Hervormd Woudenberg

Zondagschool 'Dorp'/Bijbeluur

Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),
Intussen zijn wij gestart met het kerstproject ‘Gegrepen door Gods liefde’. De aankomende weken verwachten wij dat alle kinderen van groep 5&6 en alle kinderen die wat mogen opzeggen van groep 3&4 de leertekst thuis oefenen, helpt u mee? U ontvangt hier ook nog een mail over.
Het rooster voor de aankomende zondagen ziet er als volgt uit:
10 december: Zondagsschool
Groep 1 t/m 6: Jona wordt gered – Jona 2
Leertekst: Johannes 3:16a ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.’
17 december: Bijbeluur (terugkeren in de kerk)
Groep 1 t/m 6: Jona voert zijn opdracht uit – Jona 3
Leertekst: Johannes 3:16 ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Je bent weer van harte welkom op de zondagsschool en tijdens het Bijbeluur tijdens de diensten van 10:45 uur.
Hartelijke groet,
De leiding

 


Oproep leiding zondagsschool Dorp/Bijbeluur
Beste gemeenteleden,
Voor zondagsschool en Bijbeluur zijn we nog dringend op zoek naar nieuwe leiding.
Vind je het ook zo belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau geprikkeld en geholpen
worden in hun persoonlijke geloof en wil je zelf ook graag over de Heere Jezus  vertellen?
Laat het ons weten en meld je aan bij Greta Leeuwdrent via mail: gretapost@hetnet.nl.
Voor vragen kun je ook met haar kontakt opnemen: 286 4035
 

 

Pilot invoering Bijbel-uur i.s.m. Zondagsschool Dorp

Enige tijd geleden heeft de AK een enquête gehouden onder de ouders van de kinderen die de Zondagsschool bezoeken. De bedoeling was in het kader van ons gebruikelijke 2-jaarlijkse evaluatiegesprek een scherper beeld te krijgen van de mening van de ouders. Dit heeft interessante resultaten opgeleverd. Gebleken is dat bij een groot aantal ouders van kinderen die zondagsschool Dorp bezoeken de wens leeft om de band tussen kerkdienst en zondagsschool te versterken. Dit zou kunnen door de kinderen die nu onder de 2e dienst naar de zondagsschool gaan, het begingedeelte van de dienst in de kerk te laten meemaken en daarna naar de zondagsschool te laten gaan. In de AK, en in overleg met beide wijkkerkenraden, is hierover doorgesproken. De AK heeft na dit overleg met de wijkkerkenraden unaniem besloten dit te gaan proberen en aan wijk 2 te vragen of zij een pilot ‘Bijbel- uur’ in samenwerking met de zondagsschool zou willen vormgeven. Wijk 2 heeft zich bereid verklaard mee te werken aan deze pilot en zal in samenwerking met Zondagsschool Dorp uitvoering geven aan dit AK-besluit.

Wat is het idee? In een zestal wijk 2 diensten van 10.45 uur in het komende seizoen zal de pilot Bijbel- uur worden uitgevoerd. De kinderen maken de start van de dienst in de kerk mee. Vervolgens worden ze voor de collecte uitgenodigd naar Eben-Haëzer te gaan om daar bijbelonderwijs te ontvangen volgens het gebruikelijke rooster van de zondagsschool. Dit is overigens vrijwillig; ouders die hun kinderen liever in de kerk houden, kunnen dat gewoon blijven doen. De eerste paar keer van de pilotperiode komen de kinderen niet meer terug in de dienst en later in het seizoen is het wel de bedoeling dat zij weer terugkomen in de kerk voordat de zegen aan de gemeente wordt gegeven.
In januari 2018 zal een tussenevaluatie plaatsvinden en in mei 2018 de eindevaluatie. Bij de eindevaluatie worden zowel de ouders van de zondagschoolkinderen betrokken, alsook de gemeente en de kerkenraden. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal dan besluitvorming plaatsvinden. De ouders van de kinderen van zondagsschool Dorp krijgen nadere informatie via een nieuwsbrief, die ook in de kerkportalen zal worden gelegd voor geïnteresseerde gemeenteleden en beschikbaar worden gesteld de website van onze gemeente). We hopen op een goed verloop van de pilot en dat dit mag bijdragen aan de opbouw van de gemeente. 

Informatie kan aagevraagd worden bij:
Greta Leeuwdrent
tel. 033-2864035
E-mail: gretapost@hetnet.nl

Bariënne Imminkhuizen
tel. 06-25253634
E-mail: bariennevanos@hotmail.com

292