Hervormd Woudenberg

Gebedspunten

Shalom,
Voor u ligt de Israël-gebedskalender met gebedspunten voor elke dag. Hiermee geven we een concrete invulling aan de Bijbelse oproep om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Doordat de gebedspunten per dag zijn weergegeven, zorgen we er samen voor dat dagelijks dezelfde gebeden opstijgen.  
In deze gebedskalender worden vooral teksten uit het Bijbelboek Jesaja geciteerd. Dat is een bijzonder Bijbelboek. In 1947 werden de boekrollen van Jesaja ontdekt in de grotten van Qumran (in het toenmalige Transjordanië) en in 1954 werden deze rollen door de jonge staat Israël aangekocht.
Jesaja is voor een groot gedeelte een profetisch boek: de terugkeer van het Joodse volk naar het herstelde Israël wordt erin voorzegd. Maar ook de geboorte van de Messias, Gods gerichten over de aarde, de plaats van de volken en Sions heerlijkheid.
Het is een Bijbelboek om deze maanden eens grondig door te lezen; over de geboorte van Gods eerstgeboren zoon, Israël, en over de geboorte van Gods eniggeboren zoon, Jezus. De profeet Jesaja beschrijft van allebei  het begin, de geschiedenis en de toekomst. Bijzonder dat waar Joden en christenen verschillend geloven, de profeet Jesaja ons dezelfde woorden laat lezen en waarderen.
Veel van onze gebeden van de afgelopen jaren zijn nog niet verhoord. Wij begrijpen ook niet alles, maar we mogen de Heere God wel in alles vertrouwen. Ook dat onze gebeden verhoord zullen worden, op Zijn tijd.
Pieter Bénard
gebedscoördinator               

Maart 2019
Vrijdag 01 maart Israël heeft voortdurend te maken met drie fronten, namelijk Libanon, Syrië en de Gazastrook. Dit zijn geen kleine dreigementen, want op alle drie de fronten staan de raketten klaar om op Israël afgevuurd te worden. Bid dat er niet overgegaan wordt tot het afvuren van de raketten en dat de raketten Israël niet kunnen schaden.

Zaterdag 02 maart Sabbat. ‘Een gebed van David. HEERE, luister naar mijn rechtvaardige zaak, sla acht op mijn roepen, neem mijn gebed ter ore, met onbedrieglijke lippen gesproken.’ (Psalm 17:1)

Zondag 03 maart Van 4 tot 9 maart vindt het tweejaarlijkse Christians for Israel (C4I) Forum plaats in Jeruzalem. Tijdens deze week komen vertegenwoordigers van C4I uit diverse werelddelen naar Jeruzalem voor een tijd van studie, gebed en toerusting. Bid dat het forum gezegend mag zijn en de vertegenwoordigers vol inspiratie en enthousiasme thuis mogen komen om daar hun werk weer op te pakken.

Maandag 04 maart ‘Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!’ (Galaten 4:6) Dank dat we door het verzoenend werk van Jezus God onze Vader mogen noemen.

Dinsdag 05 maart In het noorden van Israël zijn door het Israëlische leger verschillende tunnelnetwerken van Hezbollah opgerold. Dank dat deze operatie uitgevoerd kon worden, en bid om veiligheid voor de inwoners van het noorden en bescherming tegen wraakaanvallen.

Woensdag 06 maart Bid voor veiligheid in de Israëlische bouwindustrie. Er gebeuren veel ongelukken in de bouw en striktere veiligheidsregels zijn nodig.

Donderdag 07 maart ISRAËL EN DE VOLKEREN Momenteel is er sprake van enige toenadering van de Islamitische Golfstaten naar Israël toe. Israëlische sporters (met vlag én volkslied) zijn welkom op sporttoernooien in de Golfstaten en premier Netanyahu werd warm onthaald bij een bezoek aan Oman. Een belangrijk motief van de toenadering is het Sjiitische Iran als gezamenlijk vijand van de Soenitische Golfstaten en Israël. Bid dat Israël op de juiste manier om mag gaan met de toenadering en haar vertrouwen niet op aardse machten maar op God zal vestigen.

Vrijdag 08 maart De dreiging vanuit Iran blijft onverminderd. In de Bijbel wordt Iran Elam en Perzië genoemd en is het zowel een vijand als een bondgenoot van Israël geweest. Momenteel is het een zeer grote vijand. Bid dat de vernieuwde sancties van de Verenigde Staten tegen Iran hun doel mogen dienen en Iran haar nucleaire programma stopzet en haar steun aan Hezbollah en Hamas intrekt.

Zaterdag 09 maart Sabbat. ‘Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt.’ (Klaagliederen 3:25)

Zondag 10 maart Dank dat er steeds minder steun is voor de wereldwijde anti-Israël beweging BDS (Boycott-Desinvestment-Sanctions) en dat de pro-Israël beweging BDS (Beauty-Diversity-Science, vertaald: Schoonheid-Diversiteit-Wetenschap) juist meer aanhang krijgt.

Maandag 11 maart Momenteel vergroot Rusland zijn militaire invloed in Syrië, onder andere door er geavanceerde raketafweersystemen te plaatsen. Dit maakt het voor Israël en de Verenigde Staten lastiger om boven Syrië in actie te komen. Bid dat deze ontwikkelingen geen extra bedreiging zijn voor de veiligheid van Israël en dat Israël en de Verenigde Staten de goede beslissingen maken met betrekking tot het conflict in Syrië.

Dinsdag 12 maart Uit onderzoek van o.a. Eén Vandaag blijkt dat ongeveer de helft van de Joden zich in Nederland niet vrij voelt om openlijk Joods te zijn. Bid voor kracht en rust voor de Joden in Nederland en Gods ontferming over hen. Bid dat er meer steun mag zijn voor de Joden in Nederland, ook uit christelijke hoek.

Woensdag 13 maart Momenteel denken Tsjechië, Brazilië en Italië erover om de officiële ambassades van de drie landen in Israël te verplaatsen naar Jeruzalem. Dank dat er na de Verenigde Staten meer landen zijn die deze stap willen zetten en bid dat nog meer landen zullen volgen en Jeruzalem zullen zien als de ondeelbare hoofdstad van Israël.

Donderdag 14 maart Vaak komt het voor dat moslims uit het Midden-Oosten die tot geloof in Jezus zijn gekomen, grote moeite blijven hebben met Israël. Het anti-Israëlsentiment zit heel diep. Bid dat ex-moslims vrij mogen zijn van de geest van antizionisme en antisemitisme.

Vrijdag 15 maart De PLO heeft besloten om de erkenning van de staat Israël op te schorten. De PLO wil het besluit enkel herroepen als Israël besluit tot directe erkenning van de Palestijnse staat met de grenzen van vóór 1967 en met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Bid dat de PLO terugkomt op het besluit en dat blokkades voor de vredesonderhandelingen mogen verdwijnen.

Zaterdag 16 maart Sabbat. ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’ (2 Timotheüs 1:7) Bid dat christenen de moed hebben om op te komen voor Israël en liefde naar Israël uit te stralen.

Zondag 17 maart In de Verenigde Naties worden nog steeds resoluties tegen Israël aangenomen terwijl daadwerkelijke boosdoeners als Hamas buiten schot blijven. Westerse landen stemmen vaak voor deze resoluties of onthouden zich, wat maakt dat de resoluties alsnog aangenomen worden. Bid dat het tij in de Verenigde Naties mag keren en de daadwerkelijke schuldigen een berisping krijgen.

Maandag 18 maart ISRAËL EN DE KERK
Van 18 tot 24 maart zal Ds. Willem Glashouwer in Schotland zijn om daar te spreken in diverse kerken en op een grote conferentie in Dundee. Bid voor inspiratie en kracht bij Ds. Willem Glashouwer om de boodschap over te brengen en bid dat de boodschap over Israël zich mag verspreiden in Schotland.

Dinsdag 19 maart Israël is momenteel het enige land in het Midden-Oosten waar de christelijke gemeenschap groeit. Christenen vormen op het moment 2,1% van de Israëlische bevolking. Over het algemeen zijn de christenen goed opgeleid en bekleden ze hoge posities in onder andere de economie en de politiek. Dank dat christenen in Israël vrij kunnen leven en niet bang hoeven te zijn voor vervolging. Bid om bescherming van christenen in landen in het Midden-Oosten waar wel christenvervolging is.

Woensdag 20 maart ‘In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.’ (Psalm 4:9) Dank dat God een veilige vesting is voor Israël en voor ons en dat wij vredig kunnen gaan slapen omdat God waakt.

Donderdag 21 maart Veel Nederlandse christenen hebben door de nieuwsmedia een vertekend beeld van de situatie rondom het land Israël. Bid dat zij op zoek mogen gaan naar de waarheid en tegen leugens in mogen gaan.

Vrijdag 22 maart Een bijzonder dankpunt. In 1997 hebben mensen naar aanleiding van de gebedsbrief gebeden voor genoegdoening van onder andere de Nederlandse Spoorwegen aan Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze Joden moesten aan de NS zelf hun reiskosten naar kamp Westerbork betalen. Dank dat de NS nu eindelijk heeft aangegeven de schade te vergoeden aan de overlevenden en hun nabestaanden. Dit is heel belangrijk en genezend voor hen.

Zaterdag 23 maart Sabbat. ‘Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.’ (Habakuk 2:14)

Zondag 24 maart Bid dat er op christelijke scholen betrouwbaar en helder onderwijs gegeven mag worden over Israël. Bid dat godsdienstdocenten de kinderen mogen vertellen over Gods eeuwige trouw aan Israël.

Maandag 25 maart Dank dat er op het moment veel groepen en organisaties in Nederland en daarbuiten zijn die gebed voor Israël organiseren en stimuleren. Veel van deze groepen begonnen heel klein in de vorige eeuw en hebben in de loop van de tijd ontzettend veel mensen kunnen bereiken.

Dinsdag 26 maart Bid om wijsheid voor theologen en werkgroepen binnen kerken die nadenken over de uitwerking van alternatieven voor de vervangingsleer. Bid dat zij zicht mogen hebben op Gods blijvende liefde voor Israël.

Woensdag 27 maart CHRISTENEN VOOR ISRAËL
Elke vrijdagmiddag om 15.00 uur is er in het Israëlcentrum een bidstond voor Israël. Bid dat veel mensen hieraan mee mogen doen en dat het tot zegen van Israël mag zijn.

Donderdag 28 maart Bid voor de sprekers van Christenen voor Israël. Dat zij telkens opnieuw inspiratie en kracht mogen ontvangen om de boodschap te verkondigen van Gods eeuwige trouw aan Israël.

Vrijdag 29 maart Bid voor Christians for Israel International. Dat er wereldwijd ingang mag zijn voor hun boodschap en dat er op veel plaatsen nieuwe afdelingen mogen ontstaan.

Zaterdag 30 maart Sabbat. Dank God voor deze prachtige belofte aan Israël: ‘U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God.’ (Jesaja 62:3)

Zondag 31 maart Dank voor al het waardevolle werk dat de vrijwilligers van Christenen voor Israël doen.

365