Hervormd Woudenberg

Kind en geloof
In beide wijken is gesproken over de kerkboekjes voor kinderen. Besloten is om gezamenlijk het prekenboekje van Evangelisatiestek te gaan uitdelen aan de kinderen van 6 t/m 11 jaar. Dit gebeurt op zondag 24 september. Dit boekje is voor een heel aantal diensten te gebruiken. Daarnaast zullen er voor gastkinderen (of kinderen die hun eigen boekje vergeten zijn) kerkboekjes in de portalen neergelegd worden. Bovendien komt er voor de doopdiensten van wijk 2 een apart kerkboekje waarin de kinderen aantekeningen etc. kunnen maken. Deze zullen per doopdienst beschikbaar zijn.

Wijkbeleidsplan
In zijn vergadering op 6 september heeft de wijkkerkenraad het wijkbeleidsplan Wijkbeleidsplan 2018-2021 voorlopig vastgesteld. De gemeente is in de gelegenheid tot 1 november schriftelijk te reageren op het beleidsplan. De gemeente zal verder gehoord worden tijdens een wijkavond die op D.V. woensdag 25 oktober aanstaande wordt gehouden. Dan zal kort worden ingegaan op de wijzigingen ten opzichte van het vorige wijkbeleidsplan en is het mogelijk daarop te reageren. Tijdens die avond zal drs. P. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, een inleiding verzorgen over de achtergronden en betekenis van de liturgie. Nadat de gemeente gehoord is zal de kerkenraad het beleidsplan, mede gelet op de reacties vanuit de gemeente, al dan niet bijgesteld, definitief vaststellen. 


Klik hier voor het Beleidsplan van Wijk 1: Beleidsplanwijk1.pdf
De Samenvatting van dit Beleidsplan kunt u hier vinden: Samenvatting Beleidsplan Wijk1.pdf
De Plaatselijke regeling van Wijkgemeente 1 vind u hier: Plaatselijke regeling Wijkgemeente 1.pdf 

 

Voorgenomen aanpassingen wijkbeleidsplan
De belangrijkste voorgenomen wijzigingen in het wijkbeleidsplan zijn de volgende: 
Bij bijzondere diensten zal ook een afvaardiging van de andere wijkkerkenraad als gastambtsdrager dienst doen. 
Bij diensten met een gemeenschappelijke liturgie die om toerbeurt onder verantwoordelijkheid van één  van de wijkkerkenraden vallen is ook een brede afvaardiging van ambtsdragers uit de andere wijk welkom. Tijdens deze diensten met gemeenschappelijke liturgie worden alleen psalmen uit de berijming van 1773 en uit de Enige gezangen gezongen. 
Jaarlijks zijn er enkele ruilbeurten, waarbij de predikant uit de ene wijk in de andere wijk voorgaat. In wijk 1 wordt hierbij de gebruikelijke klassieke liturgie gebruikt. In wijk 2 een aangepaste liturgie, waarbij naast de psalmen uit 1773 ook 2 Weerklankpsalmen worden gezongen. en voorafgaande aan de dienst een Gezang uit de liedbundel Weerklank.
Tijdens de middag-/avonddiensten worden zo veel als in de praktijk mogelijk leerdiensten gehouden met gebruik van de belijdenisgeschriften.
Ingaande 1 januari 2018 zal in wijk 1 de ritmische gemeentezang worden ingevoerd, waarbij een rustig tempo wordt voorgestaan. 
De dooppraktijk bij volwassendoop is aangescherpt. Doopouders die geen belijdenis hebben gedaan mogen toch hun kind laten dopen. Wel wordt van hen verwacht dat ze alsnog belijdenis zullen afleggen.
Degenen die belijdenis afleggen in de andere wijk worden in die wijk ingeschreven.  
De leeftijdsgrens voor het ouderenpastoraat wordt opgetrokken naar 80 jaar.
De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheden van een vorm van huwelijkscatechese zowel voor degenen die nog niet zijn getrouwd als voor echtparen (APK-cursus).
Tijdens de gemeenteavond zal e.e.a. kort worden toegelicht. 

 

Gemeenteavond over de eredienst
Op woensdag 25 oktober hopen we als gemeente met elkaar ook na te denken over de eredienst. De kerkenraad heeft weliswaar een voorlopig besluit genomen over te gaan op het ritmisch zingen van de psalmen in de eredienst, maar in de inleiding die de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, drs. P.J. Vergunst, voor ons houden zal, kiest hij een bredere insteek dan waarom, wat en hoe we zingen. Het thema van zijn inleiding is ‘De liturgie houdt ons bij God’. In deze bijdrage zal hij naast het zingen ingaan op de essentie van de zondagse samenkomsten. Hij vraagt aandacht voor de verantwoordelijkheid van de ambtsdragers, voor de vraag of onze erediensten voorspelbaar zijn, waarom er snel spanning in een gemeente kan zijn als er in de erediensten iets wel of niet gewijzigd wordt.
Drs. P.J. Vergunst neemt ook een kleine boekentafel mee met publicaties van de Gereformeerde Bond. Daarbij ligt ook het boekje In de kerk, bij God, dat over de eredienst gaat. U bent dan in de gelegenheid de diverse uitgaven met korting aan te schaffen.
 


400