voor hen, maar ook voor andere Joden en christenen die Israëlproducten verkopen. DINSDAG 27/03 Wilt u bidden voor de reizen die vanuit Nederland en andere landen naar Israël worden georganiseerd? Bid dat God de har-ten aanraakt van de deelnemers van de internationale afdelingen van Christenen voor Israël. We geloven dat Israël gezegend zal worden door de volken (Psalm 117, Romeinen 15:10,11).
WOENSDAG 28/03 Dank voor de tulpenbollen die vorig jaar door Christenen voor Israël door heel Israël zijn uitgedeeld en nu het Israëlische land-schap kleuren (Jesaja 40).
DONDERDAG 29/03 Via de internationale afdelingen van Christenen voor Israël is er de afgelopen jaren veel gezaaid omtrent de Bijbelse bood-schap over Israël. Denk aan conferenties, prediking, onderwijs, distributie van boeken en dvd’s en via internet. Bid dat alles in goede aarde valt en om een rijke oogst. (Mattheus 13:1-9)
VRIJDAG 30/03 Goede Vrijdag Het blijft aangrijpend om te lezen over de gevangenneming, de kruisiging en het lijden van de Heere Jezus in Jeruzalem. Net als de tekst boven het kruis: Dit is de Koning van de Joden (Lukas 23:33-49). Dit doet ons beseffen wat Jezus voor ons gedaan heeft.
ZATERDAG 31/03 Sabbat. De viering van Pesach tot 6 april is een tijd van verdriet (Exodus 2:23), maar ook een tijd van vreugde (Exodus 6:5-7). De houding van veel volken in onze tijd is dezelfde als de houding van Egypte toen. Bid voor Israël en de volken en dat God tot Zijn doel zal komen.

365